Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0019-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/021
Наименование: „Изграждане на партньорска мрежа между Община Малко Търново (България) и регион Абруцо (Италия)”
Бенефициент: Община Малко Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Малко Търново
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е стимулиране на местните иновации и обмен на най- добри практики в областите развитие на туризма, маркетинг на дестинациите и модели за междуобщинско сътрудничество чрез изграждане на трайни партньорски отношения между българска община и регион от страна-членка на ЕС.
Дейности: 1 (Управление, мониторинг и одит на проекта)
2 (Създаване и експлоатиране на виртуална мрежа)
3 (Посещение на представители от регион Абруцо в община Малко Търново)
4 (Бенчмаркинг анализ (Benchmarking analyses))
5 (Изработване на две иновационни стратегии)
Изпълнение на дейност 6 (Обмен на политики, най-добри практики и ноу-хау)
7 (Внедряване на основни политики и практики и прилагане на иновационната стратегия)
8 (Активна маркетингова кампания за повишаване на информираността на населението за изградените партньорски мрежи)
9 (Осигуряване на публичност и информираност на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 212 843 BGN
Общ бюджет: 132 883 BGN
БФП: 132 883 BGN
Общо изплатени средства: 132 883 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 132 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 63 853 BGN
2010 69 030 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 883 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 54 275 BGN
2010 58 675 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 950 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 578 BGN
2010 10 354 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 932 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор: Постигане на иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 Индикатор: регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 Индикатор: Определяне участници в междурегионални събития
Индикатор 4 Индикатор: Наличие на междурегионални събития, организирани за обмяна на опит
Индикатор 5 виртуална мрежа за споделен обмен на ноу-хау, практики и политики- сървър
Индикатор 6 проведени анализи за изучаване на тенденциите на развитие
Индикатор 7 иновационни стратегии
Индикатор 8 проведени процедури за избор на подизпълнители и сключени договори
Индикатор 9 писменни лекции за дистанционно обучение
Индикатор 10 обучени служители
Индикатор 11 изготвен, отпечатан и разпространен информационен бюлетин
Индикатор 12 проведени семинари и конференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз