Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0040-C0001
Номер на проект: M13-22-41
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на община Белица
Бенефициент: Община Белица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 29.07.2014
Дата на приключване: 29.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Белица
Описание
Описание на проекта: Проектът цели осигуряване на по-ефективно функциониране на община Белица чрез провеждане на серия от обучения за повишаване ключовите компетентности и развитието на административния персонал, подобряване квалификацията и ръководните им умения за по-пълноценно осъществяване на техните задължения и правомощия.
Дейности: 1. Управление на проекта Пряко отговорен за изпълнението на дейностите за управление на проекта е екипът за управление на проекта на община Белица, състоящ се от ръководител, координатор и счетоводител. Дейността се състои в: - навременна подготовка изпълнението на всички дейности, - вътрешен мониторинг и отчетност - организиране на публична покана за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнител, сключване на договори - комуникация с Управляващия орган на ОПАК, уведомяване, контрол и текущо отчитане - координиране и организиране на служителите на общината за предвидените дейности, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни, годишен и финален доклади - финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др. - изготвяне на информационно съдържание на материалите за публичност и публикации на Интернет страницата на общината
2. Провеждане на обучения по каталог на ИПА за 2014 г. В рамките на тази дейност ще бъдат проведени обучения на служители на общинска администрация Белица за подобряване на техните професионални умения с цел постигане на по-високо качество на обслужването на гражданите и бизнеса. Поради спецификата на обученията, която зависи от функциите на съответните служители, са предвидени три обучения, които ще бъдат проведени от Института за публична администрация. Обученията ще бъдат проведени след подаване на съответните заявки към ИПА в зависимост от графика на института. Предвижат се следните обучения: • „Прилагане на комплексно административно обслужване“ (ПП–3) от каталог 2014 г. на ИПА за 12 служители • „Доброто управление – отворена и прозрачна администрация“ (ОПА-1) от каталог 2014 г. на ИПА за 8 служители • „Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране“ (ДУО-8) от каталог 2014 г. на ИПА – семинар за 2 служители
3. Провеждане на специализирани обучения В рамките на тази дейност ще се проведат следните обучения: 1. „Прилагане на наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация“ – електронен интерактивен курс - за 20 служители 2. „Компютърно дигитален Машинопис“ – смесено (присъствено/онлайн) обучение за 20 служители 3. „Умения за работа в екип“ – изнесено тридневно обучение за 20 служители 4. „Инструменти и техники за стимулиране на идеи и креативност и Техники за взимане на решения“ - изнесено тридневно обучение за 20 служители 5. „Разрешаване на проблеми“ изнесено тридневно обучение за 20 служители 6. „Обучение за работа с хора в неравностойно положение и малцинствени групи“ - изнесено тридневно обучение за 20 служители Всички обучения ще се организират и проведат от избрания след провеждане на приложимата по ЗОП процедура (в рамките на Дейност 1) изпълнител. Ръководителят на проекта ще съгласува изработения от изпълнителя график за провеждане на обученията и ще сформира групите за обученията по теми. След приключване на обученията всички обучаеми ще получат сертификат по образец на обучаващата организация – 120 бр. сертификати.
4. Дейности за информация и публичност Съгласно изискванията на приложимите актове, дейностите по информация и публичност следва да осигурят информиране на широката общественост за финансовото подпомагане и резултатите от реализирането на проекта. При изпълнение на дейността стриктно ще бъдат спазвани изискванията на Приложение 13 „Задължение на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” към Насоките за кандидатстване. Предвидените дейности, които съответстват напълно като обем и разпределение на основните дейности на проекта, са, както следва: 1. 2 (две) пресконференции за оповестяване началото на проекта и обобщаване на резултатите от неговото изпълнение. 2. 60 (шестдесет) броя USB флашки с информационни маериали за проекта ще бъдат раздадени на участниците в пресконференциите и представители на медиите. 3. 2 (две) публикации в медии. Първата публикация ще информира за целите на проекта и източниците на финансиране. Втората ще представи резултатите от реализирането на проекта. 4. Предвидено е изработването на 3 банера, които ще бъдат използвани както в сградата на общината, така и по време на обученията. 5. Информационни брошури за изпълнението на проекта ще бъдат отпечатани и разпространени сред посетителите на общината 6. Временна информационна табела ще бъде поставена на видно място в сградата на общината, с наименованието на проекта, програмата и източниците на финансиране. Информация за проекта ще бъде публикувана текущо на интернет страницата на общината като същата може да бъде изпращана и до местни/регионални медии. Като минимум ще бъдат публикувани 4 новини за изпълнението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕЗА" ЕООД
"Емпико" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 125 927 BGN
Общ бюджет: 119 442 BGN
БФП: 119 442 BGN
Общо изплатени средства: 119 442 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 119 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 185 BGN
2015 94 256 BGN
119 442 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 101 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 408 BGN
2015 80 118 BGN
101 526 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 778 BGN
2015 14 138 BGN
17 916 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Брой срещи на екипа по проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Брой сключени договори за екипа на проекта
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Брой осъществени процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Брой анализи за напредъка на проекта
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Брой идентифицирани проблеми и предприети действия
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Брой служители, получили сертификат (индикатор за резултат)
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Брой служители, получили сертификати
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Брой проведени пресконференции
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Брой флашки
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Брой публикации в медии
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Брой изработени банери
Индикатор 20 (Д) По дейност 4: Брой временни информационни табели
Индикатор 21 (Д) По дейност 4: Брой публикации на интернет страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз