Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0074-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12-0074/D01-42/17.09.2014
Наименование: Да не изоставяме нито едно дете – „У дома, а не в дом”
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2014
Начална дата: 17.09.2014
Дата на приключване: 17.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - ЦНСТ 7 бр.
Дейности: Дейност 4: Същинско преместване на децата и младежите. Ще бъде избран изпълнител с процедура според ЗОП за дейността по транспортиране на децата от институциите до 7-те ЦНСТ. Всяко дете ще бъде съпровождано от придружител / член на мобилния екип от приложни специалисти, консултанти, както и от член на персонала на усугата/, в завимост от конкретната нужда, обусловена от психическото и физическо състояние. Периодът на изпълнение на тази дейност зависи от следните фактори: - въвеждане в експлоатация на всяко ЦНСТ; - начина на организация на дейността на превозвача; - отправната точка на транспортиране на всяко дете; - физическо и здравословно състояние на всяко дете;
Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността включва подготвителна работа на екипа по проекта и дейности по организация и управление, включващи: 1. Сключване на договори с екипа на проекта и разпределение на задачите между членовете на екипа. Екипът за управление включва: Ръководител, счетоводител, координатор, технически сътрудник. 2. Ежемесечни работни срещи на екипа на проекта с цел установяване на регулярна комуникация и навременно разрешаване на възникнали проблеми. 3. Разработване и приемане на система за вътрешен мониторинг, контрол и отчитане на проекта, включваща система за архивиране и съхраняване на документацията по проекта. 4. Организиране и провеждане на обществени поръчки. .
Дейност 5 Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Осигуряване на денонощна индивидуална грижа за 84 деца и младежи с увреждания, изведени от институции и 14 деца от общността в 7 ЦНСТ. Дейността включва ежедневна грижа, медицинско обслужване, достъп до подходящи услуги в общността като детски градини, дневни центрове, училища и др. Работа със семействата на децата с цел връщане в биологичното семейство или настаняване в разширеното семейство ако е в интерес на детето.
Дейност 2: Наемане на персонал за 7 ЦНСТ и приложни специалисти и консултанти за подкрепящи дейности Наемането на персонала, приложните специалисти и консултанти ще бъде реализирано съобразно изискванията за подбор на квалифицирани и мотивирани кадри, при спазване на принципите за недискриминация. За целта ще бъде обявен и проведен конкурс за подбор на персонала. Длъжностите ще бъдат съобразени с Методиката за определяне на длъжностите на персонала в ЦНСТ за деца с увреждания. Ще бъдат наети: 1. Ръководител на ЦНСТ – 7 души; 2. Специалисти, съобразени с конкретните потребности на децата във всяко ЦНСТ /психолог, соц. работник, рехабилитатор, мед. сестра, специален педагог, възпитател и др. / - 14 души; 3. Детегледачи – 49 души; 4. Хигиенисти – 4 души; 5. Техническа поддръжка – 3 души; 6. Приложни специалисти и консултанти – 24 души /психолози, специални педагози, социални работници, възпитатели, рехабилитатори, медицински специалисти/ с опит. Подборът ще бъде извършен на два етапа – подбор по документи и интервю. С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови или граждански договори.
Дейност 3: Адаптационни дейности, вклюващи подготовка за преместване на децата и младежите, настаняване и адаптирането им в новата услуга Подготовката на всяко дете за преместване в ЦНСТ, представляващ социална услуга от резидентен тип ще се осъществи от приложни специалисти и консултанти с практически опит и умения. Ще участват и членове на новоназначения персонал на услугата. Дейността включва: 1. Лични срещи с децата, на които им предстои преместване в ЦНСТ и с представители на техните семейства, когато това е възможно. Срещите са поне две, провеждат се в обичайната за момента среда на детето. По време на тези срещи се установява доверителен контакт и положителна емоционална връзка, предоставя се информация и се създават нагласи за преместване в новата среда. Експертите събират възможно най-голяма информация за децата в различни аспекти – фамилни данни, психологически особености, история на заболяването, история на развитието. Използват различни методи – тестове, интервю, игри, проучване на данни, разговори със значими възрасти и др. Предоставят се компетентни психологически, социални, правни и др. съвети от консултантите. Помощният персонал оказва техническо, физическо, практическо подпомагане по време на адаптационните дейности. 2. Предварителни посещения в ЦНСТ на децата, на които им предстои да бъдат преместени с цел запознаване с обстановката, персонала. Препоръчва се всяко дете да посети поне веднъж ЦНСТ преди преместването му. 3. Обмен на информация, преглед и анализ на съществуващите оценки на потребностите на всяко дете с цел осигуряване на детайлен поглед върху обективното му състояние, изготвяне на индивидуален план за действие по случая и план за грижи в началото на проекта. 4. Предоставяне на компетентни съвети за определена област /психологическа, социална, правна и др./ Подготовката за преместване на децата е от ключово значение за тяхната адаптация, за понижаване на травматичните преживявания от раздялата и страховете при промяната.
Дейност 6: Информиране и публичност на проекта Дейността е планирана съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Предвидени са целенасочени мерки за повишаване информираността на обществото за положителна промяна на обществените нагласи към децата с множество увреждания, включително и достъпно разясняване каква е социалната услуга и за какви целеви групи е предназначена. Информацията за проекта ще достигне до целевите групи и широката общественост посредством: - Организиране и провеждане на една пресконференция, която ще обяви стартирането на проекта. В нея ще бъдат представени планираните дейности; - Подготовка на текстове за информационните материали: Информационни табели – 7 броя Брошури/дипляни 7 х 1000 бр. Плакати – 200 бр. Календари – 800 бр. - Организиране и провеждане на срещи на отворените врати – три месеца след стартирането на услугата с цел запознаване на живущите в района с дейността на ЦНСТ. Срещите ще бъдат три, по една за с. Тополи, ж.к. Изгрев и ж.к. Вл. Варненчик. На тези срещи ще се раздават торбички с рекламно съдържание (брошура, и др.) - Организиране и провеждане на заключителна пресконференция. Всички документи и материали, разработвани по проекта ще бъдат визуализирани съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси” Изпълнителят на дейността по дизайн и отпечатване на информационните материали по проекта ще бъде определен чрез процедура по Закона за обществените поръчки.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ГИФ" ЕООД
„Бултекс 99” ЕООД
КЛЕА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 015 100 BGN
Общ бюджет: 551 499 BGN
БФП: 551 499 BGN
Общо изплатени средства: 370 905 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 551 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 370 905 BGN
370 905 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 468 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 315 270 BGN
315 270 BGN
В т.ч. Национално финансиране 82 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 55 636 BGN
55 636 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги
Индикатор 4 (Д) Деца от общността за кризисно настаняване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз