Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0093-C0001
Номер на проект: M13-22-94
Наименование: Общинска администрация Две могили – в услуга на гражданите
Бенефициент: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 01.08.2014
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Две могили
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в община Две могили чрез обучения
Дейности: 1. Организация и управление на проекта В рамките на тази дейност ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, счетоводител и координатор. На първата среща на екипа ще бъде подготвен план за действие и конкретните ангажименти на всеки членове от екипа. Те ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от постигнатото, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и начини за преодоляване. Екипът за управление на проекта е изцяло ангажиран с организацията на дейностите, следене и отчитане на резултатите.
2. Обучения, проведени в Института по публична администрация 2.1 Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация (CAF) - прилагане на европейския опит и практика в България /сигнатура по Каталога за 2014 - УА–9/. В обучението ще се включат двама общински служители. Обучението е с продължителност 2,5 дни, 20 учебни часа. Основната цел на обучението е подобряване управлението на публичната администрация. 2.2 Стилистика в европейските актове и наредби /сигнатура по Каталога за 2014 - ЗА-3/ В обучението ще се включат двама общински служители, ангажирани с изготвянето на проекти на актове и общоадминистративни документи. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 часа. На участниците в обученията са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната.
3. Обучения на служителите по ключови компетентности 3.1 Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти В обучението ще се включат 22 служителя. Обучението е с продължителност 20 учебни часа за 3 дни. Обучението е предназначено за служителите от всички нива на административната структура. 3.2 Комуникативни и презентативни умения Обучението е с продължителност 20 учебни часа за 3 дни. В него ще се включат 24 общински служителя. 3.3 Лична ефективност Обучението е с продължителност 20 учебни часа за 3 дни. То ще се проведе на две групи, всяка от по 20 общински служителя. Обучението е предвидено за служители, заемащи ръководни и експертни длъжности в общинската администрация.
4. Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване на обществеността с целите, дейностите и очакваните резултати на проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията, предназначени за служители с цел информиране за предстоящите обучения и начините за участие в тях. Изработване на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработване на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Отпечатване на заявления за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучения. Изработване на химикали с логото на програмата. Изработване на брандирани с логото на програма флаш-памети, съдържащи материали за обучението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 216 BGN
Общ бюджет: 83 654 BGN
БФП: 83 654 BGN
Общо изплатени средства: 83 654 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 043 BGN
2015 66 611 BGN
83 654 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 487 BGN
2015 56 619 BGN
71 106 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 556 BGN
2015 9 992 BGN
12 548 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Сключени договори
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Изработени брошури, банер, семинарни папки; блок-листи за писане, заяврения, химикали , брандирани флаш-памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз