Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0103-C0001
Номер на проект: M13-22-104
Наименование: Повишаване професионалната компетентност на служителите на община Елин Пелин
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 26.08.2014
Дата на приключване: 26.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Елин Пелин
Описание
Описание на проекта: Подобряване на предоставяните услуги от служителите на община Елин Пелин и усвояване на добри практики за развитие на района.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта Организацията и управлението на проекта ще се извърши от трима служители на община Елин Пелин – ръководител, технически сътрудник и счетоводител на проекта. Към него са приложени автобиографии, свидетелстващи за избора им като подходящи длъжностни лица. Дейността се състои в организиране на процедури по ЗОП и избор на изпълнители по проекта, сключване и управление на договорите с изпълнителите, навременно организиране на обученията, вкл. организиране на служителите на общината за предвидените обучения, наблюдение и докладване на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, взаимодействие с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. подаване на авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и т.н.
Дейност 2 Организиране и провеждане на обучение по англйски език Тази дейност се явява надграждаща за 40 служители на община Елин Пелин. Преминали нива А1 и А2, служителите ще се подложат на тест за определяне на ниво и съответно ще бъдат разпределени в подходящата за тях група. Респективно, служителите ще бъдат разпределени в нива А2 и B1 като всяко ниво ще е с продулжителност по 100 часа.
Дейност 3 Провеждане на външни специализирани обучения по ключови компетентности 1. Обучение на тема „Привличане на инвестиции за устойчиво развитие“: Това обучение ще преминат всички 84 служители на общината, посочили че това е един от основните приоритети на плана за развитие на общината. Продължителността на обучението ще бъде 12 часа. Обучението ще бъде финализирано когато всички служители преминат успешно и получат сертификати. Обучението ще се провеждат на или извън територията на общината. 2. Обучение на тема "Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията, етика на общуване с електронни средства“: В това обучение също ще се включи цялата администрация на община Елин Пелин – 84 служители. Обучението ще разгледа основните техники за работа и търсене на информация в Интернет, както и ще въведе и обучи служители как цялостно да работят с електронни средства. Обучението ще се проведе извън територията на община Елин Пелин.
Дейност 4 Надграждащо обучение по компютърни знания и умения По тази дейност е предвидено да се обучат 52 служители, които последователно да преминат през обща подготовка за работа с компютър, след което усвоените знания да бъдат надградени с придобиване на умения за управление на файлове, работа с електронни таблици и бази данни. Участниците ще бъдат разделени на групи в зависимост от нивото им на компютърна грамотност. Обучението ще даде възможност на по-напредналите служителите да преминат и по-високо компютърно ниво. Обученията ще са по 45 часа.
Дейност 5 Индивидуални обучения в Института по публична администрация. В рамките на тази дейност ще бъдат проведени 2 обучения по каталога на ИПА за 2014 година. Идеята на тези специализирани обучения е да се разшири спектъра от знания и компетентност на съответните отдели и служители с цел да се подобри прилагането на усвоените законови практики на местно ниво, както и да се изгради добра комуникация между служителите и техните ръководители. 1.Обучение „Прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ (ОПА-3) – 5 обучени служителя. 2. Обучение „Лични умения за ефективно управление“- 5 обучени служителя.
Дейност 6 Информация и публичност По тази дейност ще бъдат организирани една начална и една заключителна пресконференции. Първата пресконференция има за цел да представи идеите на проекта и плана, по който ще се осъществи неговата реализация. Ще бъдат поканени журналисти за отразяване на събитието. На финалната пресконференция ще бъдат представени постигнатите резултати. Обучителните материали ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Елин Пелин, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. Предвиждат се да бъдат подготвени и отпечатани 1000 брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати. Материали от обученията и информация за проекта и резултатите от него ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Елин Пелин. Ще бъде изготвен интернет банер, който ще бъде разположен на интернет страницата на общината.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 639 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: от тях % жени
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: от тях жени
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Обучени служители
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: от тях % жени
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: Проведени обучения
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Получени сертификати
Индикатор 19 (Д) По дейност 6: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 20 (Д) По дейност 6: Отпечатани брошури
Индикатор 21 (Д) По дейност 6: Публикувани материали на Интернет страницата на община Елин Пелин


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз