Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.08-0019-C0001
Номер на проект: 14-11-19
Наименование: Подобряване ефективността на национален център по обществено здраве и анализи чрез стимулиране организационното развитие на административната структура
Бенефициент: Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2014
Начална дата: 02.09.2014
Дата на приключване: 02.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране структурата на НЦОЗА за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.
Дейности: Дейност 4. Изработване и въвеждане на стратегия за организационно развитие на НЦОЗА и актуализация на вътрешните правила и процедури за работа на администрацията и провеждане на един брой съпътстващo обучениe за усвояване и прилагане на въведената ст
Дейност 3. Извършване на функционален анализ на НЦОЗА, чрез стриктно прилагане на „Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация” и провеждане на един брой кръгла маса на заинтересованите страни и един брой съпъ
Дейност 1. Организация и управление на проекта.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност. Поддейност 5.1. Изготвяне на информационна табела – 1 брой. Поддейност 5.2. Информационни публикации в печатни медии за напредъка, при изпълнението на проекта – 4 броя. Поддейност 5.3. Изготвяне на и
Дейност 2. Подготовка на тръжни документации за възлагане по реда на ЗОП и провеждане на процедури за избор на подизпълнители.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Прайм Консултинг
"МД ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 126 222 BGN
Общ бюджет: 72 595 BGN
БФП: 72 595 BGN
Общо изплатени средства: 25 244 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 244 BGN
2015 0 BGN
25 244 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 458 BGN
2015 0 BGN
21 458 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 787 BGN
2015 0 BGN
3 787 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 2 (Д) Междинни и/или годишни и/или окончателни отчети по изпълнение на дейностите на проекта на Договарящия орган.
Индикатор 3 (Д) Разработени тръжни документи, съгласно изискванията на ЗОП
Индикатор 4 (Д) 3 броя проведени процедури, съгласно изискванията на ЗОП
Индикатор 5 (Д) 3 броя избрани изпълнители, съгласно изискванията на ЗОП
Индикатор 6 (Д) Сключени договори с изпълнители
Индикатор 7 (Д) Избран изпълнител
Индикатор 8 (Д) Договор за изпълнение
Индикатор 9 (Д) Функционален анализ на НЦОЗА
Индикатор 10 (Д) Кръгла маса на заинтересованите страни
Индикатор 11 (Д) Проведено съпътстващо обучение за представяне и обсъждане на резултатите от извършения функционален анализ
Индикатор 12 (Д) Избран изпълнител2
Индикатор 13 (Д) Стратегия за организационно развитие на НЦОЗА и актуализирани вътрешни правила и процедури за работа на администрацията
Индикатор 14 (Д) Проведено съпътстващo обучениe, за усвояване и прилагане на въведената стратегия за организационно развитие на НЦОЗА и актуализираните вътрешни правила и процедури за работа на администрацията
Индикатор 15 (Д) Информационна табела
Индикатор 16 (Д) Информационни публикации в печатни медии
Индикатор 17 (Д) Информационни банери
Индикатор 18 (Д) Изготвена, отпечатана и разпространена брошура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз