Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0047-C0001
Номер на проект: 14-22-22
Наименование: Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Държавна агенция „Технически операции” чрез обучение
Бенефициент: Държавна агенция „Технически операции”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 03.10.2014
Дата на приключване: 03.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Допълнително обучение на служителите от специализираните звена в централната администрация и териториалните подразделения на ДАTO за разширяване и повишаване нивото на познание на професионалните умения и административен капацитет
Дейности: Дейност 3: Провеждане на специализирани обучения 1. Основи на комуникационните мрежи.Електронни доказателства /базов курс/ - обучени 100 служители в рамките на два дни- директори на дирекции, началници на отдели и сектори и служители в дирекциите 2. Администриране на компютърни сървъри и мрежи /начален курс/ – обучени 50 служители за три дни - директори на дирекции, началници на отдели и началници на сектори. 3. Управление на електронните доказателства по смисъла на ЗСРС и НПК - обучени 40 служители от дирекциите в централната администрация и териториалните дирекции в рамките на пет дни. 4. Управление на администрацията в контекста на закона за СРС – обучени 30 ръководители на структурни звена в агенцията в рамките на три дни 5. Защита на мрежи за пренос на класифицирана и чувствителна информация. Управление на информацията и достъпа до нея, съгласно ЗЗКИ. Зони за сигурност - обучени 40 служители от всички дирекции на ДАТО в рамките на 5 дни 6. Администриране на мрежи със Cisco оборудване. Рутиране на трафик.Базов курс за CCNA - обучени 8 служители в петдневно обучение
Дейност 4:Дейности за информация и публичност Дейността ще се изпълнява през целият период на изпълнение на проекта. Чрез реализирането й ще бъде предоставена информация на всички заинтересовани страни, както и на широката общественост, за целите, които настоящия проект преследва. за целта се предвижда да се направи: • Банер; • Стартираща пресконференция за представяне на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; • Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проекта; • Химикалки със ситопечат за участниците в пресконференции и обученията; • Папки (брандирани) за участниците в пресконференции и обученията; • Блокноути (брандирани) за участниците в пресконференции и обученията. • Флашпамет
Дейност 1: Управление на проекта Дейностите за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители на агенцията. При стартирането на проекта ще бъде актуализиран и детайлизиран графика на проекта, ще бъде изготвен график на планираните обществени поръчки в съответствие с изискванията на УО на ОПАК. Екипът по управление на проекта ще осъществява текущ мониторинг на изпълнението на проектните дейности, ще следи за спазването на графика за реализиране на проекта, за спазване на заложените финансови разпоредби, както и ще е отговорен за спазването на законовите разпоредби за ефективно и ефикасно разходване на заложените средствата при реализирането на проекта. Екипът ще е отговорен за поддържането на проектното досие. Негова отговорност е и поддържането на постоянна комуникация с целевите групи, УО на ОПАК и с изпълнителите по проекта. Задълженията на екипа за управление на проекта включват и изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта
Дейност 2: Провеждане на обучения в Института по публична администрация С цел укрепване на капацитета се предвижда служители на ДАТО да вземат участие в следните обучения от каталога на ИПА: - „Прилагане на Административно процесуалния кодекс /за юристи/(ПП-6.1)” – в обучението ще бъдат включени 13 служители с юридическо образование от системата на ДАТО - „Прилагане на Административно процесуалния кодекс /за неюристи/(ПП-6.2)” – в обучението ще бъдат включени 13 служители с различно от юридическо образование - „Прилагане на Гражданския процесуален кодекс /за юристи/(ПП-7.1)” - в обучението ще бъдат включени 13 служители с юридическо образование - „Прилагане на закона за защита на личните данни(ПП-8)” – в обучението ще бъдат включени 11 юристи и 9 неюристи - „Прилагане на закона за защита на класифицирана информация (ПП-9)” - в обучението ще бъдат включени 100 служители от системата на ДАТО - „Ефективно управление на държавната собственост (ЕБ-9)” – в обучението ще бъдат включени 15 служители - „Държавен протокол (УА–11)” – в обучението ще бъдат включени 11 служители - „Работа с документи с MS WORD (ИТО-1)” – в обучението ще бъдат включени 40 служители - „Електронни таблици с MS EXCEL (ИТО-2)” - в обучението ще бъдат включени 40 служители - „Configuring, managing and maintaining windows server 2008 servers (baisic course) (УИС-7) – в обучението ще бъдат включени 5 служители - „ Презентационни умения MS POWER POINT (ИТО-5) – в обучението ще бъдат включени 5 служители - „Счетоводно приключване на бюджетната година (ЕБ-7) – в обучението ще бъдат включени 4 служители - „Вътрешен финансов контрол: Ефективност на системите за финансово управление и контрол (ЕБ-4) – в обучението ще бъдат включени 10 служители - „Подготовка за заверка на годишните финансови отчети на разпоредителите с бюджетни средства (ЕБ-6) – в обучението ще бъдат включени 5 служители
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 161 844 BGN
Общ бюджет: 120 185 BGN
БФП: 120 185 BGN
Общо изплатени средства: 32 369 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 120 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 32 369 BGN
2015 0 BGN
32 369 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 102 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 514 BGN
2015 0 BGN
27 514 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 855 BGN
2015 0 BGN
4 855 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с членовете на екипа за организация и управление на проекта
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Спазване на предварително установения план-график и успешно изпълнение на заложените дейности
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Брой получени сертификата
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Брой обучения
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Брой сертификати
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Банер
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Пресконференции
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Химикалки
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Папки
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Блокноут
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Флашпамет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз