Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.2.01-0006-C0001
Номер на проект: 0125-МИЕ-3.2
Наименование: Разработване на модел за въвеждане на система за електронни обществени поръчки в България.
Бенефициент: Министерство на икономиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2014
Начална дата: 16.06.2014
Дата на приключване: 06.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на необходимите предпоставки за избор на национален модел за електронно възлагане с цел повишаване на ефективността на провеждане на процедурите и подпомагане правилното разходване на европейски и национални средства.
Дейности: Изготвяне на предложение за национален модел за въвеждане на електронни обществени поръчки. България има ангажименти, свързани с въвеждане и транспониране на новите европейски директиви в областта на обществените поръчки. Съгласно новата европейска нормативна уредба, страните членки следва да осигурят изцяло електронна комуникация до и включително етапа на електронна оферта до 2016 г. В тази връзка е необходимо предприемане на спешни мерки за подготовка и въвеждане на следващите етапи от процеса на електронно възлагане. Изборът на национален модел за електронно възлагане е от ключово значение за рационализиране и оптимизиране на цялостния възлагателен процес в страната. Ежегодно чрез обществени поръчки се разходват между 6-8 милиона лева и е от съществено значение да се осигури максимална степен на публичност и прозрачност на процеса, като същевременно се въведат последните достижения в областта на информационните и комуникационни технологии. В Европа вече има дългогодишна практика в електронното възлагане, която следва да се отчете, преди да се избере българския национален модел. В тази връзка българската страна се нуждае от консултантска помощ, както за решаване на ключовия въпрос: доколко да е централизирана бъдещата система, така и за важни практически аспекти на бъдещия модел. В рамките на дейността ще бъдат предложени и описани два различни възможни варианти на изпълнение. Български експерти ще вземат участие в работна визита до една страна-членка, където ще бъде демонстрирано реализирано практическо решение и ще бъдат обсъдени етапите за неговоро въвеждане. След избор от българската страна на възможен вариант, се очаква консултантите да предоставят следните конкретни резултати: предложение за въвеждане на електронни обществени поръчки в България, препоръчан бизнес-план за прилагане на предложението и проект на техническо задание за избор на доставчик/разработчик. Описаните дейности ще дадат възможност на българската страна, при наличие на съответното финансиране, да пристъпи към практическа реализация и да обяви международен търг за изграждане/доставка на системата или наемане на готова такава. По този начин страната ни ще бъде в състояние да изпълни ангажиментите си по отношение както на поставените срокове в директивите, така и по отношение на предварителните условия за следващия програмен период. Дейността ще способства за повишаване на прозрачността, отчетността и ефективността в процеса на възлагане като една от водещите хоризонтални политики; за превенция на лоши и корупционни практики в отговор на репоръките на ЕК и предварителните условия към Споразумението за партньорство на Република България във връзка с прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г., за повишаване на ефективността и ефикасността при разходване на национални и европейски средства, както и реализиране на възможност за пълен последващ одит на всички действия на възложителите и участниците от страна на бизнеса.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Орхидея 94 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 770 276 BGN
Общ бюджет: 730 505 BGN
БФП: 730 505 BGN
Общо изплатени средства: 616 221 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 730 505 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 428 015 BGN
2015 188 206 BGN
616 221 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 620 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 363 813 BGN
2015 159 975 BGN
523 788 BGN
В т.ч. Национално финансиране 109 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 202 BGN
2015 28 231 BGN
92 433 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Изготвяне на доклад за преглед
Индикатор 2 (е-ПП) Изготвяне на предложение за национален модел за електронно възлагане
Индикатор 3 (е-ПП) Изготвяне на предложение за осъществяване на реформите
Индикатор 4 (е-ПП) Провеждане на работна визита в страна-членка с реализиран успешен модел за електронно възлагане


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз