Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0070-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12-0070/D01-44/18.09.2014
Наименование: “Слънчево детство”
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2014
Начална дата: 18.09.2014
Дата на приключване: 18.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - ЦНСТ 3 бр.
Дейности: Дейност 5. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Предоставянето на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип в гр. Шумен ще се извършва, съгласно Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга ЦНСТ за деца и младежи и другите нормативни актове, касаещи предоставянето на социални услуги. В гр. Шумен социалната услуга ще се предоставя в три Центъра за настаняване от семеен тип, с капацитет х 12 + 2 места всеки. Потребители на услугата могат да бъдат деца и младежи на различна възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност. Основните задачи на екипа на ЦНСТ ще бъдат свързани със: задоволяване на основните жизнени потребности на децата/младежите от подслон, храна, сигурност, развитие; осигуряване на условия за по-добро качество на живот; осигуряване на безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата/младежите да израстват и развиват пълноценно своя потенциал и възможности; осигуряване на гарантиран достъп до специализирани здравни и социални услуги в общността и обучителни и образователни дейности; осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност чрез възможност за достъп на децата/младежите до читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др.; осигуряване на необходимата за тяхното развитие подкрепяща среда, съобразена с потребностите им за постигане на максимална самостоятелност; предоставяне на набор от дейности за възпитание и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване, както и подкрепа за реализиране на пазара на труда след навършване на пълнолетие; осигуряване на възможности за информиране и включване на семейството в живота на детето/младежа по време на неговия престой в резидентната услуга, когато това би повлияло положително на неговото психофизиологично състояние и развитие; оказване на подкрепа на децата/младежите за изграждане и поддържане на връзки с родители и близки; оказване на подкрепа и подготовка на децата/младежите при промяна на целите в плана и възникването на възможност за настаняване в приемна грижа или за осиновяване; подготовка на младежите за самостоятелен и пълноценен живот след напускането на центъра и включване в живота на общността, когато това е възможно. В ЦНСТ ще се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко дете/младеж, въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решения, като децата/младежите участват в обсъждането или се взема предвид тяхното мнение в процеса на планиране, когато това е възможно.
Дейност 3: Подбор и назначаване на персонал Подбор на персонал, пряко ангажиран в услугата: Капацитетът на трите ЦНСТ е 42 деца и младежи, клиенти на социалната услуга. Съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01-864/30.10.2012 г. на министъра на труда и социалната политика, предвид възрастта на децата и младежите и необходимост от 24 часова грижа, трите ЦНСТ ще работят с обща численост на персонала 38 бр. Дейността ще стартира с изготвяне на обяви за подбор, които ще бъдат публикувани на сайта на Община Шумен и ще бъде подадена заявка за разкриване на свободни места в Дирекция „Бюро по труда“ – Шумен. Процедурата за подбор ще е съобразена изцяло с изискванията и стандартите за предоставяне на услугата, ще съответства на изискванията на анти-дискриминационното законодателство, ще осигурява защита на потребителите. Подборът ще се извърши на два етапа: подбор по документи (молба, мотивационно писмо, диплома, автобиография, свидетелство за съдимост) и индивидуално интервю с кандидатите. В средата на първия проектен месец ще стартира подбора за ръководител на ЦНСТ, който ще участва в избора на останалия персонал. Подборът ще се извърши от комисия, която взема своите решения за одобрените кандидати, като дава равни възможности на всички, без ограничение на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, семейно положение, възраст и др. Водещите критерии при подбора ще са нагласата и чувствителността на кандидатите към работа и общуване с различни деца/младежи; емоционалната им зрялост и готовността им да полагат грижи за децата/младежите. Ръководителят ще бъде назначен два месеца преди стартиране на услугата ЦНСТ, а останалия персоналът – месец и половина преди стартиране, за да участва в процеса по пдготовка и организиране преместването на децата/младежите. Всеки член на персонала ще има подробно разписана длъжностна характеристика. Персонала на ЦНСТ ще премине обучение по проект „Детство за всички”. Подбор на лица, извършващи подкрепящи дейности: Във връзка с подготовката и преместването на децата и младежите в ЦНСТ, се предвижда да бъдат включени в процеса лица, които да извършват подкрепящи дейности. С оглед постигане на целите и подобряване качеството на предоставяните услуги, съгласно Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга ЦНСТ за деца и младежи, тези лица ще продължат да оказват подкрепа почасово през целия период на функциониране на ЦНСТ. Специфичните потребности на децата и младежите от целевата група, предполагат подкрепа от следните специалисти: - Консултанти: лекар, за коjто изискванията ще са: висше образование в конкретната експертна област и минимум 2 години релевантен опит. - Приложни специалисти: психолог (2 бр.), специален педагог, логопед, кинезитерапевт, рехабилитатор, за които изискванията ще са: релевантно висше образование, професионална квалификация и релевантен опит минимум 1 година. Подкрепящите специалисти ще бъдат наети на граждански договори и ще са ангажирани от втория и от четвъртия месец на стартиране на проекта по време на целия проект.
Дейност 4. Подготовка и организиране процеса на преместване и настаняване на децата и младежите от целевата група в трите Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи Основна целева група по проекта са деца и младежи, които са настанени в специализирана институция. Те са прекарали голяма част от живота си в тази среда и процесът при преместването им създава предпоставка за стрес от промяната. За подпомагане на процеса по преместване, се предвижда: - Посещения в институциите, в които са настанени в момента децата и младежите с цел запознаване с тях, със специфичните им потребности, с историята на живота им, със значимите за тях възрастни (персонал, близки) и деца/младежи. Посещенията ще се извършват от персонала, пряко ангажиран в услугата и от наетите лица за подкрепящи дейности. За едно дете/младеж са предвидени по 2-3 посещения, в зависимост от спецификата и необходимостите. По този начин децата/младежите ще се срещнат с хората, които ще полагат грижа за тях, а и екипа ще бъде информиран за нуждите и потребностите на децата/младежите. Посещенията ще се извършват с нает по проекта транспорт; - Посещение в действащо ЦНСТ, разкрито по настоящата схема, с цел пряко наблюдение на процеса по организиране и предоставяне на услугата. Предвижда се посещението да е в ЦНСТ, гр. Силистра и в него да се включат членовете на персонала, пряко ангажирани в услугата. Поради голямата численост на персонала, посещението ще се извърши в различни дни, пероналът ще бъде разделен на групи, по длъжности; - Посещения на децата/младежите в новоизградените ЦНСТ в гр. Шумен, преди настаняването им. При тези посещения бъдещите потребители ще имат възможност да се запознаят с обстановката в центъра, да свикнат с новото си лично пространство и отново да се срещнат с екипа на услугата, който ще ги подкрепя и в бъдеще. При посещенията си, децата ще получат и лични вещи, под формата на подаръци, които ще свързват с новия си дом. За да привикнат с новата обстановка, е предвидено да бъдат закупени материали и консумативи, които да осигурят възможност децата/младежите да се почустват в семейна среда. Придвижването до ЦНСТ, гр. Шумен ще се финансира по Проект «Детство за всички». Настаняването в новата услуга ще се извърши след преценка на готовността на всяко дете/младеж със специализиран транспорт/апаратура, който ще се използва през целия период на проекта, съобразно потребностите. Предварителната подготовка включва и разработване на документация и процедури за предоставяне на услугата, съгласно Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга ЦНСТ за деца и младежи и другите нормативни актове.
Дейност 2: Осигуряване на публичност и разпространение на информация Мерките за информиране и публичност включват: поставяне на информационни табели на новоизградените услуги с логото на проекта; изготвяне и разпространение на брошури с информация за проекта и логото на проекта за промотиране на проекта и визуална идентификация, както и за популяризиране на социалната услуга; публично представяне на проекта чрез реализирането на начална и заключителна пресконференции с материали за всички участници; регулярно публикуване на актуална информация на сайта на Община Шумен; организиране на Церемония по официално откриване на Центровете за настаняване от семеен тип, изработване на баджове за персонала на услугите и екипа по проекта. Предвидени са четири прес-съобщения /публикации/ в местната преса. Предвиждаме изработване и излъчване на рекламен филм в местната телевизия с цел популяризиране на дейностите по проекта, презентиране на услугата ЦНСТ и създаване на положителни нагласи в обществото. Публичността по проекта ще се изпълни, съгласно «Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси».
Дейност 1. Организация и управление на проекта Дейността включва подготовка и изпълнение на дейностите по проекта, съгласно план-графика. В началото ще бъде сформиран екипа за управление на проекта, който ще се състои от: Ръкодовител, счетоводител, административен координатор, социален координатор и технически сътрудник. Екипа ще извърши следните дейности: изготвяне на процедура за вътрешен мониторинг; подготовка на график на тръжните процедури по ЗОП; изготвяне и водене на присъствена отчетна форма за лицата, назначени по трудово правоотношение; провеждане на месечни работни срещи; водене на цялата кореспонденция с ДО (месечни справки, доклади, отчети, уведомителни писма и др.). За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3x/ДВ, бр.14/12.02.2008 г., се предвижда наемане на Служба по трудова медицина, която да разработи необходимите документи и инструкции. Офисът на екипа по проекта ще е ситуиран в Административната сграда на Община Шумен и ще е осигурен с необходимата офис техника и консумативи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 472 363 BGN
Общ бюджет: 286 781 BGN
БФП: 286 781 BGN
Общо изплатени средства: 286 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 286 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 94 472 BGN
2015 192 028 BGN
286 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 243 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 80 301 BGN
2015 163 224 BGN
243 525 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 171 BGN
2015 28 804 BGN
42 975 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги
Индикатор 4 (Д) Закрити специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз