Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0504-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на "АТ ДЕНТ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ" ООД"
Бенефициент: "АТ ДЕНТ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на "АТ ДЕНТ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ" ООД"
Дейности: Дейност 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването по проекта
Дейност 2 Дейности по визуализация на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Дейност 3 Дейности по приключване и отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 236 973 BGN
Общ бюджет: 473 946 BGN
БФП: 236 973 BGN
Общо изплатени средства: 236 973 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 236 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 236 973 BGN
236 973 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 201 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 201 427 BGN
201 427 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 546 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 35 546 BGN
35 546 BGN
Финансиране от бенефициента 236 973 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Индикатор 1: Доставено, монтирано и въведено в експлоатация ново оборудване(брой ДМА)
Индикатор 7 (Д) Индикатор 2: Изработени и поставени: материали за визуализация на проекта
Индикатор 8 (Д) Индикатор 3: Изготвен финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Индикатор 9 (Д) Индикатор 7: очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 10 (Д) Индикатор 8: очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 11 (Д) Индикатор 11: Брой открити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз