Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0515-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийна ефективност във "ВРМ АВТОТЕХНОЛОГИИ" ООД"
Бенефициент: "ВРМ АВТОТЕХНОЛОГИИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 09.06.2014
Начална дата: 30.06.2014
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: "Енергийна ефективност във "ВРМ АВТОТЕХНОЛОГИИ" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност Закупуване на оборудване по Компонент 1
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване на оборудване по Компонент 2
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Одит на проектните дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Отчитане на проектните дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МИЛКО" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 872 455 BGN
Общ бюджет: 3 744 909 BGN
БФП: 1 872 455 BGN
Общо изплатени средства: 1 872 455 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 872 455 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 872 455 BGN
1 872 455 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 591 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 591 586 BGN
1 591 586 BGN
В т.ч. Национално финансиране 280 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 280 868 BGN
280 868 BGN
Финансиране от бенефициента 1 872 455 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Създадени нови работни места
Индикатор 6 (Д) Увеличени приходи от продажби от нововъведените технологии
Индикатор 7 (Д) Намалени разходи за поддръжка на оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз