Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0019-C0001
Номер на проект: M13-22-20
Наименование: „Компетентният служител – гаранция за качествени услуги и удовлетворени потребители”
Бенефициент: Община Ардино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 29.07.2014
Дата на приключване: 29.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Ардино
Описание
Описание на проекта: Да се повиши компетентността на служителите в общинската администрация и в кметствата на територията на община Ардино да се повиши качеството на административното обслужване чрез участие в специализирани и тематични обучения.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обучение на експерти и специалисти от община Ардино в ИПА и специализирано обучение на тема: „Изменения в нормативната уредба за програмен период 2014 - 2020” Служители от общината ще бъдат изпратени на обучения в ИПА и ще преминат следните обучителни курсове и семинари за професионално развитие: 1. Надзор за законност върху дейността и актовете на общинската администрация (ДУО – 7) – 4 служители 2. Предварителна и последваща оценка на въздействието (ПП – 2) – 8 служители 3. Разработване, прилагане и мониторинг на публични политики (ПП – 1) – 4 служители 4. Методи за определяне на размерите на местните такси (ДУО–5) – 4 служители; Поради съществуващи ограничения по схема BG051PO002/13/2.2-14, съгласно Насоките за кандидатстване стр. 17 – карето с недопустими обучения, община Ардино е предвидила да бъде проведено в рамките на проекта едно обучение за 20 служители на тема: „Изменения в нормативната уредба за програмен период 2014 - 2020”, както темата на обучението е съобразна с допустимите теми по процедурата и не се предлага в от ИПА като курс през 2014 г.
Дейност 3 : Дейности за управление на проекта Екипът за изпълнение на проекта се състои от ръководител на проекта, координатор и счетоводител от общината. Екипът ще състави детайлен работен план за изпълнението на проекта на оперативно ниво. Детайлният план ще гарантира правилната координация на дейностите и тяхното ефективно осъществяване в срок. Екипът за управление на проекта ще провежда ежемесечни срещи за преглед на напредъка по изпълнението, като при идентифициране на възникнали проблеми ще се взимат мерки за своевременното им отстраняване. Въз основа на това ще се изготвят месечни доклади и справки за усвояването на средствата по проекта, с цел правилното им изразходване; след приключване на изпълнението и анализ на осъществените дейности, ще се изготви финален отчет за постигнатите резултати.
Дейност 4 : Дейности за информация и публичност По време на изпълнението на проекта се предвиждат следните дейности, във връзка с разпространение на напредъка и резултатите по проекта: • Провеждане на пресконференция за стартиране на проекта • Изработване на два банера • Провеждане на заключителна пресконференция При осъществяването на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания, описани в Приложение 13 „Технически характеристики на мерките за информация и публичност” от Насоките за кандидатстване.
Дейност 2: Групови обучения по обществени и граждански компетентности и обучения по инициативност и предприемачество Тази дейност обхваща всички служители и кметовете, както и кметските наместници. Дейността е насочена към надграждане на ефективни и работещи екипи, улесняване на върешната комуникация и координация, изграждане на организационна култура отворена към интегрирането на всички служители в екипа, както и по-лесното приобщаване на нови служители. В рамките на тази дейност се предвижда оптимизиране на административните процеси чрез повишаване на квалификацията на служителите и ръководния състав чрез обучения по обществени и граждански компетентности и обучения по инициативност и предприемачество. В обученията ще участват 90 служители – същите служители участваха и в предходните обучения. С цел устойчивост и надграждане на резултатите се фокусираме върху същата извадка от целевата група, която съставлява 100% от експертния и ръководния състав на община Ардино.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 818 BGN
Общ бюджет: 78 821 BGN
БФП: 78 821 BGN
Общо изплатени средства: 78 821 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 764 BGN
2015 59 057 BGN
78 821 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 799 BGN
2015 50 198 BGN
66 997 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 965 BGN
2015 8 859 BGN
11 823 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) Дейност 1 : Брой обучителни курсове в ИПА
Индикатор 8 (Д) Дейност 1 : Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) Дейност : Брой получени сертификати
Индикатор 10 (Д) Дейност 1 : Брой проведени специализирани обучения
Индикатор 11 (Д) Дейност 1 : Брой обучени служители.
Индикатор 12 (Д) Деност 2 : Брой проведени обучения по екипна ефективност и ефективно лидерство
Индикатор 13 (Д) Дейност 2 : Брой обучени служители
Индикатор 14 (Д) Дейност 3 : Проведени 10 броя месечни срещи на екипа
Индикатор 15 (Д) Дейност 3 : Изготвени и предадени минимум 4 броя месечни доклади до УО на ОПАК
Индикатор 16 (Д) Дейност 3 : Проведена процедура за избор на изпълнител за реализиране на обучения
Индикатор 17 (Д) Дейност 4 : брой проведени пресконференции
Индикатор 18 (Д) Дейност 4 : Брой банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз