Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0109-C0001
Номер на проект: M13-22-110
Наименование: Община Горна Оряховица – модерна и конкурентна администрация
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 05.08.2014
Дата на приключване: 05.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на общинските служители за ефективно и компетентно изпълнение на служебните си задължения
Дейности: Дейност 1.Организация и управление В рамките на тази дейност ще бъде сформиран екип за управление на проекта състоящ се от ръководител и счетоводител. Ще бъде подготвен план за действие и ще бъдат определени конкретните ангажименти на членовете, ще се обсъдят методите за комуникация между екипа и изпълнителите на дейностите по проекта. На тези срещи ще бъде отчитан напредъка по отношение изпълнението на проекта, постиженията и резултатите. Организацията на дейностите е изцяло ангажимент на екипа за управление на проекта. В рамките на тяхната дейност ще бъде възложено на външен изпълнител подготвянето на необходимата документация за провеждане на тръжната процедура за избор на изпълнител.
Дейност 2.Информация и публичност Предвижда се провеждане на две пресконференции : една в началото на проекта за представянето му и една в края за популяризиране на резултатите от проекта; В регионален седмичник ще бъдат публикувани 2 бр. прессъобщения – при старта на проекта и при приключването му. За запознаване на потенциалните участници в проекта – служителите на община Горна Оряховица с предстоящите дейности ще бъде проведена информационна среща. На нея ще бъдат представени предстоящите обучения като на всеки участник ще бъде раздадена брошура с описани темите на обучение и за кого е предназначено, Заявка за участие за заявяване на обучение и химикал с логата на ЕС, ОПАК и ЕСФ. С попълване на Заявка за участие служителите на община Горна Оряховица ще могат да изразят своите предпочитания за обучение. Предвижда се изработване на банер – ще бъде поставян при провеждане на информационната среща, обученията и заключителната пресконференция. Ще бъдат изработени тениски с флага на ЕС, логото и слогана на Оперативна програма Административен капацитет, логото и слогана на ЕСФ. Те ще бъдат използвани от участниците в обученията.
Дейност 3.Обучения в ИПА 3.1.Методи за определяне размерите на местните такси/ДУО-5/ - Учебното съдържание на обучението включва придобиване на знания за спектъра на общинските услуги, за които се налагат такси, анализиране на методиката за определяне на таксите по отделни направления. Предназначено е за общински специалисти от различни направления, участващи в процеса на определяне размерите на местните такси – административни услуги, такси в здравеопазването, технически услуги и др. 11 служители 3.2. Курс: ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (за юристи) (ПП–6.1) Предназначен за: юрисконсулти, осъществяващи процесуално представителство и други служители с юридическо образование.В обучението ще бъдет включени 3 служителя с юридическо образование 3.3.Курс: РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМНИ БЮДЖЕТИ (ЕБ–1) Предназначен за: ръководители и експерти, които провеждат публичните политики чрез средносрочни програми. Обучението има за цел да се представи програмата като инструмент за постигане на средносрочни цели и резултати както и да се разкрият стъпките за бюджетиране на отделните дейности в годишен и средносрочен план. В обучението ще вземат участие 2 служителя. 3.4. Курс: ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ: ОТ ПОДГОТОВКА КЪМ РЕАЛИЗИРАНЕ (ДУО-3) Обучението включва анализиране на проектите в интегрираните планове за възстановяване развитие; намиране на връзката между проекта и възможността за финансиране по оперативните програми. Предназначен за: ръководители и служители, ангажирани с разработването на интегрираните планове за градско развитие. В обучението ще вземат участие 6 служителя.
Дейност 4.Обучения по ключови компетентности 4.1.Умения за организиране на работния процес и планиране на работното време В обучението ще се наблегне върху ценностите и приоритетите, целеполагането, планиране на задачите и управление на времето. В обучението ще се включат 40 служители, а продължителността му ще бъде 20 учебни часа. Обучението е предназначено за всички длъжности в общинска администрация. 4.2.Иновативно и креативно мислене при планиране и провеждане на политики Ще се обърне внимание на когнитивни процеси, индивидуални и групови техники за генериране на идеи, планирането и фазите на публичната политика. В обучението ще се включат 30 служители, а продължителността му ще бъде 20 учебни часа. Обучението е предназначено за всички длъжности в общинска администрация. 4.3.Стресори в работната среда, професионално прегаряне и умения за справяне Обучението обхваща изяснявяне на понятието стрес, същността на стреса в ежедневието и спецификата на работната среда. Разглеждане на синдрома на професионално прегаряне и запознаване със симптоматиката му. В обучението ще се включат 30 служители, а продължителността му ще бъде 20 учебни часа.Обучението е предназначено за всички длъжности в общинска администрация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 734 BGN
Общ бюджет: 57 690 BGN
БФП: 57 690 BGN
Общо изплатени средства: 57 690 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 747 BGN
2015 43 944 BGN
57 690 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 685 BGN
2015 37 352 BGN
49 037 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 062 BGN
2015 6 592 BGN
8 654 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Издадени заповеди на служителите на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Изготвен Подробен план за действие
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Подготвена и проведена тръжна процедура
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Междинен и окончателен технически доклади
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Проведени пресконференции
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Публикувани платени прессъобщения в регионален вестник
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Проведена информационна среща
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Изработени и разпространени брошури, заявки за участие, химикалки и тениски.
Индикатор 14 (Д) По дейност 2: Изработен и поставен банер
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 16 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Проведени обучения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз