Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0113-C0001
Номер на проект: M13-22-115
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност на служителите администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията.
Бенефициент: община Ракитово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 13.08.2014
Дата на приключване: 13.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Ракитово
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета и професионализма на общинските служителите в община Ракитово
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Управлението и организацията на проекта ще се изпълнява от екип, съставен от двама души - ръководител и счетоводител. Съставът на екипа е формиран с оглед осигуряване на успешно изпълнение, добра координация и постоянен мониторинг на проектните дейности. При определянето на числеността екипа, е отчетен обхвата на проектното предложение и спецификата на заложените дейности.
Дейност 2: Провеждане на обучения по курсове от каталога на Института по публична администрация В рамките на проекта служителите от администрацията на община Ракитово ще посетят следните курсове по теми, избрани от каталога на Института за публична администрация за 2014 г.: 1. Прилагане на Административно процесуалния кодекс (за неюристи) – ПП – 6.2. Предвижда се в него да вземат участие 7 служители от отеделите „Административно и правно обслужване на населението” и „Евроинтеграция, общинска собственост и стопански дейности“. 2. Нормативна уредба на комплексното административно обслужване – ПП - 4. Предвижда се в него да вземат участие 4 служители от Дирекция „Обща администрация”. 3. Разработване на програмни бюджети – ЕБ-1. Предвижда се в него да вземат участие 3 служители от Дирекция „Специализирана администрация”. 4. Презентационни умения. MS Power Point (базов курс) – ИТО – 5. Предвижда се в него да вземат участие 5 служители от двете дирекции. 5. Eлектронни тaблици с MS Excel (базов курс) – ИТО-2. Предвижда се в него да вземат участие 8 служители от двете дирекции.
Дейност 3: Провеждане на специализирани обучения Дейността предвижда провеждане на индивидуални специализирани обучения за придобиване на специфични компетенции по следните теми: 1. Обучения за работа със специализирани софтуерни продукти – ArchiCAD и AutoCAD – 7 служители от отдел „Устройство на територията, строителство, екология и опазване на околната среда“; 2. Обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен и парков дизайн - 7 служители от отдел „Устройство на територията, строителство, екология и опазване на околната среда“ и 3 служители от отдел „Евроинтеграция, общинска собственост и стопански дейности“;
Дейност 4: Провеждане на групови обучения за администрацията. В рамките на тази дейност ще се проведат екипно (групово) обучение за служители в общинската администрация на тема: „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност“. Обученията ще обхванат всички 52 служители на общинската администрация. За да бъдат по-ефективни и за да не се нарушава работния процес, обученията ще бъдат обособени на 2 групи от служители. Мероприятия ще бъдат тридневни, като една група ще се състои от 26 служители. Обучението ще бъде насочено към всички служители в общината с цел повишаване на личната им мотивация за ефективна реализация на служебното място, както и задълбочаване на знанията за психологическите механизми, чрез който индивидите моделират поведението си. Обучението се проведе с откъсване от работното място на три модула: Модул 1: Принципи на изграждане и на поддържане на организационна принадлежност; Модул 2: Връзката между личната мотивация и удовлетвореност и идентификация с организацията; Модул 3: Умения за изграждане на лична способност за създаване на мотивираща среда. Обучението ще се реализира въз основа на предварителна програма. Обучението ще бъде интерактивно, като ще се проведе в контролирана среда с практическа насоченост, под формата на ролеви игри, работа в малки групи, дискусии и споделяне. Ще се осъществят стимулационни упражнения. За да могат участниците да учат ефективно, ще бъдат ангажирани в изпълнението на конкретно зададени задачи, които да дават преживявания, което е най-добрият източник на познания и умения. Логиката на дейността е служителите да работят в неформалната среда като именно в тази среда се развиват най-добре комуникативните си умения, чувство за взаимопомощ и работа за постигането на общи цели. Чрез специфичните игри служителите ще влизат в различни роли като целта е да отключват творческия си потенциал за екипна ефективност.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Дейността ще се изпълнява през целият период на изпълнение на проекта. Чрез реализирането й ще бъде предоставена информация на всички заинтересовани страни, както и на широката общественост, за целите, които настоящия проект преследва. Предвижда се да се направи: • Разработване, предпечатна подготовка и печат на брошури за популяризирането на проекта; • Стартираща пресконференция за представяне на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; • Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проекта; • Публикации в интернет страницата на Община Ракитово;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БММС" ЕООД
СНЦ "Институт за европейски инициативи"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 546 BGN
Общ бюджет: 42 780 BGN
БФП: 42 780 BGN
Общо изплатени средства: 42 780 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 42 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 509 BGN
2015 33 271 BGN
42 780 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 083 BGN
2015 28 281 BGN
36 363 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 426 BGN
2015 4 991 BGN
6 417 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Основен индикатор: Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Основен индикатор: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) Основен индикатор: Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Изпълнение на план-графика на проекта.
Индикатор 9 (Д) Па дейност 1: Съставени междинни и окончателен доклад
Индикатор 10 (Д) По дейност 1: Изготвена документация за провеждане на обществена поръчка
Индикатор 11 (Д) По дейност 1: Проведена процедура по ЗОП
Индикатор 12 (Д) По дейност 1: Подписани договори за изпълнение
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Издадени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 15 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 16 (Д) По дейност 3: Бр. обучени служители
Индикатор 17 (Д) По дейност 3: Бр. Получени сертификата
Индикатор 18 (Д) По дейност 3: Бр. Проведени обучения
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Изготвени специализирани програми
Индикатор 20 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 21 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 22 (Д) По дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 23 (Д) По дейност 5: Брой проведени пресконференции
Индикатор 24 (Д) По дейност 5: Брой разпространени брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз