Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0119-C0001
Номер на проект: M13-22-121
Наименование: Компетентна и ефективна общинска администрация Кричим
Бенефициент: Община Кричим
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 04.08.2014
Дата на приключване: 04.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Кричим
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите на общинска администрация Кричим
Дейности: Дейност 1 - Организация и управление Дейността по организация и управление на проекта включва: • оперативно управление и мониторинг на проекта; • провеждане на процедури съгласно ЗОП и подготовка на договори; • изготвяне на отчетната документация по проекта. Оперативното управление и мониторинг на проекта е насочено към текущото управление и наблюдение за реализирането на планираните дейности. Екипът на проекта ще бъде двучленен - ръководител и счетоводител. Естеството на дейностите налага възлагането им на изпълнители. Екипът на проекта ще отговаря за провеждане на поръчки за избор на изпълнители, съобразно действащото законодателство. Изготвяне на отчетна документация по проекта е свързана със създаване на предпоставки за навременно подготвяне на необходимите документи, стриктно и навременно предаване на отчетната документация, съгласно правилата на ОПАК и изискванията на УО на програмата.
Дейност 2 - Обучения в Институт по публична администрация Служителите от общинска администрация Кричим ще участват в обучения, включени в каталога на Института по публична администрация. Темите на обучения са следните: • Лични умения за ефективно управление. Ще бъдат обучени 7 служители, всички от които са жени. Продължителността на обучението е 2,5 дни, 20 учебни часа. • Държавен протокол. Ще бъдат обучени 9 служители, всички от които са жени. Продължителността на обучението е 1 ден, 8 учебни часа. • Разработване, прилагане и мониторинг на публични политики. Ще бъдат обучени 15 служители, 14 от които са жени. Продължителността на обучението е 3 дни, 24 учебни часа. За разлика от другите, това обучение ще се проведе извън София и Банкя, където е учебната база на ИПА. При сформиране на група от 15 и повече обучавани ИПА изпраща лекторите в определеното за провеждане на обучението място. В този случай таксите за обучение следва да се завишат с 10%. • Прилагане на комплесно административно обслужване. Ще бъдат обучени 15 служители, 14 от които са жени. Продължителността на обучението е 3 дни, 24 учебни часа. За разлика от другите, това обучение ще се проведе извън София и Банкя, където е учебната база на ИПА. При сформиране на група от 15 и повече обучавани ИПА изпраща лекторите в определеното за провеждане на обучението място. В този случай таксите за обучение следва да се завишат с 10%. • Нормативна уредба за комплексно административно обслужване. Ще бъдат обучени 3 служители, 2 от които са жени. Продължителността на обучението е 1 ден, 8 учебни часа. • Административно регулиране и подобряване на бизнес средата. Ще бъдат обучени 4 служители, всички от които са жени. Продължителността на обучението е 2,5 дни, 20 учебни часа. • Прилагане на административно процесуалния кодекс (за неюристи). Ще бъдат обучени 6 служители, всички от които са жени. Продължителността на обучението е 1,5 ден, 12 учебни часа. • Роля и политика на администрацията за управление на миграционните процеси. Ще бъдат обучени 3 служители, всички от които са жени. Продължителността на обучението е 2 дни, 16 учебни часа. • Вътрешен финансов контрол: ефективност на системите за финансово управление и контрол. Ще бъдат обучени 2 служители, всички от които са жени. Продължителността на обучението е 1,5 дни, 12 учебни часа. • Прилагане на административно процесуален кодекс (за юристи). Ще бъдат обучени 3 служители, 2 от които са жени. Продължителността на обучението е 2,5 ден, 20 учебни часа.
Дейност 3 – Обучения в ключови компетентности на служителите от общинска администрация Кричим Служителите от общинска администрация Кричим ще участват в следните обучения: ● Екипна ефективност. В обучението ще участват 35 служители, вкл. кмет, от които 32 жени. ● Лична ефективност. В обучението ще участват 35 служители, вкл. кмет, от които 32 жени. ● Ефективно лидерство. В обучението ще участват 15 служители, вкл. кмет, от които 14 жени. ● Умение за водене на преговори. В обучението ще участват 15 служители, вкл. кмет, от които 14 жени.
Дейност 4 - Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се осъществят разнообразни мерки, насочени към популяризиране на проекта, неговите цели, дейности, постигнати резултати, източници на финансиране. По-конкретно в процеса на изпълнение на проекта ще бъде извършено следното: • Провеждане на две пресконференции- встъпителна и заключителна; • Изпращане на прессъобщения до медиите за изпълнението на проекта; • Разработване и разпространение на листовки за началото и края на проекта; • Разработване и разпространение на брошури за началото и края на проекта; Информиране на обществеността за изпълнението на проекта чрез интернет страницата на община Кричим.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 44 157 BGN
Общ бюджет: 39 580 BGN
БФП: 39 580 BGN
Общо изплатени средства: 39 580 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 831 BGN
2015 30 748 BGN
39 580 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 507 BGN
2015 26 136 BGN
33 643 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 325 BGN
2015 4 612 BGN
5 937 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Междинни технически доклади и окончателен доклад
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени работи срещи на ЕУП
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Обучени жени
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Получени сертификати за участие
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Проведени пресконференции
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Разпространени прессъобщения
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Разработени и разпространени брошури
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Разработени и разпространени листовки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз