Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0069-C0001
Номер на проект: M13-22-70
Наименование: Компетентна администрация Приморско с лице към гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Приморско
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 01.08.2014
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Приморско
Описание
Описание на проекта: Укрепване капацитета на служителите на Община Приморско чрез придобиване на специфични умения за усъвършенстване методите на работа и подобряване на предоставяните административни услуги на гражданите и бизнеса
Дейности: Дейност 1. Индивидуални обучения за служителите от Община Приморско в Института по публична администрация 25 служители на Общината ще преминат обучения в ИПА по следните теми (съгласно Каталога на ИПА за 2014 г.):  Поддейност 1.1. Подготовка за заверка на годишните финансови отчети на разпоредителите с бюджетни средства  Поддейност 1.2. Управление на промяната и организационно развитие  Поддейност 1.3. Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ
Дейност 2. Групови обучения за служителите на община Приморско извън Каталога на ИПА В рамките на тази дейност всички служители на общината и кметствата в нея – както на ръководни, така и на експертни позиции, ще преминат групови обучения по следните теми:  Поддейност 1.1. Подобряване на презентативните умения  Поддейност 1.2. Водене на делова кореспонденция  Поддейност 1.3. Работа с граждани от уязвими групи Всяко от обученията, през които ще преминат служителите, ще бъде изнесено тридневно като всяка група ще се състои от по 25 души.
Дейност 3. Управление на проекта Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, състоящ се от ръководител, координатор и счетоводител. Екипът ще провежда регулярни срещи и ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде непрекъснато проследявана. Екипът по проекта ще управлява проекта и ще отговаря за подготовката на документи, координирането на служителите в общината, комуникация с УО на ОПАК и изпращането на междинни и годишни доклади до УО на ОПАК. Екипът ще отговаря и за процеса по подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта. В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители.
Дейност 4. Информация и публичност Целта на тази дейност е информиране на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, като се използват подходящи комуникационни средства. За целта предвиждаме следните изпълнение на следните мерки и дейности:  Поддейност 1.1. Организиране на 2 пресконференции за местните медии в началото и в края на проекта.  Поддейност 1.2. Изработване на 2 бр. банери, които ще се ползват за визуализация по време на провеждане на обученията по Дейност 2.  Поддейност 1.3. Изработване на 150 бр. брошури с информация за проекта. На официалната електронна страница на бенефициента ще бъде публикувана актуална информация за напредъка по проекта.
Дейност 3. поддейност 3.1. Избор на изпълнител за подготовка и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ГЕОГРАФИКА” ЕООД
"Емпико" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 540 BGN
Общ бюджет: 63 020 BGN
БФП: 63 020 BGN
Общо изплатени средства: 63 020 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 908 BGN
2015 45 112 BGN
63 020 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 222 BGN
2015 38 345 BGN
53 567 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 453 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 686 BGN
2015 6 767 BGN
9 453 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Брой обучителни курсове в ИПА
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Брой обучени служители
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Брой получени сертификати
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Брой проведени групови обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Брой получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Проведена процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Изготвени и предадени мин. 4 бр. месечни доклади до УО на ОПАК
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Брой пресконференции
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Брой банери
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Брой брошури
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Брой публикации на интернет страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз