Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0068-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/057
Наименование: Лот 89 Рехабилитация на път ІІІ-5006 Габрово – Узана, участък от км 2+100 до км 2+707 и участък от км 3+094 до км 4+385,41 с обща дължина 1.898 км, област Габрово
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.09.2014
Начална дата: 08.09.2014
Дата на приключване: 31.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Дейностите по настоящия проект свързани с подобряване на инфраструктурата на път III-5006 Габрово – Узана, участък от км 2+100 до км 2+707 и участък от км 3+094 до км 4+385 имат важна роля за икономическото развитие на региона. Подобряването на конфигурацията на инфраструктурата и степента на изграденост имат решаващо значение за създаването на необходимите условия за повишаване в значителна степен на стопанските връзки между икономическите центрове в региона и в национален план.
Дейности: Дейност 1: ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 5. АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА
Дейност 6. ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Дейност 7. ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 304 989 BGN
Общ бюджет: 980 499 BGN
БФП: 979 530 BGN
Общо изплатени средства: 979 530 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 979 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 979 530 BGN
2015 0 BGN
979 530 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 832 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 832 600 BGN
2015 0 BGN
832 600 BGN
В т.ч. Национално финансиране 146 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 146 929 BGN
2015 0 BGN
146 929 BGN
Финансиране от бенефициента 536 845 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз