Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0009-C0001
Номер на проект: M13-22-10
Наименование: „Обучение на служители, кметове и кметски наместници на Община Кирково с цел повишаване знанията и професионалната компетентност”
Бенефициент: Община Кирково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 22.08.2014
Дата на приключване: 22.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кирково
Описание
Описание на проекта: „Обучение на служители, кметове и кметски наместници на Община Кирково с цел повишаване професионалната компетентност и знания”
Дейности: Дейност 5 Обучение „Опазване на биоразнообразието и борба с природните бедствия” Опазване на биоразнообразието и борба с природните бедствия – 20 обучени за три дни
Дейност 3 Чуждоезиково обучение по Английски език – надградащо обучение Обучение по разговорен Английски език (модул от 100 учебни часа) – 20 обучени
Дейност 1 Управление на проекта Осигуряване на добри организационни мерки, ефективно управление и превантивен и текущ контрол по изпълнението на всички предвидени дейности по проекта
Дейност 2 Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2014 г. В рамките на тази дейност ще бъдат обучени служители на общинска администрация Кирково по теми както следва: 1. Разработване, прилагане и мониторинг на публични политики (ПП-1) – 10 бр. лица; 2. Лични умения за ефективно управление (УА-6) – 8 бр.лица 3. Добро управление – отворена и прозрачна администрация (ОПА-1) – 5 бр.лица; 4. Методи за определяне размерите на местните такси (ДУО-5) – 10 бр.лица
Дейност 4 Обучение „Развитие на селски и алтернативен туризъм” Обучение по развитие на селски и алтернативен туризъм – 20 обучени за три дни
Дейност 6. Дейности за информация и публичност Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 903 BGN
Общ бюджет: 49 573 BGN
БФП: 49 573 BGN
Общо изплатени средства: 49 573 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 000 BGN
2015 35 573 BGN
49 573 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 137 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 900 BGN
2015 30 237 BGN
42 137 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 100 BGN
2015 5 336 BGN
7 436 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Съставени и подписани протоколи от срещи
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Сключени договори с екипа по проекта
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Сключени законосъобразни и целесъобразни договори с изпълнители
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Навременно изготвяне на технически и финансови отчети
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: верифицирани разходи по проекта
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Бр. Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Бр. Теми на обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Бр. Получени сертификата
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Бр. Обучени служители
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Бр. Теми на обучения
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Бр. Получени сертификата
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Бр. Обучени служители
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Бр. Теми на обучения
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Бр. Получени сертификата
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Бр. Обучени служители
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Бр. Теми на обучения
Индикатор 21 (Д) По дейност 5: Бр. Получени сертификата
Индикатор 22 (Д) По дейност 6: Брой пресконференции
Индикатор 23 (Д) По дейност 6: Брой отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 24 (Д) По дейност 6: Брой публикации в интернет страницата
Индикатор 25 (Д) По дейност 6: Брой отпечатани и разпространени работни бележници
Индикатор 26 (Д) По дейност 6: Брой изработени и разпространени химикали
Индикатор 27 (Д) По дейност 6: Брой отпечатани и разпространени папки
Индикатор 28 (Д) По дейност 6: Брой флаш памет
Индикатор 29 (Д) По дейност 6: Брой изработени банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз