Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0146-C0001
Номер на проект: M13-22-151
Наименование: Ефективен екип в Община Ловеч
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 01.08.2014
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Изграждане на модерна и ефективна общинска администрация с високо ниво на компетентност на служителите за осигуряване на добро управление на Община Ловеч
Дейности: Дейност 1. Стартиране и управление на проекта 1.1. Сформиране на екип за изпълнение на проекта – ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник. 1.1.1. Запознаване членовете на екипа с целите на проекта, дейностите и резултатите. 1.1.2. Разпределяне на задълженията между членовете на екипа. 1.1.3. Обсъждане на плана за действие и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност. 1.2. Възлагане изпълнението на проектни дейности по процедури за избор на изпълнители в съответствие със ЗОП. 1.3. Отчитане на проекта
Дейности 2 – Специализирани обучения по теми от каталога на ИПА за 2014 г. Дейността предвижда включването на служители от общината в обучения по теми от каталога на Института по публична администрация през 2014 г. Дейността ще се състои от следните поддейности: 2.1. Семинар на тема „Оценка на индивидуалното изпълнение“, със сигнатура УА–4; – Семинара има за цел да запознае учстниците с основните принципи на управление на изпълнението чрез формулиране на цели, задачи и индикатори на всички нива в администрацията и на структурните и звена. Чрез практически примери, ще бъдат посочени новите моменти и прилагането на елементите на оценка и самооценка, както и задачи, техники и очаквани резултати във връзка с оценка на изпълнението. Семинара се провежда в рамките на 1 ден и е с продължителност 8 часа. Общият брой на обучаемите е 3 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.2. Курс на тема „Разработване, прилагане и мониторинг на публични политики“, със сигнатура ПП–1; – Курса има за цел да разясни процеса по разработване и прилагане на политики, както и да формира умения за прилагане техниките на планиране, координация, консултиране, мониторинг и оценка на политики. Курса се провежда в рамките на 3 дни и е с продължителност общо 24 часа. Общият брой на обучаемите е 10 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.3. Курс на тема „Административно регулиране и подобряване на бизнес средата“, със сигнатура ПП–5; – Курса има за цел да представи практиката по прилагането на нормативната уредба за административното регулиране и осблужване на стопанската дейност. Участниците ще придобият знания и умения относно съвременните концепции за анализ и оценка на въздействието на регулациите върху икономическото развитие. Курса се провежда в рамките на 2,5 дни и е с продължителност общо 20 часа. Общият брой на обучаемите е 10 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.4. Семинар на тема „Прилагане на закона за защита на личните данни“, със сигнатура ПП–8; – Семинара има за цел да запознае учстниците с българското законодателство в областта на защитата на личните данни и практиката на съда и компетентните органи в тази област. Той ще създаде практически умения за анализ на ситуации, свързани с обработване на личните данни от страна на администрацията и спазване на законодателния режим. Семинара се провежда в рамките на 1,5 ден и е с продължителност 12 часа. Общият брой на обучаемите е 5 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.5. Семинар на тема „Прилагане на закона за достъп до обществена информация“, със сигнатура ОПА–5; – Семинара има за цел да очертае нормативната основа на правото на информация и границите на неговото упражняванеи да формира умения за работа по предоставянето на достъпп до обществената информация. Също така семинара ще представи на участниците насоките за защита на определени категории данни и ограничаването на достъпа до защитене информация. Семинара се провежда в рамките на 1,5 ден и е с продължителност 12 часа. Общият брой на обучаемите е 5 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.6. Курс на тема „Методи за определяне размерите на местните данъци и такси“, със сигнатура ДУО–5; – Курса има за цел учстниците да придобият знания за спектъра на общинските услуги, за които се налагат такси. Ще се анализира методиката за определяне на общинските такси по отделни направления и ще се разкрият добри и лоши решения относно образуването на общинските такси. Курса се провежда в рамките на 1,5 дни и е с продължителност общо 12 часа. Общият брой на обучаемите е 10 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.7. Курс на тема „Надзор за законност върху дейността и актовете на общинската администрация“, със сигнатура ДУО–7; – Курса ще допринесе за подобряване на дейността на общината и на административното обслужване на гражданите, ще задълбочи познанията и уменията на общинската администрация относно създаването и законосъобразното прилагане на нормативните и административни актове в общината и ще повиши знанията на служителите в общинските органи за процеса на административно правораздаване. Курса се провежда в рамките на 2,5 дни и е с продължителност 20 часа. Общият брой на обучаемите е 10 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.8. Семинар на тема „Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране“, със сигнатура ДУО–8; – Семинара има за цел да разкрие финансовия аспект на инициативите за културно развитие на общината и да формира умения за разработване на програми и проекти с културна насоченост, като се идентифицират разходите за осъществщването им, които да се финансират от европейски фондове и донорства. Семинара се провежда в рамките на 1 ден и е с продължителност 8 часа. Общият брой на обучаемите е 5 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.9. Курс на тема „Оперативна съвместимост – изисквания и реализация“, със сигнатура ЕП–3; – Курса има за цел да се изградят основни управленски професионални знания в областта на информационните технологии, необходими за успешно прилагане на Закона за електронно управление. Курса се провежда в рамките на 2 дни и е с продължителност 16 часа. Общият брой на обучаемите е 5 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.10. Курс на тема „Управление на информационната сигурност в администрацията“, със сигнатура ЕП–4; – Курса има за цел да се изградят основни знания за усигоряване на информационна сигурност на комуникационните системи в администрацията. Курса се провежда в рамките на 2 дни и е с продължителност 16 часа. Общият брой на обучаемите е 5 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа.
Дейности 3 – Обучение по ГИС Организиране и провеждане на обучения на тема „Географски информационни системи“ 3.1. „ГИС – въвеждащо обучение” за 20 служителя. Обучението ще се извършва на 2 групи по 20 служители за по 3 дни всяко. За извършване на дейността ще бъде избран изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали - презентационни материали, папка, химикал.
Дейности 4 – Обучение на тема „Екипна ефективност. Създаване, мотивиране и развитие на екип“ Организиране и провеждане на обучение на тема „Екипна ефективност. Създаване, мотивиране и развитие на екип ” за 60 служителя. Обучението ще се извършва на 2 групи по 30 служители за по 2 дни всяко. За извършване на дейността ще бъде избран изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали - презентационни материали, папка и химикал.
Дейности 5 – Обучение на тема „Стратегическо лидерство” Организиране и провеждане на обучение на тема „Стратегическо лидерство” за 25 участника. Обучението ще се осъществи в рамките на 3 дни. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали- презентационни материали, папка, химикал.
Дейности 6 - Обучение на тема „Адаптивност и прилагане на иновативни решения” Организиране и провеждане на обучение на тема „Адаптивност и прилагане на иновативни решения” за 50 служителя. Обучението ще се извършва на 2 групи по 25 човека за 2 дни всяка. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали- презентационни материали, папка, химикал.
Дейности 7 – Обучение на тема „Публично и медийно представяне” Организиране и провеждане на обучение на тема „Публично и медийно представяне” за 20 служителя. Обучението ще се извършва на 1 група за 2 дни. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали- презентационни материали, папка, химикал.
Дейност 8 - Дейности за информация и публичност В изпълнение на мерките за информация и публичност ще бъдат изработени и подготвени: • Пресконференция за представяне на целите, дейностите и очакваните резултати по проекта; • 2 банера, който ще се използват при всички обучения и публични събития по проекта, съобразени с всички изисквания за проекти финансирани по ОПАК; • Подготовка на информационни материали – в рамките на проекта ще бъдат изработени 600 бр. брошури, с информация за целите и деиностите по проекта, както и за неговото финансиране, които също ще бъдат съобразени с всички изисквания за проекти финансирани по ОПАК. Ще бъдат изготвени 300 броя в началото на проекта за представяне на предвидените дейности и очакваните резултати по проекта и 300 броя в края на проекта, които ще представят изпълнените резултати и индикатори по проекта. • В края на изпълнението на проекта ще бъдат подготвени 100 броя постери за популяризиране на реализираните дейности с поставени всички изискуеми мерки за информация и публичност по проекти, финансирани по ОПАК“ • Пресконференция за отчитане изпълнението на проекта и удовлетвореността на целевите групи, както и за успешното му приключване; Екипът за управление на проекта ще покани за участие в пресконференциите представители от различни държавни агенции, неправителствени организации, журналисти от различни медии, и всички заинтересовани страни. Пресконференциите ще бъдат отворени и за граждани.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РИВ КОНСУЛТ 2013" ЕООД
ВИГАМ ЕООД
Рин Консулт - 1
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 079 BGN
Общ бюджет: 124 018 BGN
БФП: 124 018 BGN
Общо изплатени средства: 124 018 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 816 BGN
2015 95 202 BGN
124 018 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 493 BGN
2015 80 922 BGN
105 415 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 322 BGN
2015 14 280 BGN
18 603 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени договори с екипа за изпълнение на проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени процедури за избор на изпълнител за реализиране на обученията и изпълнение на дейностите за информация и публичност
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Брой проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 5: Брой проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) По дейност 6: Брой проведени обучения
Индикатор 16 (Д) По дейност 6: Брой обучени служители
Индикатор 17 (Д) По дейност 7: Брой проведени обучения
Индикатор 18 (Д) По дейност 7: Брой обучени служители
Индикатор 19 (Д) По дейност 8: Проведена пресконференция (първоначална и заключителна)
Индикатор 20 (Д) По дейност 8: Банери
Индикатор 21 (Д) По дейност 8: Постери
Индикатор 22 (Д) По дейност 8: Брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз