Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0008-C0001
Номер на проект: 14-32-8
Наименование: Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез изграждане на нов електронен регистър на КОНПИ, за целите на автоматизирания обмен на данни и осигуряване на оперативна съвместимост
Бенефициент: Комисия за установяване на имущество,придобито от престъпна дейност
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 10.09.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на комплексно административно обслужване чрез изграждане на нов електронен регистър и оперативната му съвместимост със централните системи на електронното управление
Дейности: 5. Одит
6. Управление на проекта
2. Цифровизиране на наличната информация за изградения електронен регистър във вид на структурирани данни за целите на автоматизирания обмен
4. Информация и публичност
3. Изграждане на интерфейс, който да дава възможност за връзка на електронния регистър на лицата и имуществото, обезпечено и отнето по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество с централните системи на електронното упра
1. Изграждане на електронен регистър на лицата и имуществото,обезпечено и отнето по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН" ООД
"ПИ АР БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 498 868 BGN
Общ бюджет: 497 037 BGN
БФП: 497 037 BGN
Общо изплатени средства: 99 774 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 497 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 99 774 BGN
2015 0 BGN
99 774 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 422 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 84 808 BGN
2015 0 BGN
84 808 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 966 BGN
2015 0 BGN
14 966 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 2 бр. доклад
Индикатор 2 (Д) 1 бр. внедрена информационна система
Индикатор 3 (Д) 5 бр. обучени служители
Индикатор 4 (Д) Брой цифровизирани досиета в електронния регистър – 103 бр
Индикатор 5 (Д) Брой регистри с осигурена възможност за свързване
Индикатор 6 (Д) Брой въведени електронни административни услуги
Индикатор 7 (Д) отпечатани 1 бр. банер;
Индикатор 8 (Д) изготвени и разпространени 500 бр. брошури;
Индикатор 9 (Д) публикувани 3 броя статии/интервюта и други материали в средствата за масово осведомяване за популяризиране на дейността по проекта;
Индикатор 10 (Д) проведени Презентация и заключителна пресконференция; публикувани информационни материали на уебсайта на КОНПИ.
Индикатор 11 (Д) Представени 3 бр. доклади
Индикатор 12 (Д) 3 тръжни документации;
Индикатор 13 (Д) 3 процедури за възлагане на обществени поръчки и подписани договори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз