Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0459-C0001
Номер на проект: К-26-М-46
Наименование: „Енергийно ефективна производствената база на "Машин Технолоджи" ЕООД“
Бенефициент: "Машин Технолоджи" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: „Енергийно ефективна производствената база на "Машин Технолоджи" ЕООД“
Дейности: Дейност 5 Доставка на оборудването, монтаж, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Дейност 4 Извършване на строително-монтажни работи (СМР), които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятието
Дейност 8 Закриване на проекта и финално отчитане
Разходи за извършване на енергиен одит
Дейност 6 Изготвяне на доклад от одитор
Дейност 7 Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕНЕРКОН"
"МСО-09" ЕООД
ИМАК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 998 397 BGN
Общ бюджет: 3 880 660 BGN
БФП: 1 940 330 BGN
Общо изплатени средства: 1 940 330 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 940 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 940 330 BGN
1 940 330 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 649 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 649 281 BGN
1 649 281 BGN
В т.ч. Национално финансиране 291 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 291 050 BGN
291 050 BGN
Финансиране от бенефициента 1 998 397 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване
Индикатор 7 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно непроизводствено оборудване
Индикатор 8 (Д) Брой на разкрити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз