Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.08-0007-C0001
Номер на проект: 14-11-7
Наименование: Изготвяне на Функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето
Бенефициент: Държавна агенция за закрила на детето
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2014
Начална дата: 19.09.2014
Дата на приключване: 19.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за организационно развитие и повишаване ефективността на дейността на Държавната агенция за закрила на детето за осигуряване на качествено прилагане на държавната политика в областта на закрилата на детето в Република България. Избягване на дублиращи се функции.
Дейности: Дейност 3. Разработване на проект на устройствен правилник на ДАЗД Като резултат от проведения функционален анализ на ДАЗД и начертаните в него мерки ще бъде изготвен и проект за устройствен правилник, както и проекти на вътрешни правила и документи за работа на администрацията. Проектът на устройствен правилник на ДАЗД ще предложи модел за оптимизиране на административната структура, преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност от дейността. Етапи на изработване на проект за устройствен правилник: 1. Изготвяне на концепция за правилник за устройството и дейността на ДАЗД въз основа на резултатите от функционалния анализ; 2. Формулиране на конкретни нормативни нормативни положения и принципи, които следва да бъдат транспонирани в устройството и провната регламентация на дейността на ДАЗД; 3. Формулиране на нормативните текстове и изготвяне на цялостен проект на Правилник за устройството и дейността на ДАЗД в съответствие с изискванията за строежа на нормативните актове и разпоредби, уреден в Закона за нормативните актове и Указ 883 за неговото прилагане. 4.Изработване на проект за Вътрешни правила за работа на ДАЗД - формулиране на основните функции на административните структури и звена в съответствие с нормативните изисквания за устройство на общата и специализираната администрация; -изготвяне на административна структура; - формулиране на основните правила и процедури за хоризонтално и вертикално взаимодействие между основните административни структури и звена; - изготвяне на изискуемите според трудовото и осигурително законодателство правила за статута и работата на служителите по служебни и трудови правоотношения; - формулиране на правила за управление на риска в съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и свързаните с него актове. В рамките на дейността ще бъдат необходими канцеларски материали.
Дейност 1. Организация и управление на проекта Сформиране на екип за организация и управление на проекта: Екипът ще бъде сформиран през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява дейност през целия проектен период. Той ще планира, извършва подготовка и организация на дейностите, контрол над тяхното изпълнение и отчитането им. В екипа за организация и управление ще бъдат включени следните позиции: ръководител, координатор, счетоводител. Техните задължения ще бъдат точно определени, за да се осигури пълна координация при изпълнение на дейността. Екипът за организация и управление ще изготви три междинни и един окончателен технически и финансов доклад и ще отговаря за успешното изпълнение в срок на проектните дейности. Ръководителят и координаторът на проекта ще работят на трудов и/или граждански договор. Счетоводителят ще работи на граждански договор според изискванията на ПМС 330 на МС. Ще бъдат наети на граждански договори външни експерти за членове на оценителни комисии при избора на външни изпълнители според изискванията на ЗОП.
Дейност 5: Инфирмация и публичност В рамките на дейността ще бъде проведена комуникационна кампания за популяризиране на целите, които си поставя проекта и очакваните резултати, както и целите, които изпълнява ОПАК в България и приноса на Европейския социален фонд за реализацията на проекта. Дейността ще включва: 1. Публикуване на официалната интернет страница, както и на фейсбук страницата на ДАЗД на информация за старта и постигнатите резултати на проекта и приноса на ЕСФ за реализацията му; В рамките на дейността ще бъде проведена комуникационна кампания за популяризиране на целите, които си поставя проекта и очакваните резултати, както и целите, които изпълнява ОПАК в България и приноса на Европейския социален фонд за реализацията на проекта. Дейността ще включва:
Дейност 2. Изготвяне на функционален анализ на ДАЗД чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация Функционалният анализ ще бъде изготвен чрез методите на разработената по ОПАК Единна методология за провеждането на функционален анализ в държавната администрация и Наръчник за нейното изпълнение. В рамките на дейността ще бъде включена подготовката и провеждането на процедура за избор на изпълнител съобразно ЗОП. Обществената поръчка ще бъде една за изпълнение на дейности 2,3,4 по проектното предложение, поради тяхната взаимна обусловеност и свързаност: -Изготвянето на функционален анализ /Дейност 2/ според утвърдената Единна методология, предполага ефективно и в срок въвеждане на проекта за функционално и структурно оптимизиране и на плана за действие, които анализът ще осигури. Прилагането им в устройството и правната регламентация на дейността и политиките на ДАЗД означава те да залегнат в проекта за устройствен правилник /Дейност 3/. Изборът на един изпълнител за тези дейности ще гарантира неговото обвързване с концептуалното преминаване от едната дейност към другата и със строг времеви график за това; както и за недопускане на забавяне в план-графика за изпълнение на целия проект. Също така реализирането на едно съпътстващо обучение /Дейност 4/ за извършване на функционален анализ, предназначено за служители в администрацията на ДАЗД, е в пълна обусловеност със самото изготвяне на функционалния анализ. Изпълнителят, който ще бъде избран за Дейност 2, ще бъде най-компетентен да извърши и Дейност 4, за постигане на високо качество и устойчивост на резултатите по нея. Ще бъде извършен последователен и цялостен преглед на функциите, отговорностите и капацитета на администрацията; анализ и оценка на дейностите и работните процеси, анализ на числеността на служителите спрямо функциите и дейностите, които изпълняват съответните административни звена. Функцоналният анализ на ДАЗД ще бъде извършен, както следва: Подготвителен етап: в този етап ще бъдат дефинирани заинтересованите страни, ще бъдат определени акцентите във функционалния анализ и ще се изготвят комуникационен план и времеви график за изпълнение на дейността. Провеждане на функционален анализ: ще бъде извършена цялостна оценка и анализ на нормативните актове, свързани с провеждане на политиката по закрила на детето:
Дейност 4. Повишаване капацитета на служителите на ДАЗД за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението чрез провеждане на съпътстващо обучение Организиране на едно съпътстващо обучение на 10 служители на администрацията на ДАЗД.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Обединение "Ефективна Администрация"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 811 BGN
Общ бюджет: 52 787 BGN
БФП: 52 787 BGN
Общо изплатени средства: 50 824 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 762 BGN
2015 34 061 BGN
50 824 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 248 BGN
2015 28 952 BGN
43 200 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 918 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 514 BGN
2015 5 109 BGN
7 624 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 (П) Извършени промени в устройствени правилници
Индикатор 4 (П) Брой проведени съпътстващи обучения, брой обучени служители
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Договори
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Междинен технически отчет
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Окончателен технически отчет
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Функционален анализ
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Препоръки и план за функционално и организационно развитие
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - План за действие
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Процедура за избор на изпълнител по ЗОП
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Разработване на тръжна документация от външен изпълнител
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Проект за устройствен правилник
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Проект за вътрешни правила на ДАЗД
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Брой обучени служители.
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Разработени и разпространени рекламни мате-риали
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - Публикувани информации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз