Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0069-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12-0069/D01-36/17.09.2014
Наименование: Ново начало - разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица
Бенефициент: Община Берковица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2014
Начална дата: 17.09.2014
Дата на приключване: 17.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Берковица
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга ЦНСТ 1 бр
Дейности: Дейност 5: Информация и публичност на проекта Дейността е планирана, съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ЕСФ и Комуникационната стратегия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Изпълнението на дейността включва: o Организиране на две пресконференции (за началото и края на проекта); o Отпечатване на 300 брошури; o Публикуване на 2 платени статии в медиите; o Организиране на Ден на отворените врати в центъра за настаняване от семеен тип; o Отпечатване двустранен банер. o Запис и излъчване на радио-спот; o Заснемане и излъчване на платен репортаж. Включването на нетрадиционни прояви на публичност в тази дейност е обусловено от необходимостта общността да бъде запозната с услугата, която се предоставя в техния квартал, на тяхната улица. Денят на отворените врати ще бъде насочен към всички, които ще бъдат свързани с интеграцията и социализацията на децата и младежите. Ще бъде възложено изработването на радио-спот, който ще има за цел да запознае обществеността с новата социална услуга в града. Радио-спотът ще бъде излъчван в рамките на минимум една седмица по няколко пъти на ден. Освен това ще бъде възложено и заснемане на платен репортаж за новата социална услуга. Репортажът ще бъде излъчван в рамките на 3 дни /по 2 пъти на ден/, във време, което е най-гледаемо от аудиторията.
Дейност 4: Преместване на децата/младежите Преместването на децата/младежите в новата социална услуга ще бъде извършено в съответствие с наблюденията, опознаването, особеностите на децата и младежите и препоръките на консултантите. Наред със събраната информация от екипите при посещенията в изпращащите институции ще бъдат взети предвид и препоръките дадени в оценката на потребностите на всяко от посетените деца и в съответствие с плана за преместване. План-графикът за преместване ще бъде изготвен от координатора на проекта, съвместно с екипа на услугата и консултанта психолог . Осигуряване на транспорта по преместването ще бъде възложена на външен изпълнител. Преместването на децата/младежите в максимална възможна степен ще бъде организирано поетапно с цел по-добра адаптация в новата среда. При изборът на транспорт, придружители, начин на пътуване ще бъде съобразен физическото, психическо и емоционално състояние на децата и младежите. За тези, които го налага ще бъдат осигурен специализиран транспорт тип линейка, с необходимото оборудване. При процеса на опознаване и преместване ще бъдат ангажирани консултантите по проекта, които ще се запознаят с децата и ще консултират прилагането на нов за общината деинституционализиран подход на работа, в който центъра е детето или младежа с неговите индивидуални потребности. Като консултанти ще бъдат ангажирани специалисти, които имат разбиране и опит в провеждането на деинституционализацията. Тъй като Община Берковица, към момента не разполага с подготвени кадри ще се привлекат специалисти от други населени места.
Дейност 3: Адаптационни дейности и подготовка за преместване на децата/младежите Планът за адаптация ще бъде разработен на база на констатациите, направени в оценките за всяко дете/младеж и ще бъде напълно съобразен със степента на увреждане и конкретната специфика на съответния потребител на новата социална услуга. Като част от плана за адаптация ще бъдат включени посещения на съответните специалисти, които ще работят в социалната услуга в институциите, в които живеят децата/младежите. Срещите на специалистите с децата, по възможност, ще бъдат провеждани извън институциите, в които са настанени. При осъществяване на срещите ще се търси подкрепата и съдействието на специалистите, работещи в конкретната специализирана институция. В срещите ще участва консултанта „Психолог” При възможност, ще бъде планирано децата/младежите да посетят новата услуга преди реалното им настаняване, с цел по-добра подготовка за бъдещото преместване. Като резултат от адаптационните дейности се очаква създаване на доверителна връзка между новия екип и децата/младежите, които ще бъдат настанени в новата социална услуга. Паралелно с плана за адаптация, ще бъде разработен и план за преместване на децата/младежите. Плана за преместване ще бъде изцяло съобразен с оценките, направени от ДАЗД и ще отразява препоръките, дадени в него. По възможност няма да се предприема едновременно преместване на всички ползватели на новата услуга. Това ще стане поетапно в зависимост от оценките на потребностите на всяко едно дете/младеж. Основна задача на новата услуга – ЦНСТ е да направят живота на децата и младежите с увреждания по-добър и да им осигурят условия да живеят макар и в резидентна услуга по начин максимално близък до семейния. Съществени за постигане на приятна за децата атмосфера е осигуряването на необходимите за живота на едно „домакинство“ предмети, както и лични вещи за децата. В периода преди реалното стартиране на услугата ще бъдат закупени материали и консумативи, пряко свързани с периода на преместването на децата и младежите в новоразкритата услуга и произтичащи от индивидуализацията на услугата, изграждането на семейна атмосфера и индивидуалните потребности на всяко дете и младеж.
Дейност 2: Подбор и подготовка на персонала 2.1 Подбор на персонал В рамките на дейността консултантът – методист ще разработи процедура за подбор на персонал, в която ще бъдат ясно упоменати: длъжностите, функциите и необходимите компетенции, минималните изисквания за заемането на длъжността, реда за осъществяване на подбора. В процедурата ще бъдат описани целите на подбора и информация за изпълнявания проект. Като част от процедурата ще бъдат разработени и длъжностни характеристики за съответните позиции. Свободните длъжности са както следва: Ръководител - 0.5, социален работник – 1, медицинска сестра – 0.5, детегледачи – 8, техническа поддръжка – 0.5. Подборът на персонал ще бъде извършен на конкурсен принцип. Възможността да участват в конкурса ще бъде широко разгласена чрез обявяване на вакантните места. Вакантните места ще бъдат обявени в: Бюрото по труда; интернет страницата на Общината и др. Процедурата за подбор ще включва две части – подбор по документи и интервю. Подборът ще се осъществява от комисия, назначена със Заповед, която ще включва членове на Екипа на проекта. 2.2 Обучение на персонала и организиране на обмяна на опит В рамките на дейността ще се проведат планираните по проект „Детство за всички“ обучения на персонала. Наред с тях на персонала ще бъдат организирани посещения в социалните услуги на Община Берковица, беседи и срещи с екипите на действащите услуги, срещи с потребителите. Ще бъде организирано едно посещение в услуга от резидентен тип в гр. Ловеч. За целта предварително ще бъдат уговорени дати за посещението като ще бъде търсено съдействие от домакините за конкретни специфики в предоставяне на съответните услуги. Целта на посещението ще бъде персоналът на новата услуга да се запознае отблизо със спецификата на предоставяне на услуги от резидентен тип – възможните предстоящи рискове и проблеми както и добри практики за справяне с тях. 2.3 Разработване на документи във връзка с предоставяне на услугата Консултантът-методист ще разработи всички необходими документи, съобразно методиката за предоставяне на услугата и критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца и ще консултира екипа за тяхното приложение; Освен това, консултантът ще разработи система за атестация на персонала и ще въведе ръководителя на социалната услуга в прилагането й.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Това е основна дейност, която продължава през цялото времетраене на проекта и чието осъществяване има за цел да осигури подходяща среда за безпроблемно изпълнение и координация на проектните дейности. Организацията и управлението на проекта ще се извършват от Ръководител на проекта, Екип на проекта и ще включва създаване и поддържане на система за постоянна отчетност, мониторинг и контрол, включително проверки на място и документални проверки на проектните дейности и разходи. Основно дейността включва следните поддейности: 1.1. Формиране на екип за управление и изпълнение на проекта. По линия на тази дейност ще бъде организирана встъпителна среща с определените членове на екипа по проекта. Ще бъдат изготвени правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване. ще бъде ревизиран времевия график на проекта с оглед на датата на подписване на договор и самото стартиране на проекта. Екипът ще провежда редовни работни срещи за докладване на напредъка и ще изготвя месечни протоколи от тях. 1.2. Подготовка на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Дейността включва създаване на тръжни досиета, оценка на предложенията, избор на изпълнител и подписване на договори. Спазването на процедурите за подбор на изпълнители е необходимо за постигане на оптимално изпълнение целите на проекта. 1.3. Техническа и финансова отчетност по проекта. Дейността включва подготвяне на договори с персонала по проекта, водене на финансово- счетоводната документация по проекта и следене за целесъобразното и законосъобразно изразходване на финансовите средства по проекта, уреждане на всички данъчни плащания и социални и здравни осигуровки върху възнаграж¬де¬нията, изплащане възнагражденията, следене за стриктното изпълнение на разходните пера по бюджета на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 179 045 BGN
Общ бюджет: 169 867 BGN
БФП: 169 867 BGN
Общо изплатени средства: 156 196 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 809 BGN
2015 120 387 BGN
156 196 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 144 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 438 BGN
2015 102 329 BGN
132 766 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 371 BGN
2015 18 058 BGN
23 429 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз