Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0010-C0001
Номер на проект: 14-22-12
Наименование: Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Бенефициент: Агенция за устойчиво енергийно развитие
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 17.09.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Дейности: 2. Специализирано обучение относно комбинирано високоефективно производство на енергия
4. Информация и публичност
3. Специализирано обучение относно осъществяването на контрол от административнонаказващи органи
6. Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП
1. Специализирано обучение относно изчисляване на оптимални разходи на енергия и на енергийните характеристики на сгради
5. Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 078 BGN
Общ бюджет: 133 557 BGN
БФП: 133 557 BGN
Общо изплатени средства: 68 087 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 133 557 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 215 BGN
2015 32 872 BGN
68 087 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 113 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 933 BGN
2015 27 941 BGN
57 874 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 282 BGN
2015 4 931 BGN
10 213 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Брой служители, преминали обучението
Индикатор 2 (Д) Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 3 (Д) Брой служители, преминали обучението Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 4 (Д) 1 Брой служители, преминали обучението
Индикатор 5 (Д) Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 6 (Д) Изготвени и разпространени: плакати и брошури
Индикатор 7 (Д) Проведени пресконференции;
Индикатор 8 (Д) 1Проведени пресконференции;
Индикатор 9 (Д) Публикувани статии/интервюта и други материали;
Индикатор 10 (Д) Публикувани информационни материали на уебсайта на АУЕР
Индикатор 11 (Д) Брой тръжни документации.
Индикатор 12 (Д) Брой проведени процедури
Индикатор 13 (Д) Брой подписани договори
Индикатор 14 (Д) тръжни документации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз