Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0120-C0001
Номер на проект: M13-22-123
Наименование: „Компетентни служители – модерна Общинска администрация Попово”
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 13.08.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Укрепване капацитета на служителите в Общинска админситрация – Попово чрез провеждане на обучения, свързани с повишаване на техните професионални знания и умения.
Дейности: Дейност №3 „Провеждане на пет типа специализирани обучения по ключови компетенции” Община Попово ще възложи на външен изпълнител, провеждането на специализираните обучения по тази дейност. Външният изпълнител трябва да обезпечи във всички аспекти обученията, като осигури лектори, техника, оборудване и всички разходи по път, нощувки и престой, при обученията, които са извън територията на община Попово. В тази дейност ще се обучават и част от служителите, които са преминали обучения от Каталога на ИПА. В дейността са предвидени следните обучения, който да бъдат проведени извън територията на община Попово: 1. "Организационно поведение и мотивация за работа" на 80 служителя. Обучението ще е с продължителност 3 дни (2 нощувки) и ще се организира на 4 групи от по 20 човека. 2. "Презентационни умения" на 20 служителя. Обучението ще е с продължителност 3 дни (2 нощувки) . 3. "Резултатно- ориентирано управление" на 60 служителя. Обучението ще е с продължителност 3 дни (2 нощувки) и ще се организира на 3 групи от по 20 човека. 4. "Управление на риска" на 60 служителя. Обучението ще е с продължителност 3 дни (2 нощувки) и ще се организира на 3 групи от по 20 човека.; 5. "Поведенчески решения при форсмажорни обстоятелства" на 60 служителя. Обучението ще е с продължителност 3 дни (2 нощувки) и ще се организира на 3 групи от по 20 човека.
Дейност №1 „Подготовка, управление и отчитане на проекта “. Съгласно проведения предварителен анализ се изготви списък с избраните теми за обучения от служителите в администрацията. Обученията ще бъдат проведени от представители на ИПА и за тях няма да бъде избиран външен изпълнител. На участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат. 1. «Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ»/УА-10/: – 6 директори от шестте дирекции в администрацията. Обучението е с продължителност 2,5 дни (20 учебни часа); 2. „Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език)” (ЧЕО–2) - 20 служителя от общинската администрация. Обучението е с продължителност 5 дни (40 учебни часа) 3. „Доброто управление - отворена и прозрачна администрация» /ОПА-1/ -32 кметове на кметства и кметски наместници. Обучението е с продължителност 2 дни (16 учебни часа).; Ще бъдат обучени представители на всички дирекции, които имат контакт с чуждестранни клиенти, фирми, организации, боравят с документи на английски и подпомагат осъществяването на взаимоотношение с представители на на чуждестранни общини и организации.
Дейност №4 „Информация и публичност“ В тази дейност се предвижда предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, като се използват подходящи комуникационни средства. Дейността се състои в разгласяване на проекта, обхвата на услугите и дейностите, чрез провеждането на информационна кампания и разпространението на информационни материали, в т.ч.:  Провеждане на две пресконференции, една по повод стартирането на проекта и една за оповестяване резултатите от реализацията му, с включен кетъринг за участниците; За реализирането на дейността ще бъде подготвен списък с участници, зала, ще се организира кафе пауза, ще бъдат изпратени покани до заинтересованите страни и медиите. При провеждането пресконференцията ще бъдат разработени и мултимедийни презентации, чрез които да се визуализират дейностите, целите и очакваните резултати по проекта. Потенциален брой участници за всяка пресконференция – 30.  Подготовка на 60 комплекта презентационни материали за участниците в пресконференциите (папка, химикалка, бележник)  Информационна табела – 1 бр., която да бъте поставена в сградата на Общинската администрация;
Дейност №2 „Провеждане на обучения, включени в каталога за обучения на Института по публична администрация (ИПА)„ Съгласно проведения предварителен анализ се изготви списък с избраните теми за обучения от служителите в администрацията. Обученията ще бъдат проведени от представители на ИПА и за тях няма да бъде избиран външен изпълнител. На участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат. 1. «Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ»/УА-10/: – 6 директори от шестте дирекции в администрацията. Обучението е с продължителност 2,5 дни (20 учебни часа); 2. „Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език)” (ЧЕО–2) - 20 служителя от общинската администрация. Обучението е с продължителност 5 дни (40 учебни часа) 3. „Доброто управление - отворена и прозрачна администрация» /ОПА-1/ -32 кметове на кметства и кметски наместници. Обучението е с продължителност 2 дни (16 учебни часа).; Ще бъдат обучени представители на всички дирекции, които имат контакт с чуждестранни клиенти, фирми, организации, боравят с документи на английски и подпомагат осъществяването на взаимоотношение с представители на на чуждестранни общини и организации.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 966 BGN
Общ бюджет: 189 937 BGN
БФП: 189 937 BGN
Общо изплатени средства: 94 261 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 189 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 993 BGN
2015 54 268 BGN
94 261 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 161 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 994 BGN
2015 46 128 BGN
80 122 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 999 BGN
2015 8 140 BGN
14 139 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Д1:Сформиран екип
Индикатор 6 (Д) Д1: Сключени договори
Индикатор 7 (Д) Д1: Разработени тръжни документации
Индикатор 8 (Д) Проведени процедури по реда ЗОП
Индикатор 9 (Д) Д1: Избрани изпълнители и подписани договори
Индикатор 10 (Д) Д2:Проведени 3 типа обучения от Каталога на ИПА
Индикатор 11 (Д) Д2: Обучени директори
Индикатор 12 (Д) Д2:Обучени хора
Индикатор 13 (Д) Д2:Обучени служители
Индикатор 14 (Д) Д3: Обучения
Индикатор 15 (Д) Д3: Обучени служители
Индикатор 16 (Д) Д5:Обучени служители-Презентационни умения
Индикатор 17 (Д) Д5: Обучени служители- Резултатно-ориентирано управление
Индикатор 18 (Д) Д3: Обучени по " Управление"
Индикатор 19 (Д) Д3:Обучени по" Поведенчески умения при форсмажорни обстоятелства"
Индикатор 20 (Д) Д4:Проведени пресконференции
Индикатор 21 (Д) Д4: Рекламни материали
Индикатор 22 (Д) Д4: Табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз