Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.08-0022-C0001
Номер на проект: 14-11-22
Наименование: Оптимизиране на функциите и подобряване на ефективността на администрацията на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
Бенефициент: Изпълнителна агенция по лозата и виното
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2014
Начална дата: 24.09.2014
Дата на приключване: 24.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване работата на администарцията чрез повишаване на ефективността, усъвършенстване на организационната структура и премахване на дублиращи се функции в Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
Дейности: Дейност 2: Изготвяне на документация и провеждане на процедури по ЗОП Изпълнението на дейността предвижда:  Разработване на тръжна документация, изготвяне на решение/я за откриване на процедура и обявление за обществена/и поръчка/и. Изпращане на обявление/я;  Избор на оценителна/и комисия/ии. Разглеждане, оценка и класиране на офертите.  Определяне на изпълнител/и на обществената/те поръчка/и
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Мерките за осигуряване на информираност и публичност на изпълнението на проекта ще се реализират през целия период на изпълнение на проекта и включват: - Организиране на встъпителна и заключителна пресконференция, с наемане на зала, оборудване и кафе паузи за 30 души всяка; - Изработване на 1 бр. информационна табела за проекта; - Подготовка и отпечатване на 200 бр. брошури (100 за очакваните и 100 за постигнатите резултати по проекта) в - 3 бр. публикации в пресата; - 50 бр. флаш памет (брандирана); - 100 бр. химиклаки (брандирани); - 100 бр. папки. - регулярно публикуване на информация за напредъка по проекта в официалния сайт на ИАЛВ Всички информационни и рекламни материали, изработени и разпространени в рамките на изпълнението на проекта, ще съдържат логото на финансиращата програма и информация за финансовата помощ, предоставена от ОПАК.
Дейност 1: Организация и управление на проекта За успешното изпълнение на проекта се предвижда сформирането на двучленен екип - ръководител и счетоводител, назначен със заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ. Екипът ще носи отговорност за техническото и финансово отчитане на проекта и предаване на необходимите отчети в срок.
Дейност 4: Провеждане на изнесен двудневен семинар със специалистите и длъжностите лица, отговорни за изпълнението на мерките от функционалния анализ, съобразно плана за действие Проектът предвижда провеждането на двудневен семинар, на който екипът на изпълнителя, провел функционалния анализ, да представи основните констатации, областите и предложенията за подобрение, както и плановете за действие за тяхното изпълнение. На семинара ще присъстват лицата, които носят отговорността за изпълнението на функциите и дейностите, познават спецификата на дейността им и ще бъдат ангажирани с реализирането на плановете за действие. Семинарът ще даде възможност за представяне на на констатациите и ще съдейства за обмяна на идеи между всички заинтересовани страни. Организацията на семинара ще бъде ангажимент на избран външен изпълнител, който ще има за задача да осигури необходимите транспорт, настанителна база и храна за участниците.
Дейност 5: Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи на ИАЛВ На база на направения функционалния анализ и в частност на направените препоръки, ще се разработят предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи на изпълнителната агенция. Те следва да бъдат съотненсеникъм идентифицираните и нуждаещи се от подобрение и оптимизация дейности и функции на администрацията. Проектите на документи ще имат отношение към констатациите от анализа на релевантността, анализа на ефективността и анализа на ефикасността.
Дейност 3: Изготвяне на функционален анализ на ИАЛВ Дейността ще бъде извършена в съответствие с изискванията на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Функционалният анализ ще включва преглед на всички структури и фунции и следните поддейности: • Анализ на релевантността; • Анализ на ефективността; • Анализ на ефикасността; • Формулиране на препоръки за подобрение; • План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите. Предвижда се провеждането на функционалния анализ да премине през слените етапи, описани в Единната методология: • Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ (сформиране на екип; дефиниране на заинтересованите страни; уточняване на акцента на анализа; изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите; комуникация и гарантиране на ангажираност); • Етап 2: Провеждане на функционалния анализ (анализ на текущото състояние: анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; идентифициране нa области за подобрение; формулиране на предложения за подобрение); • Етап 3: Приключване на функционалния анализ (приоритизиране на областите и предложения за подобрение; изготвяне на план за действие; изготвяне на проект на доклада, обсъждане, изготвяне на окончателен доклад; комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни); • Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението (анализ на изпълнението на препоръките; информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките; публичност на резултатите от функционалния анализ). Методите, които ще бъдат използвани и приложени за извършване на функционалния анализ включват: • Събиране, проучване и анализ на документи и информация (доклади за състоянието на съответната административна структура, резултати от изследвания, проучвания, външни и вътрешни одити, обратна информация от заинтересованите страни и др), с цел установяване на правомощията на органа на власт, функциите на администрацията, функциите на регионалните дирекции и звена, поставените цели, постигнатите резултати и ресурси, които са използвани. • Анкетни проучвания чрез предварително разработени въпросници за ръководители и служители и избрани заинтересовани лица. • Провеждане на интервюта с ръководителите, служителите и избрани заинтересовани лица от администрацията на ИАЛВ; • Провеждане на фокус група с представителите на екипа за провеждане на функционален анализ от страна на ИАЛВ • Наблюдение и експертна оценка на резултатите от анкетните проучвания, интервютата и фокус групите
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЦЕЛТА" ООД
"АУЕЪР" ЕООД
Люпен М ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 765 BGN
Общ бюджет: 85 713 BGN
БФП: 85 713 BGN
Общо изплатени средства: 49 410 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 500 BGN
2015 29 910 BGN
49 410 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 575 BGN
2015 25 423 BGN
41 998 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 925 BGN
2015 4 486 BGN
7 411 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа за организация и управление на проекта
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Спазване на предварително установения план-график и успешно изпълнение на заложените дейности
Индикатор 5 (Д) По дейност 2: разработени документации
Индикатор 6 (Д) По дейност 3: Извършен подробен анализ на функциите и процесите в общинската администрация, чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация
Индикатор 7 (Д) По дейност 4: Организиран и проведен двудневен семинар
Индикатор 8 (Д) По дейност 4: Участвали специалисти и длъжностни лица, отговорни за изпълнението на мерките от функционалния анализ, съобразно плана за действие
Индикатор 9 (Д) По дейност 5: Разработени предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи на ИАЛВ
Индикатор 10 (Д) По дейност 6: проведена встъпителна пресконференция за 30 души
Индикатор 11 (Д) По дейност 6: проведена заключителна пресконференция за 30 души
Индикатор 12 (Д) По дейност 6: изработена. информационна табела за проекта
Индикатор 13 (Д) По дейност 6: подготовени и отпечатани 200 бр. брошури (100 за очакваните и 100 за постигнатите резултати по проекта)
Индикатор 14 (Д) По дейност 6: папки
Индикатор 15 (Д) По дейност 6: публикации в пресата
Индикатор 16 (Д) По дейност 6: флаш памет (брандирана)
Индикатор 17 (Д) По дейност 6: химикалки (брандирани)
Индикатор 18 (Д) По дейност 6: Публикуване на информация за напредъка по проекта в официалния сайт на ИАЛВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз