Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0143-C0001
Номер на проект: M13-22-148
Наименование: “Повишаване на квалификацията и уменията на служителите в община Мъглиж”
Бенефициент: Община Мъглиж
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 13.08.2014
Дата на приключване: 13.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Мъглиж
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Община Мъглиж за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 4. Провеждане на обучения Поддейност 4.1. Провеждане на обучение „Ефикасни модели на сътрудничество и екипна работа в общинската администрация” Тази дейност представлява фокусирано обучение на 25 представители на целевите групи в принципите и моделите за екипно сътрудничество и работа в екип в рамките на общинската администрация. Обучението ще се проведе в рамките на два дни по осем учебни часа, общо 16 учебни часа. В обучението ще бъдат включени следните представители на целевата група: • седем (7) служители в общата администрация (вкл. и спомагателни звена) на общината; • четиринадесет (14) служители в специализираната администрация на общината в дирекциите „Инвестиции общинска собственост и устройство на територията” и „Устойчиво развитие, хуманитарни дейности и Евроинтеграция”; • четири (4) ръководни служители на ОА.
Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността се предвижда: Провеждане на месечни срещи на експертите от екипа на проекта, които ще бъдат отговорни за неговото управление и изпълнение; провеждане на срещи с избраните подизпълнители във връзка с общите и конкретни отговорности за изпълнение на дейностите. Тези работни срещи ще включват : 1. Разпределяне на задълженията между членовете, включени в екипа; 2. Определяне на правила за работа и докладване; 3. Обсъждане на плана за действие и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност; 4. Контрол върху изпълнението на договорите с подизпълнители Ръководителят на проекта има основната отговорност за наблюдение и контрол по изпълнението на всички дейности. Той ще бъде подпомаган в работата си от финансиста на проекта. Детайлното разпределение на отговорностите между партньорите е описано в методите за изпълнение на проекта.
Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно ЗОП. В рамките на дейността се предвижда провеждане на тръжни процедури в т. ч. изготвяне на тръжни досиета със съпътстващи документи, изготвяне на методика за оценка; оценка на получените предложения за следните дейности: 1. Дейност 4. Провеждане на обучения. При изпълнение на дейността ще се проведе процедура за избор на изпълнители за: • обучителна организация, отговорна за непосредственото провеждане на обученията на общинските служители, съгласно темите, посочени в Дейност 4; • осигуряване на логистиката на обученията: транспорт, хотелско настаняване, осигуряване на подходящи зали за провеждане на обученията, мултимедия и др. 2.Избор на изпълнител за дейност „Информация и публичност”; Вида на процедурите ще бъде определен след сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с ОП “Административен капацитет”, съобразно нормативните разпоредби на ЗОП, правилата на ОП “Административен капацитет” и планираните за годината обществени поръчки в Община Мъглиж със сходен предмет на поръчките.
Дейност 3. Обучение на служители в Института по публична администрация Предвидено е обучение на 12 служители на ОА Мъглиж на курс на тема “Приложни въпроси за интеграцията на етническите групи в Република България” (код 3А-5, съгласно Каталога с програми за обучения на Института по публична администрация за 2014 година). Обучението е с продължителност 2 дни, общо 16 часа. Целта на обучението е за служители на ОА Мъглиж, да: • се запознаят с практическото формиране на национална политика по интеграция на етническите групи и антидискриминация и нейните правни основи; • да придобият познания за традиционните етнически и религиозни общности на територията на България; • да придобият познания по интеграцията на ромите и на маргинализираните групи, живеещи в сходни на ромите условия в България; • да придобият познания за осъществяване на планиране и изпълнение на мерки, насочени към интеграцията на етническите групи и управлението и преодоляването на конфликти, възникнали на етническа основа.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД Аватар Стратеджис
Елкан Електроник ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 319 BGN
Общ бюджет: 61 118 BGN
БФП: 61 118 BGN
Общо изплатени средства: 61 118 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 264 BGN
2015 46 855 BGN
61 118 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 124 BGN
2015 39 826 BGN
51 951 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 140 BGN
2015 7 028 BGN
9 168 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - План за текущо изпълнение, Първоначален доклад, Договори с екипа на проекта, Отчети във връзка с докладване изпълнението на проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Подписани договори с изпълнители на дейности 3 и 4
Индикатор 7 (Д) По дейност 3 - Брой служители на ОА Мъглиж преминали обучение
Индикатор 8 (Д) По дейност 4 - Брой служители на ОА Мъглиж преминали обучение
Индикатор 9 (Д) По дейност 5 - Публикации в печатни регионални медии с информация за целите и дейностите на проекта, напредъка и резултатите
Индикатор 10 (Д) По дейност 5 - Поставяне на информационна табела на сградата на общината и изготвяне на транспарант във връзка с провежданите пресконференции
Индикатор 11 (Д) По дейност 5 - Пресконференции, семинарни папки с визуализация, химикали с визуализация, външна преносима USB Flash памет брандирани съгласно изискванията за визуализация, информационни брошури за популяризиране целите и дейностите по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз