Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/032
Наименование: “Изследване и разработване на алтернативни модели за организация на градския транспорт в община Варна”
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване на жизнените и екологични условия във Варна и осигуряване на по-добър достъп до основни транспортни услуги, чрез стимулиране на иновации в организацията на ефективен и устойчив градски транспорт и осигуряване на обмен на най-добри практики в тази област при условията на междурегионално сътрудничество в рамките на ЕС.
Дейности: Подготовка, организация и управление на проекта
Събиране на данни, подготовка и провеждане на тръжна процедура по ЗОП за избор на изпълнител на “Транспортен мастер план на град Варна “
Обмен на ноу-хау и най-добри европейски практики и изготвяне на придружаващите ги доклади и анализи, съвместно с община Рощок, Германия
Анализи на най-добрите практики и критерии при разработването и реализирането на модели на организация на градския транспорт в община Варна
Разработване на транспортен мастер план на град Варна
Дейности за информация и публичност
Мониторинг, контрол и отчетност
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 292 793 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 Проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 Участници в междурегионални събития
Индикатор 5 Междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз