Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0151-C0001
Номер на проект: M13-22-156
Наименование: „Провеждане на обучения за надграждане капацитета и компетентността на служителите в общинска администрация Панагюрище“
Бенефициент: Община Панагюрище
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 05.08.2014
Дата на приключване: 05.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Панагюрище за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез провеждане на надграждащи и допълващи обучения
Дейности: 3. Провеждане на специализирани и групови обучения за развиване на ключови компетентности на служителите от администрацията и повишаване на експертизата им Обучение 1: Работа с AUTO CAD за специалисти Продължителност: 40 учебни часа Обучение на 12 служители Обучение 2: Практически аспекти и казуси в областта на строителството и строителния надзор Продължителност: 40 учебни часа Обучение на 26 служители Обучение 3: Групово обучение за подобряване на координацията – двумодулно за всички служители: „Работа в екип и ефективност” и „Разрешаване на конфликтни ситуации” Продължителност: 30 учебни часа, изнесено 3 дневно Обучение на 180 служители Обучение 4: Практически аспекти в работата на звено ГРАО Продължителност: 24 учебни часа Обучение на 22 служители Обучение 5: Работа с уязвими групи Продължителност: 27 учебни часа Обучение на 24 служители
2. Провеждане на курсове за служителите от администрацията в Института по публична администрация Курс 1: Прилагане на Европейския опит и практика в България (УА-9) Продължителност: 2,5 дни, 20 учебни часа Обучение на 37 служители Курс 2: Приложни въпроси за интеграцията на етническите групи в Република България (ЗА-5) Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа, 27 души Обучение на 27 служители Курс 3: „Управление на промяната и организационно развитие“ (УА-7) Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа, Обучение на 37 служители Курс 4: „Концепция за комплексно административно обслужване“ (УА – 8) Продължителност: 1 дни, 8 учебни часа Обучение на 37 служители Курс 5: „Управление на знанието в администрацията“ (ЗА-1) Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа Обучение на 37 служители
4. Дейности за информация и публичност Съгласно коригендума на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. и Ръководството за информиране и публичност дейностите по информиране и публичност ще се осъществяват чрез: • Изработване на табела за проекта с флага на ЕС, наименование на проекта и посочване на подкрепата от ЕС; • Изработка на 400 броя брошури за представяне на постигнатите резултати и проведените дейности при реализацията на проекта • Предоставяне на информация за финансовата подкрепа от ЕС по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна помощ в официалната документация на проекта в съответствие с изискванията, предвидени в Ръководството за публичност. • Провеждане на пресконференция при стартирането на проекта за информиране на обществеността и представяне на проекта. • Провеждане на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта. Ще се представят заключителните резултати, степента в която проектът е постигнал предварително поставените цели и задачи, перспективите за очаквано устойчиво продължаване на дейността. • Изработване на банер и публикуване на информацията на интернет сайта на общината. • Изработване на рекламни комплекти • Публикации в печатни и дигитални медии
1. Организация и управление Управлението и организацията на проекта ще се изпълнява от екип формиран с оглед осигуряване на успешно изпълнение, добра координация и постоянен мониторинг на проектните дейности. При определянето на числеността екипа е отчетен обхвата на проектното предложение и спецификата на заложените дейности. Дейността обхваща: • Създаване на организационни предпоставки за управлението на проектния цикъл – контролирана среда. • Правилно разпределение на ресурсите и отговорностите при изпълнението на проекта. • Постигане на заложените цели и резултати. • Логистично обезпечаване на изпълнението на дейностите.
1.1 Провеждане на тръжните процедури предвидени в проекта. С цел осигуряване на качествена документация за избор на изпълнители и правилно провеждане на процедурите по ЗОП, чрез открита покана ще бъде възложено на външен изпълнител разработване на документация за открити процедури по ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на Община Панагюрище” и „Избор на изпълнител за провеждане на мероприятия за визуализация и публичност“
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Габриела Консултинг" ЕООД
"ИнфоЛийд" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 170 820 BGN
Общ бюджет: 61 189 BGN
БФП: 61 189 BGN
Общо изплатени средства: 87 362 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 164 BGN
2015 53 198 BGN
87 362 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 039 BGN
2015 45 218 BGN
74 258 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 125 BGN
2015 7 980 BGN
13 104 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Изготвени междинни и окончателен технически отчети
Индикатор 6 (Д) По дейност 1, поддейност 1.1: Проведени процедури
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: обучени служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: теми на курсовете
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: обучени служители по специализирани обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: проведени групови обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: проведени пресконференции
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: изработени и разпространени брошури
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: банери
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: табели
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: рекламни комплекти
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Брой публикации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз