Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0104-C0001
Номер на проект: M13-22-105
Наименование: Компетентна и ефективна общинска администрация – Община Бойчиновци
Бенефициент: Община Бойчиновци
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 01.08.2014
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Бойчиновци
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и подобряване на професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Бойчиновци за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: 1. Управление и мониторинг на изпълнението на проекта Екипът по управление на проекта ще включва ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Това са специалисти с опит и квалификация, които отговарят на нуждите на проекта. През първия месец от изпълнението на проекта с тях ще бъдат сключени договори. Екипът ще провежда периодично работни срещи, на които ще се обсъжда изпълнението на проекта, постигането на планираните индикатори, изпълнението на бюджета и ще се планират дейностите за следващия месец. За разработването на тръжната документация за избор на изпълнител за провеждане на обученията и за доставка на информационните и рекламни материали ще бъде нает външен изпълнител.
2. Обучения по ключови компетентности 2.1. Обучение на тема „Лична ефективност” В обучението ще бъдат включени 42 служители на общината, включително кметовете и кметските наместници по населени места. Обучението ще е с продължителност 3 дни (20 учебни часа) и ще се проведе извън територията на общината. Всеки участник в обучението ще получи Сертификат за преминато обучение. 2.2. Обучение за работа с малцинствени групи и хора в неравностойно положение В обучението ще се включат служителите общинската администрация, кметове и кметски наместници по населени места, които извършват пряко административното обслужване на населението в общината. Ще бъдат сформирани 2 групи, всяка от по 15 човека. Общо 30 участника Обучението ще е с продължителност 3 дни (20 учебни часа) и ще се проведе извън територията на общината. Всички участници в обучението ще получат Сертификат за преминато обучение.
3. Обучение за работа с медиите В обучението ще бъде включено ръководството на общината, директори на дирекции и кметове на населени места – общо 22 човека. Обучението ще е изнесено с продължителност 3 дни или общо 20 учебни часа. Всички участници в обучението ще получат Сертификат за преминато обучение за работа с медиите.
4. Обучение по тема от каталога на ИПА Служителите от служба ГРАО и секретарите на кметства (общо 15 човека) ще преминат обучение по каталога на ИПА на тема „Прилагане на закона за достъп до обществена информация (ОПА – 5)”. Обучението е с продължителност 12 учебни часа или ден и половина.
5. Дейности за информация и публичност Ще бъдат проведени 2 пресконференции: едната при стартирането на проекта, а другата – при неговото приключване за популяризиране на постигнатите резултати. Планираме и 3 платени публикации в местните регионални медии за популяризиране на проекта, на ОПАК и на финансовия принос на ЕСФ. За популяризиране на проекта и на ОПАК ще бъде издадена брошура (тираж 200 бр., пълноцветен печат) и банер, който ще бъде поставян при провеждане на обученията по проекта. Ще бъдат изработени следните рекламни материали – рекламна папка 200 бр.; рекламна химикалка – 200 бр.; блок-листи – 200 бр. По време на изпълнение на дейностите по проекта ще бъдат направени 3 бр. публикации в регионален вестник. Информационната брошура и рекламните материали ще бъдат раздавани по време на пресконференциите, на участниците в обученията, на представители на заинтересованите страни и др. При изработване на информационните и рекламни материали ще се спазват изискванията за визуализация на ОПАК, ще се посочва задължително източника на финансиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕВРИКА 3М
"Лекс Консулт Груп" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 804 BGN
Общ бюджет: 76 110 BGN
БФП: 76 110 BGN
Общо изплатени средства: 76 110 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 961 BGN
2015 59 149 BGN
76 110 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 417 BGN
2015 50 276 BGN
64 693 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 544 BGN
2015 8 872 BGN
11 416 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени договори с членове на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Разработена документа-ция
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Приети от УО междинни и финален отчети
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Проведено обучение на тема «Лична ефективност»
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Проведено обучение за работа с малцинствени групи и хора в нераностойно положение
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Обучени служители на Община Бойчиновци
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Проведено обучение
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Обучени служители на Община Бойчиновци
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Проведено обучение
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Обучени служители на Община Бойчиновци
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Изработена брошура на проекта
Индикатор 21 (Д) По дейност 5: Изработен банер
Индикатор 22 (Д) По дейност 5: Публикация в регионален вестник
Индикатор 23 (Д) По дейност 5: Изработени рекламни папки, блок-листи и химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз