Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0003-C0001
Номер на проект: M13-22-3
Наименование: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Белово
Бенефициент: Община Белово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 04.08.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Белово
Описание
Описание на проекта: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив - Район „Централен”
Дейности: 1. Управление на проекта В рамките на тази дейност се включва цялостната организация и управление на проектните дейности; функционалното разпределение на задълженията и контролните функции на екипа по проекта; изпълнение на процедурите и спазване на план-графика на дейностите; подготовка и реализация на процедурите за избор на изпълнители; осъществяване на мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и извършваните разходи; анализиране на напредъка на проекта и постигането на предвидените резултати; осъществяване на корективни действия при възникване на непредвидени обстоятелства. В рамките на тази дейност се предвижда изпълнението на следните поддейности: 1.1 Сформиране на екипа по проекта – за изпълнението на проекта ще бъде определен екип от четирима експерта, а именно – Ръководител, Координатор, Счетоводител и Технически сътрудник. В рамките на тази поддейност ще бъдат изготвени съответните вътрешни правила/заповеди за работата на екипа; 1.2 Провеждане на регулярни месечни срещи – в рамките на тази поддейност ще бъдат провеждани месечните срещи на екипа по проекта, на които ще бъдат обсъждани както физическия и финансов напредък по изпълнение на проекта, така и съответните бъдещи действия за гарантиране спазването на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта; 1.3 Организиране и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители – екипът по проекта ще изготви график за планираните за изпълнение от външни изпълнители дейности по проекта и ще организира и проведе обществените поръчки в съответствие със Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове. 1.4 Организиране и изпълнение на задълженията за отчитане на напредъка по проекта – екипът за изпълнение на проекта ще подготвя и изпраща на Договарящия орган изискуемите по проекта отчети и доклади за отчитане на техническия и финансов напредък по проекта. В рамките на тази поддейност ще бъде осъществявана и цялата кореспонденция с Договарящия орган, свързана с изпълнението на проекта.
4. Информация и публичност на проекта В рамките на тази дейност се включват мерки за визуализация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006, в рамките на тази дейност ще бъдат предприети действия за информация и публичност. Община Белово ще предостави информация и ще осигури публичност на изпълнявания проект в медиите, чрез използване на подходящи комуникационни средства и методи, описани по-долу: 1. Спазване на правилата за визуализация при оформянето на всички документи по проекта; 2. Изработване и разпространение на информационни брошури; 3. Изработване на транспарант за визуализация на изпълнението на дейностите; 4. Изготвяне на публикации в местни и регионални медии за осъществяване на дейностите по проекта; 5. Подготовка и провеждане на 2 бр. пресконференции Всички дейности, свързани с осигуряването на необходимата информация и публичност по проекта ще бъдат съобразени с изискванията към бенефициентите по ОПАК, представени в Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. При изготвянето на материалите осигуряващи публичност и информираност ще бъдат съобразени специфичните изисквания на донора и ще бъде разпространена подкрепата на ЕС в процеса на финансиране и реализация на проектните дейности. Дейността за информация и публичност на осъществявания проект и финансовия принос на ЕСФ ще бъде възложена на изпълнител с предварително определени детайли от възложителя, в пълно съответствие с процедурите, предвидени в ЗОП.
2. Провеждане на специализирани обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация В рамките на дейността се предвижда провеждането на обучение Презентационни умения. MS Power Point (базов курс) (ИТО-5) от Каталога на ИПА за 2014 г. Планираното обучение ще допринесе за удовлетворяване нуждите на целевата група и потребностите на общинска администрация в община Белово, чрез повишаване квалификацията на служителите в сферата на компютърните компетенции. Дейността включва следните поддейности: - Заявявяне на обучение Презентационни умения. MS Power Point (базов курс) (ИТО-5) пред ИПА по съответната форма; - Уточняване на график за провеждане на обучението; - Подписване на договор с ИПА по стандартната форма на ИПА; - Организиране на присъствието на служителите на обучението: подготвени заповеди за участие в обучението, проведен инструктаж на служителите; - Мониторинг върху протичането на обучението – ще се създаде организация за проверка по време на обученията и за контрол по съдържанието; - Оценка и анализ на резултатите от обученията: ще бъде направена оценка непосредствено след провеждането на обученията и 3 месеца след провеждането им.
3. Провеждане на специализирани обучения за подобряване компетенциите на служителите в услуга на гражданите и бизнеса Дейността включва следните поддейности: 3.1. Изготвяне на задание по дефинираната тема и подготвяне на документация, съгласно изискванията на ЗОП. 3.2. Избор на изпълнител на обучението. 3.3. Подписване на договор с избраната обучителна институция – по стандартна форма за договор за услуга по ЗЗД, включващ клаузи, свързани със съдържанието на обучението, графика за провеждане, методиката на провеждане на обученията и тяхното логистично обезпечаване (зали, оборудване, режим на учене и почивки, кафе–паузи, учебни материали, учебни пособия, наръчници и учебници др.). 3.4. Организиране на присъствието на служителите на обученията: подготвени заповеди за участие в обученията, проведен инструктаж на служителите; 3.5. Мониторинг върху протичането на обученията – ще се създаде организация за проверка по време на обученията и за контрол по съдържанието; 3.6. Оценка и анализ на резултатите от обученията: ще бъде направена оценка непосредствено след провеждането на обученията и 3 месеца след провеждането им. Тази дейност включва провеждането на следните обучения: - "Прилагане на наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация" - електронен интерактивен курс – 30 бр. служители - "Електронно управление и оперативната съвместимост - Добри практики от България и Европа" - електронен интерактивен курс – 30 бр. служители - „Инструменти и техники за стимулиране на идеи и креативност и Техники за взимане на решения” – 24 часа, 3-дневно изнесено обучение – 30 бр. служители - „Разрешаване на проблеми” - 12 часа, 2-дневно изнесено обучение – 30 бр. служители - „Отказвам да бъда обикновен - мотивационно обучение за насърчаване на креативността” – 24 часа, 3-дневно изнесено обучение – 30 бр. служители
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 113 BGN
Общ бюджет: 113 163 BGN
БФП: 113 163 BGN
Общо изплатени средства: 107 409 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 113 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 823 BGN
2015 77 587 BGN
107 409 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 349 BGN
2015 65 949 BGN
91 298 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 473 BGN
2015 11 638 BGN
16 111 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Екип за управление на проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Оперативен план
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Срещи на екипа по проекта
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Брой проведени обучения от ИПА
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Брой служители на общинската администрация, преминали обучението
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Брой анкети за обратна връзка с целевите групи
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Служители, преминали обученията
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Пресконференции
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Информационни брошури
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Отразяване на напредъка на проекта чрез публикации в местни и регионални медии.
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Транспарант


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз