Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.12.01-0001-C0001
Номер на проект: 0128-АПИ-1.12
Наименование: Подготовка на Агенция Пътна инфраструктура за изпълнение на пътни проекти през програмен период 2014 – 2020 чрез подобряване на ефективността при събирането и обработката на данни за трафика по РПМ
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 12.09.2014
Начална дата: 17.09.2014
Дата на приключване: 30.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел е подпомагане реализирането на дейности за подготовка на Агенция Пътна инфраструктура за изпълнение на пътни проекти през програмен период 2014 – 2020 чрез подобряване на ефективността при събирането и обработката на данни за трафика по РПМ.
Дейности: Разработване и въвеждане в АПИ на Интелигентна информационна система /ИИС/ включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Р.България, предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време В рамките на дейността трябва да бъде разработена и въведена в АПИ Интелигентна информационна система /ИИС/, включваща три обособени позиции: автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Р.България, предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на Републиканската пътна мрежа включително обратна връзка към АПИ, пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variаble Message Signs). Интелигентната информационна система трябва да има възможност за интеграция със съществуващите информационни системи в АПИ, като например модулът за автоматизирано събиране на данни по настоящият проект трябва да бъде разработен така, че ИИС да има възможност да работи и с данни получени от други съществуващи системи в АПИ. Интеграцията следва да бъде постигната чрез унифициране на информацията от база данните на съществуващи Системи за трафика в една обща база данни на нов сървър. По този начин значително ще се разшири обхвата от републиканска пътна мрежа, върху който се извършва мониторинг и автоматизирано събиране на данни, като генерирането на пътния трафик чрез неговия произход, предназначение, направление и време за преминаване ще бъде възможно за автомагистрали, пътища от I-ви, II-ри и III-ти клас. Анализирането на данните ще бъде значително по-ползотворно и ефективно, както за генерирането на пътния трафик, така и за получаване на актуална информация за пътната обстановка в реално време. АПИ е основен бенефициент по оперативните програми Транспорт и Регионално развитие за програмен период 2007-2013, както и за период 2014-2020 и е отговорна за управлението и координацията на инфраструктурните проекти. За да може АПИ да приоритизира коректно пътните отсечки от републиканската мрежа и да прогнозира необходимостта от извършване на рехабилитации и реконструкции е важно да се осигури актуална информация и да се прогнозира прецизно пътния трафик. Обективно събраните данни ще послужат при подготовката на апликационни форми за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и ще служат за основа при изготвянето на анализ Полза-разходи (CBA). Поради това АПИ реализира проект по ОПРР и е в процес на реализация на проект по ОПТ целящи извършваното до скоро изцяло ръчно преброяване да се модернизира, като част от преброителните пунктове се заменят с автоматизирани и се изгради система, позволяваща мониторинг на пътния трафик. Всички изградени вече преброителни пунктове по линия на ОПРР са разположени на територията на ІІ и ІІІ клас пътища, които са извън TEN-T мрежа. Всички преброителни пунктове, които предстои да се изградят по ОПТ ще са разположени на автомагистрали и І клас пътища, които са в обхвата на TEN-T мрежа. Пътища ІІ и ІІІ клас които са в TEN-T мрежата и такива, които са І клас, но извън TEN-T мрежата няма как да бъдат покрити от която и да е от двете оперативни програми. Общото количество преброителни пунктове на пътища II и III клас, които са модернизирани в рамките на Оперативна програма Регионално развитие е 120 броя. Предвидено е изпълнението на втори етап от модернизирането на преброителните пунктове, като 100 обекта ще бъдат реализирани в рамките на Оперативна програма Транспорт на автомагистрали и републикански пътища I клас. Самото изпълнение все още не е започнало, което ще даде възможност за по-лесно интегриране на системата, предвидена за изграждане по ОП Транспорт при изпълнението на надграждащата система, целяща обединяване на етапите. Тази система ще позволява да бъде допълвана при изграждане на нови автоматизирани преброителни пунктове. Не на последно място, е важно да се отбележи, че както по ОПРР, така и по ОПТ липсва възможност за финансиране на пътища, които са ново строителство II и III клас, както и пътища II и ІІІ клас, които попадат в TEN-T мрежа. Настоящата система ще обхване и нов брой точки, които ще направят допълване на липсващите и обединяването между всички останали по цялата пътна мрежа, така че да бъдат хомогенно разположени и да функционират в едно. Действащите преброителни пунктове по ОП Регионално развитие 2007-2013 г. и тези, които предстои да бъдат изградени по ОП Транспорт 2007-2013 г. реално ще функционират по отделно, което няма да позволи да се извърши цялостно автоматизирано статистическо изследване по направления, което да проследява преминаване на транспортните потоци през съответните класове пътища. За да започнат да функционират двата етапа в едно е необходимо същите да бъдат обединени посредством изграждането на Единна интелигентна информационна система. Последната следва да направи синхронизация между действащите пребройтелни пунктове по ОПРР и ОПТ и тези, които предстои да се изградят по настоящата програма. Изградената система ще има възможност за надграждане от нови точки по съответните оперативни програми, които същевременно ще допълват системата. Би могло да се направи условно делене и да се приеме, че етап I са изградените преброителни пунктове по ОПРР, етап II преброителните пунктове, които ще бъдат изградени по ОПТ и именно настоящият проект обединявайки ги ще позволи да има не два действащи по отделно етапа, а една взаимосвързана и обусловена вътрешно-детерминирана ИИС. Връзката, която предстои да се направи посредством обединението на преброителните пунктове, предпоставя само по себе си финансиране различно от досегашното (ОПРР и ОПТ) и в същото време да се явява като опосредяващото, свързващо звено между двете програми. Целта на настоящия проект е да не допусне финансиране на две отделни квази системи успоредно, които да не могат да бъдат вътрешно обвързани и конкретизирани. Надграждащият и обединяващ ефект се явява като невъзможност да се финансира подобен вид дейност, по която и да е от двете оперативни програми (ОПРР и ОПТ). Посредством реализацията на настоящото проектно предложение ще се извърши плавен преход чрез натрупания от реализирания вече проект по ОПРР, настоящото изграждане на проекта по ОПТ, поучавайки се от слабостите и грешките и своеобразното им обединение от Единна интелигентна информационна система, която да обхване две оперативни програми и изграждането на допълнителен брой точки, които да служат за обективна основа при кандидатстването и реализацията на проекти в програмен период 2014-2020 г. Изграждането на Интелигентна информационна система в АПИ се предвижда да обхване 3 основни модула, както следва: Модул за автоматизирано събиране на данни. Поради изключителната важност на събирането на данни за трафика и техния анализ, както и успешното реализиране на първите 120 пункта и система за събиране на данните, АПИ следва да изгради нови 100 автоматични преброителни пункта на пътища от 1-ви и 2-ри клас, като по този начин значително ще се разшири обхвата от РПМ върху който се извършва мониторинг и автоматизирано събиране на данни. По този начин анализирането на данните ще бъде значително по-ползотворно и ефективно, както за генерирането на пътния трафик, така и за получаване на актуална информация за пътната обстановка в реално време. Реализацията на тази дейност ще се постигне максимално ефикасно, използвайки натрупаният опит при изпълнението на предходният проект за автоматизирано събиране на данни. Анализът на наличните пропуски и проблеми ще помогне за тяхното избягване в бъдеще. АПИ ще използва подобрена версия на съществуващата техническа спецификация, максимално изчистена от грешки и излишни изисквания. Ползите от автоматизирано събиране на данни за трафика ще са значителни, като основните предимства са следните: Получаване на актуална информация за трафика в реално време по пътищата, на които са разположени 100-те автоматични устройства, Получаване на информация за необходимостта от извършване на инвестиционни дейности по пътната мрежа чрез показателите за интензивност и спестено време при пътуване, Увеличаване на времетраенето на преброяването – 365 дни в годината, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, което ще е изцяло автоматизирано, Намаляване на субективизма при класификацията на видовете превозни средства, Намаляване на неточностите при преброяването, Повишаване на безопасността на пътищата на които са изградени автоматични преброителни устройства. Модул за анализ на пътната обстановка в реално време. Чрез въвеждането на възможност за предоставяне на данни в реално време към ползватели на Републиканската пътна мрежа в България (РПМ), използващи мобилни приложения с интернет ще се извършва и интелигентен анализ на пътната обстановка в реално време, постъпваща от различни точки в страната. Структурата на този модул на ИИС ще е насочена в две направления - съхраняване, обработване и електронен обмен на данни към ползвателите на РПМ и обратна връзка от тях към централен сървър в АПИ, съхраняващ база данни от постъпващата отвън информация. Системата ще бъде централизирана, уеб-базирана, изградена с хардуерни и софтуерни технологии, предоставящи поименен (персонализиран), контролиран достъп на служители от АПИ и свободен достъп до всички потребители, както чрез мобилни приложения, така и чрез стационарни компютри свързани с интернет. Системата трябва да позволява гарантиране и защита на получаваните данни в АПИ от неоторизиран достъп, както и архивиране на информацията в нея. Изградената платформа следва да е съвместима, както с данните генерирани и въвеждани чрез вътрешните системи в Ситуационния център на АПИ, така и с услугите на първичните източници на данни. Платформата трябва да разполага с функционалността да управлява: Мобилно приложение за обратна връзка, Система за достъп до информация чрез уеб браузър, Онлайн текстови бюлетин в официалния уебсайт на АПИ в предварително структурирана форма, Променливи пътни знаци /VMS/ Софтуерът за предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на РПМ трябва да бъде достъпен както от уеб-браузър чрез линк от интернет страницата на АПИ www.api.bg, така и чрез мобилно приложение за операционни системи iOS, Android и Windows Mobile. Ползвателите на РПМ също трябва да имат възможност да изпращат обратна информация към АПИ, която ще постъпва чрез мобилното приложение до Ситуационния център в АПИ и ще бъде филтрирана с опция да бъде предоставена и на останалите потребители на РПМ. Модул, включващ пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Varible Message Signs). Модулът ще бъде неразделна част от автоматизираното събиране на данни за трафика и модулът за предоставяне на данни в реално време към ползватели на Републиканската пътна мрежа. В днешно време, използването на пътни знаци с възможност за дистанционно изменение е широко разпространено както в Европа, така и в световен мащаб. Изграждането на такава иновационна система в България ще е от изключителна полза както за ползвателите на РПМ, така и за пълноценно използване на постъпващата в АПИ информация за пътната обстановка в реално време. Основната цел на Системата от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение ще бъде да осигури бърза, надеждна и високотехнологична възможност за своевременно уведомление на шофьорите на пътя при необходимост от налагане на ограничение или за съобщаване на извънредни ситуации, чрез прилагане на съвременни комуникационно-информационни технологии. Системата ще се състои основно от две части – електронни пътни знаци монтирани на вече съществуващи пътни знаци като допълнителни табели и софтуер за записване на състоянието и управление. Системата трябва да е разработена така, че при желание, за максимално кратко време да може да бъде добавено предупреждение, наложено ограничение върху движението по пътищата от републиканската пътна мрежа или да бъде предоставена важна информация при бедствия, аварии и други непредвидени обстоятелства. Системата ще бъде гъвкава и ще може да бъде разширявана неограничено чрез добавянето на допълнителни електронни пътни знаци. Цялата информация за състоянието на конкретния електронен пътен знак ще се записва в единна база данни. Системата трябва да работи по утвърдени стандарти и да е с гарантирана надеждност. Цялостната структура е модулна, надеждна и гъвкава и експлоатационните й разходи се предвижда да са изключително ниски. В рамките на тази дейност се предвижда да бъдат изградени пътни знаци с възможност за дистанционно изменение на локации в различни участъци от I-ви и II-ри клас републикански пътища. Локализирането ще бъде извършено от чрез обстоен анализ на точки с интензивен пътен трафик, точки с концентрация на ПТП, точки с възможност за бързи промени в пътната обстановка /заледявания, страничен вятър, аквапланинг и др/. Така завършена вече системата изградена по ОП Техническа помощ ще бъде отворена за допълване на нов брой точки по ОПРР и ОПТ в новия програмен период, с което ще бъде изграден един своеобразен мост между отминаващия и новия период. Целесъобразността на реализацията на настоящото проектно предложение би могло да се сведе до няколко основни точки: готовност и качество на проектите за бъдещия програмен период, прецизност при определянето и отчитането на индикаторите за изпълнение целите на проектите, укрепване на административния капацитет на АПИ като ключов бенефициент по ОП Региони в растеж, ОП Транспорт, както и програмите за териториално сътрудничество на ЕС.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 009 096 BGN
Общ бюджет: 5 187 361 BGN
БФП: 5 187 361 BGN
Общо изплатени средства: 5 827 255 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 187 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 201 819 BGN
2015 4 625 435 BGN
5 827 255 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 409 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 021 546 BGN
2015 3 931 620 BGN
4 953 166 BGN
В т.ч. Национално финансиране 778 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 180 273 BGN
2015 693 815 BGN
874 088 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Изграден модул за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Р.България
Индикатор 2 (е-ПП) Изграден модул за предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на Републиканската пътна мрежа включително обратна връзка към АПИ
Индикатор 3 (е-ПП) Изграден модул за пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs).
Индикатор 4 (е-ПП) Брой инсталирани броячи - класификатори
Индикатор 5 (е-ПП) Брой инсталирани автоматични устройства за следене на метеорологичните условия
Индикатор 6 (е-ПП) Брой инсталирани променливи пътни знаци (VMS)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз