Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0009-C0001
Номер на проект: 14-22-10
Наименование: „НИЕ ЦЕНИМ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ” – По-висока квалификация и компетентност чрез поддържане и повишаване на знанията и уменията на служителите
Бенефициент: Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 29.09.2014
Дата на приключване: 29.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Поддържане високо ниво на компетентност на ИАМА и професионалните знания и умения на служителите в специализираната и общата администрация.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейностите за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители на агенцията. При стартирането на проекта ще бъде актуализиран и детайлизиран графика на проекта, ще бъде изготвен график на планираните обществени поръчки в съответствие с изискванията на УО на ОПАК. Екипът по управление на проекта ще осъществява текущ мониторинг на изпълнението на проектните дейности, ще следи за спазването на графика за реализиране на проекта, за спазване на заложените финансови разпоредби, както и ще е отговорен за спазването на законовите разпоредби за ефективно и ефикасно разходване на заложените средствата при реализирането на проекта. Екипът ще е отговорен за поддържането на проектното досие. Негова отговорност е и поддържането на постоянна комуникация с целевите групи, УО на ОПАК и с изпълнителите по проекта. Задълженията на екипа за управление на проекта включват и изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта.
Дейност 2: Провеждане на 12 специализирани обучения на 107 служители от Дирекции Морска Администрация – гр.Бургас, Морска Администрация – гр.Варна и „Инспекционна дейност” Дейността ще стартира с избор на изпълнител за организирането, логистиката и провеждането на обученията. В обученията ще бъдат включени ръководители и служители на агенцията от ДМА Варна и ДМА Бургас. Ще бъдат изготвени графици за отделните обучения, с оглед осигуряване на нормалното протичане на работния процес, предвид спецификата на дейността на съответните звена. Ще се реализират 12 специализирани обучения, както следва: 1. Радиооператори обща категория GMDSS - Курсът е предназначен за служители от отдел „КОМСТС”, работещи в Морския спасително-координационен център. Периодичното им обучение е крайно необходимо, тъй като е свързано с опресняване на нормативната уредба, повишаване на комуникационните умения и тренировки на тренажори, където се повишава увереността и спокойствието при водене на комуникации с кораби, особено при бедствени ситуации на море. Курсът включват основен модул – комуникация при различни степени на инциденти и бедствия на море. 2. Bridge resource management and Teamwork Управление ресурсите на мостика и работа в екип: Курсът е предназначен за теоретично и практическо обучение, опресняване и осъвременяване на знанията и уменията на обучаеми със правоспособност „Вахтен помощник-капитан” и по-висока, чрез използване на интерактивен тренажор. Като резултат от курса обучаемите трябва да познават методите и начините на управление с кораб във всякакви навигационни и хидрометеорологични услови, както и при плаване в канали и теснини, принципите и способите за управление на екипа на мостика в мултинационална среда, изискванията за плаване с пилот и взаимодействието между членовете на екипажа. Също така обучаемите трябва да могат ефективно да прилагат процедурите за носене на навигационна вахта, да определят правилно безопасните курс и скоростна плаване при особени обстоятелства, да реагират точно и бързо при аварийни ситуации, свързани с излизане от строя на навигационното оборудване и средства за задвижване на кораба, както и да организират екипа на мостика за действие в аварийни ситуации. 3. Navigation using ECDIS & AIS Корабоводене с използване ECDIS& AIS : Курсът е предназначен за обучение на палубни офицери от оперативно и управленско ниво за използване на електронни карти и информационни системи (ЕКИС) с цел осъществяване на безопасно корабоплаване. Като резултат обучаемите трябва да познават типовете електронни карти, изобразяваните от системата данни, основните навигационни функции и настройки, начините на планиране на прехода, а също така да могат да извършват необходимите настройки на системата, да следят за изпълнението на планирания преход, да анализират и реагират адекватно на предупредителните сигнали на ЕКИС, да оценяват влиянието на гранияната точност на сензорите и да оценяват грешките, неточностите и двусмислеността, причинени от неточностите в данните. 4. Engine room resource management and Teamwork Управление ресурсите на машинно отделение и работа в екип: Курсът е предназначен за обучение, опресняване и осъвременяване на знанията и уменията на офицерите от машинно отделение за носене на безопасна вахта. Като резултат обучаемите трябва да знаят основните правила за управление на ресурсите в машинно отделение, нормативните изисквания за носене на безопасна машинна вахта, създаване на организация за постигане на безопасност и сигурност в машинно отделение, общата теория за оценка на риска в машинно отделение, организация на провеждане на тренировки на екипа в специфични условия, а също така да могат да изгражат и упрваляват ефективно екип в машинно отделение при нормални и специфични условия, управляват умората и стреса на екипа и да извършват оценка на вътрешните и външни фактори, вличещи на нормалната работа 5. Превоз на опасни, вредни, и рискови товари. HAZMAT. Курсът е предназначен за обучение на палубни и машинни офицери от оперативно и управленско ниво по въпросите на безопасния превоз на опасни товари по море. Курсът дава базови знания по различните категории и видове опасни товари, особеностите за тяхното безопасно съхранение, превоз по море, извършване на безопасни товаро-разтоварни операции, грижи за опазване на околната среда, действия при възникване на опасни и аварийни ситуации свързани с опасните товари, организация на безопасната работа на екипажа. 6. Proficiency for seafarers with designated security duties. Сигурностна кораба за морски лица изпълняващи дейности свързани със сигурността.: Курсът е задължителен за всички морски лица от управленско и оперативно ниво, работещи на кораби попадащи в обхвата на Международния код за сигурност на кораби и пристанищнии съоръжения. Подготовката включва придобиване на знания и умения необходими за изпълнение на задълженията за постигане на сигурност на търгоския кораб, което включва да познават актуалните заплахи за морската сигурност, нормативните документи по морска сигурност, отговорностите по сигурността, основното оборудване по сигурността, съдържанието на Плана за сигурност на кораба, както и действията и процедурите по морската сигурност, а също така да умеят да откриват и разпознават оръжия, опасни вещества и субстанции и устройства, да участват в претърсвания и ненатрапчиви инспекции, да действат при различни нива на сигурност на кораба, да участват в проверка на товара, както и да доладват за инциденти по сигурността. 7. Корабен офицер по сигурността (Ship Security Officer): Подготовката включва придобиване на знания и умения, необходими за изпълнение на задълженията на офицера по сигурността на търговския кораб, в съответствие с изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците 1978, както е изменена и допълнена. Лицата, успешно преминали този курс, трябва да познават актуалните заплахи за морската сигурност, нормативните документи по морска сигурност, отговорностите по сигурността, методологията за оценка на сигурността на кораба, основното оборудване по сигурността, съдържанието и поддръжката на Плана за сигурност на кораба, както и да могат да извършват редовни проверки на сигурността на кораба, да прилагат и поддържат план за сигурност на кораба, да координират действията по сигурността при обработка на товара и корабните запаси и да докладват за инциденти по сигурността. 8. Експлоатация на съвременни корабни системи за управление на главни и спомагателни машини (Monitor the operation of main and auxiliary machinery and associated control systems): Обучението по програмата трябва да осъвремени знанията и практическата подготовка на инженерните екипи от корабния екипаж за безопасна експлоатация и поддържане на съвременните корабни енергетични уредби, защитното обзавеждане, автоматиката и апаратурата, осигуряващи контрола и оповестяването на състоянието. Курсът се провежда с офицерски състав на машинната команда, като се набляга на принципите, начините на анализ, проверка и настройка на съвременните автоматизирани системи за управление на процесите в корабите, по конкретна корабна документация и случаи от практиката. Целта на курса е оптималното управление и минимизиране на риска при експлоатацията на кораба във всички режими, запознаване с изискванията за подготовка на екипажите, обслужващи системите за високо напрежение и провеждане на необходимите инструктажи. 9. Техническо обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта (Safe operation and maintain power systems in excess of 1000V): Курсът е предназначен да осигури допълнителна подготовка на лица от машинна команда за безопасна експлоатация и поддържане на електрообзавеждане за високо напрежение над 1000 волта на кораба. Електромеханиците, електротехниците и механиците се подготвят, така че да познават, експлоатират и поддържат безопасно електроенергийни високоволтови електроенергийни уредби с напрежение над 1000 волта при спазване на процедурите за безопасна експлоатация, защитното обзавеждане, апаратурата, осигуряваща контрола и оповестяване на състоянието й. 10. Познания по опазване на морската среда (Marine Environmental Awareness): Курсът е предназначен за обучение на морски лица, притежаващи квалификация вахтен помощник капитан и по-висока, вахтен механик и по-висока и електромеханик. Обучаваните лица трябва да познават изискванията, методите и средствата за предпазване на морето от замърсяване от кораби, както и произтичащите от това задължения и отговорности. Целта на курса е да запознае кандидатите с необходимите теоретични знания и ръководни умения за прилагане и документиране на всички мероприятия и действия, съгласно нормативната уредба, с цел опазване на морската среда при операции с генерирани на кораба отпадъци и намиращите се на борда вредни за околната среда вещества. 11. Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна лодка Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats: Курсът включва задължителните минимални изисквания за подготовка, които включват получаване на знания и придобиване на умения за поемане на отговорност за спасително средство и дежурна лодка по време на спускане на същите, докато са на вода и за вдиганеето им на борда. Като резултат обучаемите трябва да знаят организацията за подготовка за напускане на кораба , сигналите и действията за събиране на екипажа и пътниците на сборните места, действията за подготовка на спасителните средства за спускане на вода, правилата за пускане в действие и боравене с двигателя на спасителната лодка, правилата за управление на спасителното средство, правилата за подаване на съгнали за бедствие с различни средства, както и да могат да извършват проверка на наличието на хората определени за качване в съответното спасително средство, да могат да командват спускането на спасителното средство на вода включително при лоши хидрометеорологични условия и да изваждат от водата оцелели хора. 12. Умения за оказване на първа медицинска помощ Proficiency in Medical First Aid: Курсът е предназначен да осигури медицинска подготовка на лицата от корабния екипаж, определени да оказват първа медицинска помощ на пострадали и болни на кораба. Като резултат обучаемите трябва да знаят незабавните действия, които трябва да бъдат изпълнение в случай на злополука, структурата на човешкото тяло и функциите на основните системи, методите и действията за изследване на пострадал/болен, правилата за оказване на помощ при счупвания, изгаряния, отрявяния, преохлаждане, прегаряне, свойствата, действието и противопоказанията на лекарствата използвани на море, начините за искане на медицински съвети от брега, както и да могат да работят с ръководството за първа помощ при инциденти с опасни товари, да използват кислороден апарат за изкуствено дишане, да формират диагноза да осъществяват медицински консултации по радиото, да могат да прилагат процедурите за изкуствено дишане и сърдечен масаж и да могат да поставят инжекции и системи.
Дейност 3: Провеждане на 19 обучения в ИПА на 29 служители на ИАМА Провеждане на обучения по Каталог 2014 година на ИПА: Лични умения за ефективно управление /УА-2014-6/ Държавен протокол /УА-2014-11 Прилагане на АПК – за юристи /ПП/2014-6.1/ Прилагане на АПК – за неюристи /ПП/2014-6.2 Деклариране на конфликт на интереси /ОПА/2014-4/ Прилагане на закона за достъп до обществена информация/ОПА/2014-5/ Прилагане на правото на ЕС в България – за неюристи /ЕРФ/2014-2/ Как да търсим и намираме полезна информация за европейските регулации и политики /ЕРФ/2014-6/ Подготовка на проекти по оперативни програми /ЕРФ/2014-7/ Управление, мониторинг и отчет на изпълнението на проекти /ЕРФ/2014-8/ Стилистика в нормативните актове и наредби /ЗА/2014-3/ Бази данни с MS ACCESS – надграждащ //ЗА-8/ Подготовка на проекти за електронно управление /ДП/2014-2/ Процедури за предоставяне на услуги и тяхното моделиране /ЕП/2014-2/ Управление на информационната сигурност в администрацията /ЕП/2014-4/ Презентационни умения. MS POWER POINT – базов курс /ИТО/2014-5/ Управление изпълнението на проекти с MS PROJECT /ИТО/2014-6/ Английски език за юристи /ЧЕО/2014-4/ Комуникативни умения на френски език – базов курс /ЧЕО/2014-7А/
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Дейностите по информация и публичност включват: • Публикуване на информация по проекта на електронната страницата на ИАМА; • Провеждане на пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него с представители на медиите; • Публикации в печатни и онлайн медии за постигнатите резултати по проекта; • Разработване и отпечатване на дипляна, описваща проекта и очакваните резултати по него; • Изработване на химикалки със ситопечат за участниците в пресконференцията; • Папки (брандирани) за участниците в обученията и пресконференцията; • Флаш-памети за участниците в пресконференцията Изпълнението на дейността ще бъде възложено, съгласно правилата на ЗОП на външен изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 443 BGN
Общ бюджет: 55 199 BGN
БФП: 55 199 BGN
Общо изплатени средства: 49 167 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 49 167 BGN
49 167 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 41 792 BGN
41 792 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 7 375 BGN
7 375 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Изготвяне на заповед
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Изготвяне на график на проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Изготвяне на график на процедурите
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Изготвени договори
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Междинни и окончателен доклади
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Брой служители – морски лица
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: % на служители – морски лица
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Брой жени
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: % жени
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Проведени информационни срещи
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Публикувана информация по проекта на Интернет страницата на ИАМА
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Проведена пресконференция
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Публикувани статии в печатни и онлайн медии
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Отпечатани и разпространени брошури за проекта
Индикатор 20 (Д) По дейност 4: Изработени химикалки
Индикатор 21 (Д) По дейност 4: Изработени папки (брандирани)
Индикатор 22 (Д) По дейност 4: Изработени флаш-памети (брандирани)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз