Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0021-C0001
Номер на проект: 14-32-21
Наименование: Изграждане на публичен електронен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения и свързването му с поддържаната в ИАОС информационна система
Бенефициент: Изпълнителна агенция по околна среда
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 27.08.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения (ЛОС) и софтуерно осигуряване на дейностите по управление и поддръжка на централизирания регистър
Дейности: Дейност 2. Разработване и внедряване на публичен електронен регистър съгласно чл. 30л от ЗЧАВ и свързване с действащата към момента информационната система на ИАОС.
Дейност 1. Управление на проекта
Дейност 3. Информация и публичност на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АКСИОР" ООД
В и М Одит ЕООД
"Рекламен маркет" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 484 293 BGN
Общ бюджет: 400 652 BGN
БФП: 400 652 BGN
Общо изплатени средства: 271 085 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 400 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 96 859 BGN
2015 174 226 BGN
271 085 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 340 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 82 330 BGN
2015 148 092 BGN
230 422 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 529 BGN
2015 26 134 BGN
40 663 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Брой сключени договори с членовете на екипа за управление
Индикатор 2 (Д) Брой проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 3 (Д) Брой изготвени и предадени отчети, доклади и искания за плащане до УО на ОПАК
Индикатор 4 (Д) Изграден регистър и свързаност
Индикатор 5 (Д) Електронни услуги, обслужвани от регистъра
Индикатор 6 (Д) Проведени 2 пресконференции
Индикатор 7 (Д) Изготвени 2 публикации
Индикатор 8 (Д) Изработени 500 броя брошури
Индикатор 9 (Д) Изработени 500 броя папки
Индикатор 10 (Д) Изработени 500 броя USB
Индикатор 11 (Д) Изработени 500 броя химикалки
Индикатор 12 (Д) Осигурена публичност на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз