Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0078-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12-0078/D01-45/18.09.2014
Наименование: У дома, а не в дом
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2014
Начална дата: 18.09.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - ЦНСТ 7 бр.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта С цел административно управление на проекта ще бъде сформиран екип, състоящ се от Ръководител, Координатор-2 бр., Счетоводител, юрист и Технически сътрудник – 2 бр., които ще отговарят за постигане целите на проекта, за документалното му оформяне, изготвянето на междинни и окончателни технически и финансови отчети и др. Ще се разпределят основните задачи и отговорности между членовете на екипа, ще се определи система за вътрешен мониторинг. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др., за което ще бъдат избрани изпълнители чрез обявяване и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки. Изготвяне на тръжна документация и обявяване на процедури по ЗОП. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. При нужда ще бъдат внасяни искания за междинни плащания, придружени с междинни технически доклади и финансови отчети. При констатиране на пропуски или проблеми се предприемат необходимите действия за отстраняването им.
Дейност 2 Информиране и публичност Предвижда се комплекс от мерки за популяризиране дейностите и целите на настоящия проект. Дейността е планирана, съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ЕСФ и Комуникационната стратегия на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. При визуалната идентификация ще се прилагат правилата за информиране и публичност, предвидени в чл.8 от Регламент на Комисията № 1828/ 2006 и приложение 1 към него. За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана и проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. В рамките на настоящата дейност се предвижда да бъдат организирани: - 2 /две/ пресконференции /начална и заключителна /, на които ще бъдат поканени 30 представители на различни медии, институции и организации. - 2 бр. репортажи - по местното радио и телевизия. - 5 бр. публикации в местни и електронни медии; Ще се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на информационни материали. Ще бъдат изработени и разпространени: - 7 бр. информационни табели, - 750 бр. брошури за популяризиране на проекта и услугите в домашна среда, - 495 бр. тениски с логото на проекта, - 191 бр. еко-тефтери с логото на проекта; - 455 бр. чадъри с логото на проекта; - 455 броя чаши с логото на проекта; - 150 броя USB 32.0 GB; - 191 бр. еко-химикали с логото на проекта; - 498 бр. стикери за визуализация на оборудването и техническата документация. Всички информационни материали ще бъдат предоставяни на всички гости при провеждане на медийните събития, на персонала на Центровете за настаняване от семеен тип и др. Основната цел е да бъде запозната пряко обществеността, с проекта, социалния ефект от неговото реализиране и да сложат началото на предизвикване на промяна на съществуващите обществени нагласи и стереотипи по отношение на предоставянето на услуги за деца и младежи в центровете за настаняване от семеен тип.
Дейност 3 Наемане на персонал, ангажиран в услугите за деца и младежи, предвидени да бъдат разкрити на територията на община Стара Загора Кандидатът ще разработи Процедура за набиране и подбор на персонал за социална услуга ЦНСТ. Тя ще включва критериите за подбор и неговите етапи по категории персонал. Ще бъдат публикувани обяви в местните средства за масова информация, на сайта на Община Стара Загора и Дирекция „Бюро по труда”. Длъжностите на специалистите, които ще бъдат назначени в новата социална услуга ще бъдат съобразени с утвърдената от Министъра на труда и социалната политика Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Ще бъдат назначени общо 85 лица на следните длъжности: ръководител, социален работник, възпитател, медицински специалист, детегледач, хигиенист. След провеждане на Процедурата за подбор на персонала ще бъдат сключени трудови договори с избрания персонал, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Служителите подписват Декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията. Връчват им се длъжностна характеристика, Етичния кодекс за работа с деца инструкции и др. документи разработени от Екипа на проекта. За всеки назначен служител, се създава лично досие. Назначеният персонал ще вземе участие в обучение, осигурено по проект „Детство за всички”, Компонент 1: Планиране на мерки за деинституционализация. Ръководителят, външните експерти и персонала ще посетят децата и младежите в специализираните институции преди настаняването им в центровете за настаняване от семеен тип.
Дейност 4 Подготовка за извеждане на децата от специализираните институции и преминаването им в новите социални услуги Във връзка са подготовката на децата за настаняване в новите услуги, Кандидатът ще разработи писмена процедура за подбор и наемане на физически лица, извършващи подкрепящи дейности (приложни специалисти, консултанти и помощен персонал). След провеждане на подбора, с класираните кандидати ще бъдат сключени договори. По проекта ще бъдат наети физически лица, за извършване на подкрепящи дейности (приложни специалисти и консултант) на следните длъжности: 1 педиатър-консултант, 3 психолога.. Основната задача на специалистите и педиатър-консултанта ще бъде да извършат дейностите по подготовка за извеждане, транспортиране и последващо настаняване на децата и младежите в новоразкритите ЦНСТ, както и подкрепа на персонала при предоставянето на услугите до приключване на дейност 6. Като част от проекта се предвижда персоналът на новите услуги да посети други ЦНСТ, функциониращи на територията на страната, което ще им предостави възможност да се запознаят с добри практики и да почерпят от опита при разрешаване на трудности в предоставянето на вече съществуващи услуги. След предоставянето на окончателен списък с потребителите на новите социални услуги на Екипа по проекта, се предвижда да бъде изготвен график с работни срещи за посещение на място във всяка СИ, от където ще идва детето/младежа. Екип от ръководителят на услугата, персонала, консултанта и външни специалисти, както и директора на институцията, където детето е настанено, специалисти работещи с него и социален работник от отдел „Закрила на детето” в съответното населено място ще обсъждат състоянието на всяко дете/младеж. Чрез тези срещи персоналът на новите услуги и специалистите имат възможност за запознаване със състоянието, потребностите и спецификите на децата/младежите и ще се осигури приемственост в процеса на извеждане и последващи грижи. На база работните срещи ще бъде изготвен последователен план-график за преместването на децата и младежите в ЦНСТ съобразно родствена връзка, степен на увреждане и конкретната специфика на състоянието им. Ще бъдат организирани посещения на децата в ЦНСТ за опознаване на новата обстановка и осъществяване на плавен преход при извеждането им. Специалистите ще проведат индивидуална и групова работа с децата и техните семейства /които поддържат връзка с тях и желаят да бъдат включени/. Специалистите ще продължат да работят до приключване на дейност 5, като ще подпомагат персонала на услугата в индивидуалната и групова работа с децата/младежите в новата социална услуга. Помощният персонал, който ще бъде нает до приключване на дейност 5 ще се състои от 4 /четирима/ работници по поддръжка, които ще осигуряват безопасност при ползване и цялостно поддържане на инвентара в ЦНСТ в добро и годно за употреба състояние; ще поддържат прилежащите дворни пространства в прилежен вид и ще участват при товаро-разтоварната дейност на територията на ЦНСТ и други дейности произтичащи от естеството на социалната услуга. За изпълнението на дейност 4 ще бъдат проведени процедури по ЗОП - за наем на специализиран транспорт - за наем на реанимобил Те ще са необходими за транспортиране на децата и младежите с оглед гарантиране на тяхната безопасност и опазване на здравето им във връзка с настаняването им в новите социални услуги, за транспортиране на външни специалисти за работата в СИ и на персонала за опознавателните срещи. - процедури за закупуване на материали, необходими и произтичащи от дейности, свързани с подготовката, преместването и настаняването на децата в новите услуги. - консумативи, необходими и произтичащи от дейности, свързани с подготовката, преместването и настаняването на децата в новите услуги.
Дейност 5 Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Социалната услуга ЦНСТ ще се предоставя по изискванията на действащото законодателство в Р България – ЗСП, ППЗСП, ЗЗД, ППЗЗД, НКССУД, методики и др. "Център за настаняване от семеен тип" е комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица. ЦНСТ осигурява подходящо място за живеене на децата/младежите и възможност за поддържане на връзка със семейството и значими за детето/младежа хора, когато това е в техен интерес. В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата/младежите получават необходимата им индивидуална грижа, подкрепа за личностно развитие и за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и дейностите в него са насочени към създаването на условия и възможности за децата и младежите да участват равнопоставено в живота на местната общност. Задължителната документация за функциониране на социалната услуга ще бъде разработена в съответствие с нормативната уредба – правилници, правила, процедури, инструкции и др. За децата/младежите потребители на услугата ще бъдат организирани и задоволени нужди съобразно индивидуалните им потребности; поетапно ще бъде осигурен достъп до външни услуги – ЦОП, ДЦДУ, ЦСРИ, посещение на детска градина и училище, организиране на занимания за свободното време; отпразнуване на лични и национални празници /именни и рожденни дни, Коледа, Великден и др./; взаимодействие със съседи, съученици, приятели на децата и младежите; осигуряване на подкрепа за възстановяване на контакти с биологичните родители и др. За целия период на проекта персоналът на социалната услуга ще бъде подкрепян в работата и отношенията си с децата от специалистите извършващи подкрепящи дейности. По настоящия проект ще бъдат разкрити 7 центъра за настаняване от семеен тип, като всеки един е с капацитет 12+2 (двете допълнителни места са в случай на необходимост от спешно настаняване на дете в риск от общността).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БК Дизайн"ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 729 629 BGN
Общ бюджет: 476 502 BGN
БФП: 476 502 BGN
Общо изплатени средства: 477 637 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 476 502 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 145 925 BGN
2015 331 712 BGN
477 637 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 405 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 124 036 BGN
2015 281 955 BGN
405 991 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 889 BGN
2015 49 757 BGN
71 646 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги
Индикатор 4 (Д) Закрити специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз