Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0134-C0001
Номер на проект: M13-22-138
Наименование: Подобряване работата на общинските служители чрез повишаване на професионалната им компетентност
Бенефициент: Община Джебел
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 06.08.2014
Дата на приключване: 06.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Джебел
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Джебел за качествено, ефективно и ефикасно обслужване на гражданите и бизнеса.
Дейности: Дейност 4: Обучение по „Организационно поведение и организационна култура“ Програмата на курса ще обхваща най-малко следните теми: 1. Организационна среда. Естество на поведението на организациите. Какво влияе на поведението на организациите? 2. Лидерството и мениджмънта като обединяващ фактор за поведението на организацията 3. Организационни практики и принципи 4. Как глобализацията и международният контекст влияят на поведението на организациите? 5. Влияние на културата върху поведението на организациите 6. Що е организационна култура? 7. Теории и модели за организационната култура. Специфика на подходите към културата на организациите в Европа и САЩ. 8. Важни аспекти на организационното поведение и култура: • Мисия, визия, стратегически и оперативни цели • Политики, бизнес процеси и процедури. Структура на организацията. Формулиране на ключови организационни компетенции според индустрията. • Изграждане на идентичност на организацията: o делови език, писмени документи, брошури, информативни бюлетини, o отношение към външни и вътрешни клиенти и партньори - харта и етичен кодекс, споделени ценности. Ценностите и принципите на организацията като инструмент за изграждане на лоялност на служители, клиенти и партньори. o изграждане на доверие - физическа среда, хора, процеси и взаимоотношения в ежедневната дейност на организацията, o набиране и подбор на хора със съответстващи знания, умения и нагласи в съответствие с ключовите компетентности на организацията. 9. Упражнения, бизнес казуси, ролеви игри за развитие на уменията на обучаваните. Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 6: Обучение по „Представяне на общината в интернет пространството с цел привличане на инвестиции и подпомагане развитието на местния бизнес“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Какво очакват да видят инвеститорите? 2. Интернет и новият предприемачески дух. Защото организациите трябва да преразгледат маркетинговите си стратегии, да се съобразят с новите играчи и бизнес модели и да преосмислят поведението си? 3. Интернет маркетинг. Какво промени интернет? 4. Преосмисляне на основните маркетингови цели на интернет сайта на организацията, от гледна точка на привличане ни инвеститори: (1) Да бъде откриваем от потенциалните инвеститори и заинтересувани лица; (2) Да дава причини да бъде посещаван, отново и отново; (3) Да създава постоянни отношения с посетителите. 5. Как да направим сайта откриваем? 6. Как да създадем съдържание, което да привлича? Особености на създаването на интересно съдържание за интернет. 7. Какви методи за изграждане на отношения с посетителите на сайта да използваме? 8. Ефективни методи за маркетиране в интернет. Маркетинг от уста на уста, вирусен маркетинг и как да ги прилагаме в интернет. 9. Как можем да използваме общо достъпни технологии за представяне на общината и привличане на инвеститори и заинтересувани лица? YouTube. 10. Как можем да използваме социалните мрежи за представяне на общината и привличане на инвеститори и заинтересувани лица? FaceBook. 11. Как можем да ползваме колективната мъдрост за развитие на общината и конкретни инициативи? „Краудсорсинг“. 12. Как можем да ползваме търговски платформи като eBay за подпомагане на бизнеса на територията на общината. 13. Планиране и изпълнение на кампании за привличане на инвеститори в интернет. Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейности за информация и публичност За популяризиране на проекта на община Крумовград, дейностите, начините за участие в проекта и ефекта от неговото осъществяване, ще бъдат организирани и проведени дейности за информация и публичност. Те ще бъдат извършвани от външен изпълнител, избран посредством тръжна процедура по ЗОП Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Дейността включва: - отпечатването на 10 плаката с размер 70/50 см; - изготвянето на една информационна табела с размери 100/70 см с обозначенията на Проекта. - изготвянето на 500 брошури с размер А5, цветни с информация относно проекта: цели и резултати. Брошурите ще са на разположение на всички заинтересувани страни на Презентацията на Проекта и в информационния център на общината през цялото време на действие на Проекта. - 200 броя комплекти рекламни материали за проекта – химикал, рекламна чанта и бележник с размер А5. с логото и слогана на ОПАК и ЕСФ; - организиране и провеждане на Презентация – откриваща конференция (през втория месец от изпълнението на Проекта) – 20 участника; - организиране и провеждане на заключителна пресконференция (през 12-ти месец от изпълнението на Проекта) – 20 участника, Заключителната пресконференция ще отчете изпълнението на дейностите по Проекта пред представители на пресата, общността и служителите на общинска администрация. - публикуване на 3 платени публикации с информация за текущо изпълнение на проекта. Информация за относно източниците на финансиране и подкрепата от ЕСФ ще бъде включвана във всички публикации и материали, свързани с проекта: - всички учебни материали, програми, анкети, списъци, сертификати използване при изпълнението на проекта. - публикации и обяви в областни ежедневници, съобщения и информации на уеб страницата на общинската администрация; - разяснителни материали и информации, предоставяни на целевите групи и заинтересованите лица; - междинни доклади, окончателен доклад, както и всички отчетни документи по Проекта; - Табела, брошури и рекламни комплекти; - Организираните презентация и заключителна пресконференция
Дейност 7: Обучение по „Организация и управление на предоставянето на административни услуги на база добри практики и стандарти“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Преглед на концепции за услуга, добри практики и стандарти за управление на услуги. 2. Типична документация, свързана с управление на услуги 3. Основни процеси за управление и доставка на услуги 4. Мениджмънт на веригата на доставките, когато процеси или части от процеси по доставката на услуги се изпълняват от други страни 5. Проектиране на нови услуги, промяна на съществуващи и услуги и пускането им в експлоатация 6. Определяне, осигуряване и управление на ресурсите, необходими за предоставяне на услуги. Управление на човешките ресурси, изпълняващи роли при доставянето на услуги. 7. Управление на нивата на услугите. Споразумения за предоставяне на услуги с предварително договорено ниво на външни и вътрешни клиенти. Видове споразумения. 8. Отчитане на услуги. 9. Информационна сигурност, свързана с предоставянето на услуги. Достъпност и непрекъснатост на услугите. 10. Управление на финансите, свързани с услугите. Бюджетиране за услуги. Счетоводно отчитане на разходите за услуги. Модели на разходите за услуги. Таксуване за предоставени услуги. Стратегии и форми на таксуване. Управление на поведението на потребителите на услуги, чрез подходящи форми на таксуване. 11. Управление на инциденти и искания за услуги. Управление на проблеми. 12. Управление на отношенията с клиенти и доставчици на услуги. Специфика на договорите. 13. Специфични аспекти на доставката на услуги при електронно управление (e-government) Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 3: Обучение по „Водене на преговори. Аргументиране и дискутиране“ Програмата на курса ще обхваща най-малко следните теми: 1. Видове преговори – дистрибутивни, интегративни 2. Основни принципи в психологията на преговорите 3. Планиране на преговорите –„правило на тройката“ /цели, минимум, максимум/, време и място, арсенал от факти, правила. 4. Провеждане на преговорите a. Етапи – стопяване на ледовете, сондиране, алтернативи, обмен. b. Адаптиране на стила, темп, аргументация и дискутиране. c. Осъзнаване на позиционна власт по време на преговорите и на възможности за влияние. 5. Упражнения, тестове, бизнес казуси за изследване и решаване, ролеви игри. Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 2: Обучение по „Развитие на умения за представяне в среда на унифицирани комуникации“ Обучението ще обхваща най-малко следните елементи: 1. Предизвикателства на обединените комуникации 2. Възможности за подобряване на административния капацитет чрез ползване на среда за унифицирани комуникации. 3. Унифицирани комуникации и възможности за подобряване на личната ефективност 4. Предизвикателства пред уменията за представяне в новата комуникационна среда: i. Умения за презентиране, които трябва да запазим ii. Умения за презентиране, които трябва променим iii. Умения за добро лично представяне a. Как да пренесем представянето в подходяща за унифицираните комуникации форма? b. Планиране на времето, c. Планиране на отговори за очаквани „трудни“ въпроси. 5. Поведенчески умения по време на представянето 6. Особености на представянето по канали за унифицирани комуникации 7. Как да организираме демонстрации? 8. Упражнения за подготовка на представяния в унифицирана комуникационна среда 9. Публично достъпни среди за унифицирани комуникации и типични сценарии за представяне. 10. Подходящи казуси, упражнения и ролеви игри. Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 10: Обучение по „Електронно управление (базов курс)“ (ЕП–1) от каталога на ИПА Обучението ще обхване следните теми: • Електронното управление като част от цифровата икономика. • Добри практики – световни, европейски, български. • Описание на работни процеси. • Жизнен цикъл на информационните системи. • Технологии и архитектури за електронно управление. Облачни технологии и архитектури. • Информационна сигурност. Електронна идентификация, електронен подпис. Продължителност: 2 дни х 8 учебни часа, общо 16 часа.
Дейност 5: Обучение по „Холистичен мениджмънт – подобрение на дейността“ Програмата на курса ще обхваща най-малко следните теми: 1. Трансформиране на стратегически в оперативни цели по направления: 2. Нива на обхват на оперативните цели: организация, дирекция, отдел, служител. 3. Управление на ресурсите в различни нива на обхват. 4. Управление на хора – планиране на потребности, наемане, интегриране, поставяне на цели и показатели за измерване на резултат, обвързване на възнаграждение с резултати. 5. Управление на операциите в дейността – цели, процеси, отговорности, измерване на изпълнението. 6. Управление на финанси/бюджети – цели и показатели за измерване на резултат. 7. Управление на маркетинг и продажби – цели, маркетингов план и план за продажби 8. Изследване и решаване на бизнес казуси в сродни организации, упражнения, тестове, ролеви игри. Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 1: Управление на проекта В тази дейност са включени следните под-дейности: • Изготвяне на тръжна документация за две обществени поръчки: обща за дейности 2-9 и отделна за дейност 11; • Провеждане на тръжни процедури, съобразно предвидените по проекта дейности и изготвените тръжни документации • Изготвяне на междинни доклади и на окончателен доклад по изпълнение на проекта • Осигуряване на отчетност, мониторинг и контрол на изпълнението За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Дейност 8: Обучение по „Ефективно лидерство Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Бизнес среда на лидера – фактори, оказващи влияние върху лидерската среда; фактори, които въздействат върху оперативната среда (на организацията); външни фактори, въздействащи върху организацията и ефектът на всички изброени върху задачите на лидера/мениджъра; 2. Лидерът и ролите, които изпълнява като мениджър – какво се очаква от мениджъра, задачи на мениджъра, задачи на лидера; промени след като „колегата“ стане „началник“, йерархично зависими и йерархично независими задачи на мениджъра 3. Теории за лидерството – лидерство, основано на качеството на личността; управленски стилове (авторитарен, демократичен, либерален§; ситуационно лидерство; поведение на лидера според променливите „задача, отношение, власт“; управленска решетка на стиловете на мениджъра; мениджмънт чрез цели и мениджмънт чрез подход. 4. Визия и мисия – смисъл на визията и мисията; принципи на лидерството. Етичен мениджмънт, корпоративна социална отговорност; 5. Цели – стратегически цели; финансови цели; цели на персонала; цели на клиентите; конфликтни, допълващи се, неутрални цели; цели на заинтересуваните лица; 6. Упражнения, тестове, изследване и решаване на бизнес казуси и ролеви игри. Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа Обучението ще се проведе изнесено – на не повече от 300 км от Джебел, в рамките на 3 дни. Ще бъдат осигурени (включени в цената на обучението): транспорт (отиване и връщане), хотелско настаняване, закуска, обед, вечеря и 2 кафе паузи на ден за участниците, както и зала, лектори, техника (компютър, мултимедия и екран) и обучителни материали (учебник и работна тетрадка).
Дейност 9: Обучение по „Административно обслужване на слабограмотни лица“ Обучението ще обхване най-малко следните теми: 1. Предизвикателства на административното обслужване на слабограмотни лица 2. Проблемни зони при административното обслужване на слабограмотни лица 3. Техники за идентифициране на административни услуги, които слабограмотно лице търси да получи 4. Потенциални зони на административни и регулаторни нарушения, които слабограмотни лица правят поради незнание или правна неграмотност 5. Методи за аудио-визуална комуникация. Използване на знаци, символи, цветове, асоциации, комикси, видео и аудио. 6. Подобряване на организация на работата на фронт-офиса и бек-офиса на администрацията за работа със слабограмотни хора. 7. Подобряване организацията на места за чакане и използване на времето за чакане за работа със слабограмотни. 8. Подпомагане на достъпа до услуги на електронното правителсто. Възможности за ползване на киоски. 9. Възможности за прилагане на публично-частно партньорство при работа със слабограмотното население. 10. Ползване на доброволци. Ползване на авторитети от малцинствата за организиране обслужването на слабограмотни или лошо говорещи български език хора. 11. Ползване на студенти от различни специалности, вкл. право, за обслужване на слабограмотни и правно неграмотни лица. 12. Използване на местни радио и ТВ канали за подобряване административната културата на слабограмотните. Продължителност: 2 дни х 8 учебни часа, общо 16 часа
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Спектър М и Л" ООД
РИАЛ СИСТЕМС ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 078 BGN
Общ бюджет: 176 342 BGN
БФП: 176 342 BGN
Общо изплатени средства: 176 342 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 176 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 016 BGN
2015 138 326 BGN
176 342 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 149 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 32 313 BGN
2015 117 577 BGN
149 890 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 702 BGN
2015 20 749 BGN
26 451 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) 2 тръжни документации;
Индикатор 6 (Д) 2 процедури по ЗОП
Индикатор 7 (Д) Д2 : Брой служители, преминали обучението
Индикатор 8 (Д) Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 9 (Д) Брой служители, преминали обучението
Индикатор 10 (Д) Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 11 (Д) Брой служители, преминали обучението
Индикатор 12 (Д) Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 13 (Д) Брой служители, преминали обучението
Индикатор 14 (Д) Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 15 (Д) Брой служители, преминали обучението
Индикатор 16 (Д) Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 17 (Д) Брой служители, преминали обучението
Индикатор 18 (Д) Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 19 (Д) Брой служители, преминали обучението
Индикатор 20 (Д) Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 21 (Д) Обучени служители
Индикатор 22 (Д) Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 23 (Д) Брой служители преминали обучението
Индикатор 24 (Д) Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 25 (Д) Плакати
Индикатор 26 (Д) Информационна табела
Индикатор 27 (Д) Брошури
Индикатор 28 (Д) Рекламни комплекти
Индикатор 29 (Д) Презентация
Индикатор 30 (Д) Участници в презентация
Индикатор 31 (Д) Публикации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз