Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0039-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/045-01
Наименование: Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в Oбщина Елена чрез обмен на най-добри практики за интеграция на културното и природно наследство.
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛЕНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Елена
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е създаването на предпоставки за устойчиво развитие на туризма в община Елена, чрез обмяна на най-добри практики за развитието на туристическия сектор и интеграцията на специфичното културно и природно наследство. Проектът ще се осъществи чрез сътрудничество и обмяна на най-добри практики с партньори – представител на местната власт – община Монтефалко, Италия и на неправителствения сектор – Италианска Търговска Камара – България. Така целта и концепцията на проект
Дейности: Управление на проекта
Създаване на Управителен съвет по Проекта.
Провеждане на регулярни екипни срещи
Представителство
Отчетност и прозрачност
Подготовка и Изпълнение на дейност 1: Акумулиране на данни: проучване и анализ на тенденциите в местното развитие
Подготовка и Изпълнение на дейност 2: Обмяна на ноу-хау и разпространение на добри практики
Подготовка и Изпълнение на дейност 3: Развитие на бъдещи ключови/ стратегии и планове за действие
Подготовка и Изпълнение на дейност 4: Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 235 016 BGN
Общ бюджет: 206 682 BGN
БФП: 206 682 BGN
Общо изплатени средства: 206 682 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 206 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 70 505 BGN
2010 66 600 BGN
2011 69 577 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
206 682 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 175 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 59 929 BGN
2010 56 610 BGN
2011 59 140 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 680 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 576 BGN
2010 9 990 BGN
2011 10 437 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 002 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 индикатор : иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 индикатор : проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 индикатор: участници в междурегионални събития
Индикатор 5 индикатор: междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз