Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.08-0002-C0001
Номер на проект: 14-11-2
Наименование: Функционален анализ и оптимизиране структурата на звената на КЗД
Бенефициент: Комисия за защита от дискриминация
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2014
Начална дата: 26.08.2014
Дата на приключване: 26.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на административната структура на Комисия за защита от дискриминация /КЗД/ и избягване на дублиращи се функции.
Дейности: Дейност 1:Разработване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ. В рамките на тази дейност ще се извършат следните дейности: - Провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на дейността. Самата дейност ще премине през следните етапи: Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ - сформиране на екип, дефиниране на заинтересованите страни, уточняване на акцента на анализа, изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите, комуникация и гарантиране на ангажираност. Етап 2: Провеждане на функционалния анализ – анализ на текущото състояние, анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността, идентифициране на области за подобрение, формулиране на предложения за промени. Етап 3: Приключване на функционалния анализ: приоритизиране на областите и предложения за подобрение, изготвяне на план за действие, изготвяне на проект на доклад, обсъждане, изготвяне на окончателен доклад, комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни. Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението – анализ на изпълнението на препоръките, информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките, публичност на резултатите от функционалния анализ. Този етап е задължителен с цел да се гарантира устойчивост и след приключване изпълнението на проекта. В разработването на функционалния анализ ще се включи и работна група от 7 души от служители на КЗД, която работна група ще подпомогне изпълнителя.
Дейност 3: Провеждане на съпътстващо обучение на служителите на КЗД, свързано с функционалния анализ, проекта за нова организационна стратегията и др. свързани документи В рамките на тази дейност ще бъде организирано еднодневно обучение в гр. София, на което ще бъдат представени и дискутирани резултатите от проведения функционален анализ, предложението за нова организационна стратегия и съпътстващите ги документи. Изпълнителят по ЗОП следва да обучи 70 служители на КЗД в централната администрация, включително и служителите в регионалните офиси. За реализирането на тази дейност изпълнителят по ЗОП ще извърши следното: - Да предложи дата, място и програма на обучението - Да организира присъствието на обучаемите - Да организира подготовката на презентациите Изпълнителят по ЗОП трябва да осигури цялата логистика за провеждането на обучението: - Наемане на зала за необходимия брой участници, както и необходимото оборудване- лаптоп, екран, мултимедия - Лектори/ модератори - Кафе паузи /кафе, чай, вода/ и кетъринг / обяд/ за всички участници - Подготовка, размножаване, окомплектоване на разработените материали. Всички обучителни материали трябва да отговарят на официалните изисквания на ОПАК за информация и публичност. - Нощувки в гр. София за регионалните представители. Разходите за транспорт и нощувка на регионалните представители да са съобразени с действащото българско законодателство за пътните разходи и командированите служители в страната. Изпълнителят отчита проведеното обучение като представя на Възложителя доклад, придружен от списък на участниците, програма на обучението, презентациите и предоставените материали за участниците, снимков доказателствен материал. Слайдовете с презентации, програмите и списъците трябва да съдържат тема, дата и място на провеждане, както и да са спазени изискванията за информация и публичност. Списъците трябва да включват графи с трите имена, организация, длъжност, координати за връзка и подписи за получени материали и присъствие в отделни графи, а в доклада следва да се предоставят данни за възраст, пол, образование и др. характеристики на целевата група, както и информация за постигнатите индикатори.
Дейност 5: Организация и управление на проекта Дейността се състои в сформиране на екипа за управление на проекта, осъществяване на екипни срещи, организация и управление на проекта, разработване на детайлен план за изпълнение на проекта, разпределяне на конкретните задачи между членовете на екипа, техните задължения и отговорности.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Тази дейност ще се провежда с цел популяризиране и представяне на проекта. В рамките на тази дейност ще се: - Постави информационна табела на сградата на КЗД - Изработят и публикуват платени съобщения в медиите- 2 /две / в национални ежедневника - Публикуване на 2 /две/ статии в национални ежедневника - Отпечатване на информационна брошура с целите и дейностите по проекта, формат А4, цветна, двустранна- 500 бр. - При провеждането на дейностите за информация и публичност ще има банер, посочващи, че събитието се провежда по проект по ОПАК. На материалите, които ще бъдат разпространявани ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използва флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК.
Дейност 2 :Разработване на проект за нова организационна стратегия След дълбочинни интервюта и анализ ще бъде разработен проект на стратегия като ще се премине през етапите на определяне на стратегически цели, финансовите възможности, наличните ресурси, определяне на нови краткосрочни и дългосрочни цели, определяне на показателите за ефективност, предложения за подобряване на работните процеси и др. В разработването на стратегията ще се включи и работна група от 7 души от служители на КЗД, която работна група ще подпомогне изпълнителя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КПМГ България" ООД
"МИ-ПЕТ СПЕДИШЪН" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 154 309 BGN
Общ бюджет: 83 475 BGN
БФП: 83 475 BGN
Общо изплатени средства: 51 773 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 862 BGN
2015 20 911 BGN
51 773 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 233 BGN
2015 17 774 BGN
44 007 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 629 BGN
2015 3 137 BGN
7 766 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Разработен функционален анализ
Индикатор 4 (Д) По Дейност 2 - Разработен проект за нова организационна стратегия
Индикатор 5 (Д) По Дейност 3 - Проведено обучение
Индикатор 6 (Д) По Дейност 4 - Информационна Табела
Индикатор 7 (Д) По Дейност 4 - Публикувани платени съобщнения в нац. медии
Индикатор 8 (Д) По Дейност 4 - Публикувани платени интервюта
Индикатор 9 (Д) По Дейност 4 - Брошура
Индикатор 10 (Д) По Дейност 5 - МТД
Индикатор 11 (Д) По Дейност 5 - ОТД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз