Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0503-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Мерки за енергийна ефективност в СМДЛ "Медика"-предпоставка за устойчиво екологично развитие и конкурентоспособност"
Бенефициент: "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "МЕДИКА" - Д-Р МИРОСЛАВ КАРАМЕЛСКИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 12.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: "Мерки за енергийна ефективност в СМДЛ "Медика"-предпоставка за устойчиво екологично развитие и конкурентоспособност"
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности за стартиране изпълнението на проекта
Дейност 2: Влизане в сила на сключените договори за доставки на стоки и услуги
Дейност 3: Доставка на енергийно ефективна лабораторна апаратура и оборудване
Дейност 4: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за саниране на сграден фонд: топлинно изолиране на външни стени и изграждане на отоплителна инсталация с централизирана термопомпена системи въздух-въздух
Дейност 5: Изграждане на соларна инсталация за Битова Гореща Вода (БГВ)
Дейност 6: Дейности за публичност и информираност
Дейност 7: Дейности по отчитан
Дейност 8: Разходи за извършване на енергиен одит
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 264 352 BGN
Общ бюджет: 506 453 BGN
БФП: 253 227 BGN
Общо изплатени средства: 264 351 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 253 227 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 170 000 BGN
2015 94 351 BGN
264 351 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 215 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 144 500 BGN
2015 80 199 BGN
224 699 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 500 BGN
2015 14 153 BGN
39 653 BGN
Финансиране от бенефициента 264 352 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Индикатор 2: Доставени ДМА с подобрена енергийна ефективност
Индикатор 7 (Д) Индикатор 3: Извършени СМР за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд
Индикатор 8 (Д) Индикатор 4: Извършена визуализация Изготвени стикери Изготвена информационна табела
Индикатор 9 (Д) Индикатор 5: Изготвен финален отчет за изпълнение на проекта
Индикатор 10 (Д) Индикатор 8: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 11 (Д) Индикатор 9: Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция
Индикатор 12 (Д) Индикатор 11: Разширяване на гамата от предлагани медико-диагностични услуги
Индикатор 13 (Д) Индикатор 12: Разкриване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз