Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0071-C0001
Номер на проект: M13-22-72
Наименование: Инвестиция в капацитет – успешна община
Бенефициент: Община Луковит
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 04.08.2014
Дата на приключване: 04.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета и квалификацията на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения
Дейности: Дейност 4. Мотивационно обучение и обучение по придобиване на ключови компетентности 4.1 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация и екипна ефективност. Обучението е насочено към всички служители в общината. Продължителността на обучението е 3 дни. В обучението ще бъдат включени 70 служители, на две групи. Обучението включва модули: - Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация - Екипна ефективност – силата на екипа, принципи на работата в екип, проактивност Модулът „екипна ефективност“ ще е своеобразно продължение на обучението за лична ефективност в проекта на общината по BG051PO002/12/2.2-07. По този начин процесът на обучение няма да е на парче, а ще обхване цялата материя в тази област. 4.2 Умения за работа с граждани със специфични потребности. В обучението ще бъдат включени 24 служители, от центъра за услуги и информация на гражданите и кметствата, които осъществяват административното обслужване по населени места. Продължителността на обучението ще е 2 дни. Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати за участие.
Дейност 1. Организация и управление В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от 3 члена – ръководител, координатор и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъдат уточнени начините на комуникация и мониторинг на проекта. Ежемесечните срещи ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението на проекта, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипът за управление е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.
Дейност 5. Дейности по информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална за представяне на проекта, и финална – за отчитане на резултатите пред общността и общинските служители. Изработване на брошури с темите на обученията. Изработка на банер, който ще бъде поставян при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта. Изработка на семинарни папки, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. На участниците в обученията ще се раздават блок-листи за писане с логото на програмата и химикали. Флаш памети с брандирани логата на програмата за записване на учебните материали в електронен вид.
Дейност 3. Обучения в Института по публична администрация 3.1 Наставничество за стажанти в администрацията /сигнатура по Каталога за 2014 УА – 5 /. В обучението ще се включат 7 общински служители, ангажирани с наставничество и провеждането на стажове в администрацията. Обучението е 1 ден, 8 часа. 3.2 Прилагане на Закона за достъп до обществена информация /сигнатура по Каталога за 2014 ОПА- 5 /. В обучението ще се включат 75 служители от община Луковит, с цел запознаване със Закона за достъп до обществена администрация, права и задължения на гражаданите и служителите съгласно този закон. Обучението е 1.5 дни, 12 часа. 3.3 Електронни таблици с MS Excel (базов) курс /сигнатура по Каталога за 2014 ИТО- 2. В обучението ще се включат 4 общински служители, които се налага да ползват електронни таблици в ежедневната си работа. Обучението е 3 дни, 18 часа. 3.4 Електронни таблици с MS Excel (надграждащ) курс /сигнатура по Каталога за 2014 ИТО- 3. В обучението ще се включат същите 4 общински служители, които използват електронни таблици в ежедневната си работа, с цел усъвършнестване на уменията при боравене с Excel. Обучението е 4 дни, 24 часа. На участниците в обучението са предвидени командировъчни според Наредбата за командировките в страната. Служителите ще ползват транспорт, организиран от общината, с оглед формиране на групи по график от ИПА, както и осигуряване на нормалния ритъм на работа в адимнистрацията въпреки отсъствието на служители. Транспортните разходи и разходите за нощувки са предвидени в бюджета на проекта съгласно Заповед № на Кмета на общината за прилагане на Наредбата за командировките в страната. Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати за участие.
Дейност 2. Избор на изпълнители на проектните дейности В рамките на тази дейност ще бъдат подготвени тръжните досиета за избор на изпълнители на проектните дейности и ще бъдат проведени съответните процедури за възлагане на изпълнението им на външни изпълнители. Цялата документация ще бъде изготвена в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предвижда се дейността да бъда осъществена в следната последователност: • Подготовка на тръжните досиета от експерт „Тръжни процедури” – Документацията ще бъда в пълно съответствие със изискванията на ЗОП, параметрите на настоящото проектно предложение и изискванията на възложителя. • Съгласуване и одобрение на тръжната документация от Управляващият орган на ОПАК – Тази процедура ще бъде осъществена в отговор на изискванията на Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, приета с ПМС № 96 от 23.04.2009 г. • Провеждане на процедурите за възлагане изпълнението на следните проектни дейности на външни изпълнители: - Процедура 1: Провеждане на специализирани обучения на служителите на администрацията в Община Луковит. - Процедура 2: Информираност и публичност на проекта Същинското провеждане на процедурите за избор на изпълнители ще се осъществи от Община Луковит, съгласно изискванията на ЗОП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СЪНИ СИТИ" ЕООД
Александър Бизнес Център - АВС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 154 BGN
Общ бюджет: 88 945 BGN
БФП: 88 945 BGN
Общо изплатени средства: 88 945 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 231 BGN
2015 70 714 BGN
88 945 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 496 BGN
2015 60 107 BGN
75 603 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 735 BGN
2015 10 607 BGN
13 342 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Издадена заповед за сформиране на екипа
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Издадени три заповеди за задълженията на членовете на екипа
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Протоколи от работни срещи
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Брой изготвени документации
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Брой сключени договори
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Организирани пресконференции
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Изработени брошури
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - Изработен банер
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Изработени семинарни папки
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Изработени блок-листи за писане
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Изработени химикали
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5 - Брандирани флашпамети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз