Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0085-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/036
Наименование: Създаване на модели за междурегионално сътрудничество
Бенефициент: Община Пещера
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Проект „Създаване на модели за междурегионално сътрудничество” има за цел да подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики чрез междурегионално сътрудничество в рамките на европейската територия - България – Испания.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 Управление на проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 Създаване на институционална рамка на междурегионалното сътрудничество между Община Пещера, България и Община Сурия, Испания
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 Проучване на положителния опит в областта на местното развитие на Община Сурия, Испания
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 Провеждане на практическо обучение на експерти и служители от Община Пещера
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 Провеждане на проучвателно пътуване в Испания
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 Създаване на промоционен филм на добрите практики от проучвателното пътуване и интернет страница на партньорството
Подготовка и Подготовка на дейност 7 Изготвяне на Модели за междурегионално сътрудничество
Подготовка и Изпълнение на дейност 8 Форум за междурегионално междуобщинско и междусекторно сътрудничество
Подготовка и Изпълнение на дейност 9 Информационна кампания, медийно отразяване, визуализация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 244 750 BGN
Общ бюджет: 194 998 BGN
БФП: 194 998 BGN
Общо изплатени средства: 194 998 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 194 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 73 425 BGN
2011 121 573 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
194 998 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 165 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 62 411 BGN
2011 103 337 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
165 749 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 014 BGN
2011 18 236 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 250 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 индикатор: ... иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 индикатор:.... регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 индикатор:.. проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 индикатор:.. участници в междурегионални събития
Индикатор 5 ....индикатор:... междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз