Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0098-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/005
Наименование: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ УПОТРЕБАТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Брегово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики чрез междурегионално сътрудничество в рамките на европейската територия.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 Подготвителни дейности
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 Провеждане на процедури за избор на изпълнители
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 Кампания за повишаване информираността на обществото
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 Проучване на възможностите за повишаване използването на ВЕИ в целевите региони
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 Конференция за представяне на проекта и презентиране на резултатите от проучването
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 Разработване на Наръчник “ВЕИ”
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 Провеждане семинар “ВЕИ - възможности и потенциал за развитие”
Подготовка и Изпълнение на дейност 8 Провеждане на учебно посещение в Италия “ВЕИ - добри европейски практики и представяне на италианския опит”
Подготовка на и Изпълнение на дейност 9 Разработване на уеб портал за обмяна на добри практики
Подготовка и Изпълнение на дейност 10 Разработване на Стратегии за използване на ВЕИ за всеки от двата целеви региона
Подготовка и Изпълнение на дейност 11 Провеждане на финална конференция за презентиране и обобщаване на проектните резултати
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 231 031 BGN
Общ бюджет: 230 712 BGN
БФП: 230 712 BGN
Общо изплатени средства: 230 712 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 230 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 230 712 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
230 712 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 196 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 196 106 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
196 106 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 607 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 607 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество,иновативни практики,
Индикатор 2 подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта, регионални/местни политики и инструменти,
Индикатор 3 индикатор:... ....междурегионално сътрудничество Проекти за
Индикатор 4 финална конференция Участници в междурегионални събития - конференция за презентиране на проекта и резултатите от проучването, семинар в България, учебна визита в Италия и
Индикатор 5 Междурегионални събития, организирани за обмяна на опит – семинар в България и учебна визита в Италия
Индикатор 6 **v| иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 7 .,.регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 8 @@5 Междурегионални събития, организирани за обмяна на опит – семинар в България и учебна визита в Италия
Индикатор 9 C3# Междурегионални събития, организирани за информиране и публичност – конференция за презентиране на проекта и резултатите от проучването и финална конференция
Индикатор 10 .?$ Изработени и разпространени материали за информиране на обществеността – информационни табели, брошури, документален филм, наръчник, прес-съобщения, финален обобщаващ доклад
Индикатор 11 ^^Проведено проучване за възможностите за повишаване използването на ВЕИ в двата целеви региона
Индикатор 12 !)&. Разработени Стратегии за използване на ВЕИ за всеки от двата целеви региона
Индикатор 13 33@ Разработен Уеб портал за обмяна на добри практики
Индикатор 14 *&)( Сключен Меморандум за сътрудничество


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз