Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0063-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/052
Наименование: "Междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики между община Община Крема и община Елин Пелин"
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Елин Пелин
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящoто проектно предложение е да подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики чрез междурегионално сътрудничество между община Община Крема (Италия) и община Елин Пелин (България).
Дейности: Изпълнение на дейност 1 (Сформиране на екип за ефективна организация и управление на проектните дейности)
Изпълнение на дейност 2 (Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
Подготовка и изпълнение на дейност 3(Преглед на най-добри практики в Италия – община Община Крема (транспортна мрежа и ИКТ)
Подготовка и изпълнение на дейност 4 (Изграждане на база данни от успешно изпълнени проекти в областта и потенциални партньори – ЕС и БГ публични организации, консултанти, инжинерингови фирми)
Подготовка и изпълнение на дейност 5 (Анализ на настоящата ситуация на територията на ЕП – транспортна мрежа и ИКТ)
Подготовка и изпълнение на дейност 6 (Подготовка на стратегия и оперативен план за изпълнение на проекти в областта транспорт и ИКТ мрежи)
Подготовка на дейност 7 (Изграждане на уебсайт за обмяна на най-добри практики (транспортна мрежа и ИКТ)
Дейност 8: Одит на проекта Изпълнение
Дейност 9: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта Изпълнение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Фортел" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 211 260 BGN
Общ бюджет: 113 198 BGN
БФП: 113 198 BGN
Общо изплатени средства: 113 198 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 113 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 113 198 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 198 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 96 218 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 218 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 980 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 980 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съществуващи иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 Брой на регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 Определяне налични проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 Наличие и брой на участници в междурегионални събития
Индикатор 5 Обявени междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз