Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0025-C0001
Номер на проект: M13-22-26
Наименование: КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЯХОВО
Бенефициент: Община Оряхово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 23.07.2014
Дата на приключване: 23.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Оряхово
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Оряхово, чрез провеждане на обучения в страната
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта Дейностите за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели и индикатори. Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, чийто членове разполагат с опит и квалификация, отговарящи на нуждите на проекта. В рамките на тази дейности ще бъдат организирани и провеждани срещи на екипа за управление, за разпределяне на конкретните задачи и отговорности, както и за разработване на детайлизиран план за изпълнение на проекта. По време на изпълнението на проекта ще бъде провеждан ежемесечен мониторинг, като при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, ще се извършва своевременно проучване на причините за него и ще се вземат мерки за отстраняването му. В рамките на тези дейност ще се подготвят и проведат приложимите по ЗОП процедури за избор на изпълнители за провеждане на външните обучения и на услугите за визуализация на проекта. Задълженията на екипа за управление на проекта включват също изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите. С особено внимание ще се следи за правилното попълване и поддържа на досието на проекта.
Дейност 2 Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация В рамките на дейността ще бъдат удовлетворени нуждите на целевата група и потребностите на общинска администрация Оряхово, чрез осъществяване на следните специализирани обучения: 1. „Прилагане на комплексно административно обслужване“ (ПП–3) от каталог 2014 г. на ИПА за 8 служители 2. „Доброто управление – отворена и прозрачна администрация“ (ОПА-1) от каталог 2014 г. на ИПА за 12 служители 3. „Прилагане на наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация“ – електронен интерактивен курс за 20 служители 4. „Преминаване от MS Word 2003 към MS Word 2010“ - електронен интерактивен курс за 20 служители 5. „Преминаване от MS Excel 2003 към MS Excel 2010“ - електронен интерактивен курс за 20 служители 6. „Преминаване от MS Power Poimt 2003 към MS Power Poimt 2010“ - електронен интерактивен курс за 20 служители 7. „Компютърно дигитален машинопис“ – присъствено/онлайн обучение за 20 служители 8. „Умения за работа в екип“ – изнесено тридневно обучение за 20 служители 9. „Основи на качественото административно обслужване“ – изнесено тридневно обучение за 20 служители Обученията от каталога на ИПА ще бъдат извършени от института след подаване на съответните заявки и съгласуване на график. Останалите 4 обучения ще бъдат извършени от избрания след приложимата процедура по ЗОП изпълнител.
Дейност 3 Информация и публичност За реализиране на дейностите за информация и публичност ще бъдат осъществени инициативи, които в максимална степен, бързо, навременно и обективно да информират всички заинтересовани страни за целите, дейностите и резултатите от проекта. Дейността включва: 1. Провеждане на пресконференции в началото и в края на проекта за популяризиране на неговите цели и резултати 2. Изготвяне и публикуване на информационни материали за проекта в местни и регионални меции 3. Изработване на банери за отразяване на проекта на сайта на Община Оряхово. 4. Изработване и инсталиране на временна информационна табела в сградата на общината 5. Изработване на информационни брошури за разпространение сред широката общественост 6. Извработване на USB памет с цел популяризиране на проекта. 7. Изработване на картонени папки Всички материали за визуализация ще са съобразени с изискваните за публичност и информация на Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Емпико" ООД
ДЗЗД "Добро управление 2020"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 023 BGN
Общ бюджет: 84 223 BGN
БФП: 84 223 BGN
Общо изплатени средства: 84 223 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 205 BGN
2015 63 019 BGN
84 223 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 590 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 024 BGN
2015 53 566 BGN
71 590 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 181 BGN
2015 9 453 BGN
12 633 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Брой срещи на екипа по проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Брой сключени договори за екипа на проекта
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Брой осъществени процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Брой анализи за напредъка на проекта
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Брой идентифицирани проблеми и предприети действия
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Брой проведени обучения от ИПА
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Брой проведени обучения от избран изпълнител
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Брой изготвени учебни програми
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 14 (Д) По дейност 2: Брой осъществени обратни връзки от целевите групи
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Брой проведени пресконференции
Индикатор 16 (Д) По дейност 3: Публикации в местната преса
Индикатор 17 (Д) По дейност 3: Публикации на сайта
Индикатор 18 (Д) По дейност 3: Брой информационна табела
Индикатор 19 (Д) По дейност 3: Информационни листовки
Индикатор 20 (Д) По дейност 3: USB памет
Индикатор 21 (Д) По дейност 3: Картонени папки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз