Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0050-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-20/13.06.2014
Наименование: Моят дом в Мездра
Бенефициент: Община Мездра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2014
Начална дата: 13.06.2014
Дата на приключване: 01.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - 2 ЦНСТ и 2 ЗЖ
Дейности: Дейност 5: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Социалната услуга ЦНСТ ще се предоставят и управляват от Община Мездра. Предоставянето на социалната услуга ще се осъществи при изпълнение на стандартите и прилагане на критериите, регламентирани в Приложение 3 на Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца и съгласно утвърдено от Изпълнителен директор на АСП и Председателя на ДАЗД Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга ЦНСТ. За всяко дете се извършва специализиран оценка и планиране при предоставяне на социалната услуга като се зачита мнението на детето и възможността му за самостоятелно вземане на решение. Управлението на бюджета ще се извършва от Община Мездра – доставчик на социалната услуга, като относно ефективно и целесъобразно разходване на средствата, функции ще има и управителя на социалните услуги. Всяко дете ще бъде записано на подходяща форма на обучение в образователно заведение, съобразно възрастта си. Децата под 12 години ще се придружават извън дома от персонала, при необходимост и след 12 годишна, съобразно индивидуалните нужди. Храненето на всяко дете и младеж ще е съобразено с необходимостта от спазване на определена диета и ще се извършва съобразно индивидуалните нужди. При необходимост децата и младежите които не могат да се хранят самостоятелно, ще бъдат подпомагани от персонала. Личните контакти на децата се организират съгласно Планове за действие, изготвени от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” Мездра и в съответствие с утвърдената процедура. Отговорност за извършване на ежедневни домашни дейности, редом с грижата за децата, ще има персонала, полагащи непосредствени грижи за децата. Според индивидуалните възможности всяко дете и младеж се включва в дейности по поддръжка на дома и домакинството.
Дейност 1: Организация и управление За успешната реализация на проекта ще бъде сформиран екип, отговорен за осъществяване на проектните цели и дейности, за гарантиране на успешната реализация и спазване на хоризонталтните принципи. Екипът изпълнява следните задачи: Организира и управлява дейностите по проекта; Организира подготовката на документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители и доставчици, съгласно ЗОП, изготвя договори с доставчици и изпълнители; участва в подбора на персонала в ЦНСТ и ЗЖ, съгласно КТ; Провежда месечни работни срещи; Изготвя месечни технически и финансови доклади, доклади на екипа, справки и други. Дейността се реализира през цялото време на изпълнение на проекта.
Дейност 4: Подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите в ЦНСТ и ЗЖ 4.1. Взаимно опознаване на персонала и децата/младежите. Подготвителна работа по преместването на децата и младежите. 4.2. На територията на община Мездра има специализирана институция. Част от децата ще бъдат настанени в изградените ЦНСТ-та. За младежите които ще бъдат настанени в ЗЖ-а предвиждаме посещения на място в съответната институция за взаимно опознаване между персонала и младежа: 4.2.1. по 2 пъти посещение на място от част от персонала, външни приложни специалисти и екипа за управление на проекта, общо 32 пътувания: - първо посещение – 5 лица за запознаване с младежа ; - второ посещение – 5 лица ; По време на срещите екипът и децата взаимно се наблюдават и опознават един друг. Преживяното и наблюденията се обсъждат на екипна среща, води се протокол, анализира се ситуацията, правят се изводи, отчитат се грешки, набелязват се нови стъпки в общуването, с цел безпроблемна адаптация към новите услуги. С децата от ДДМУИ персонала ще проведе две опознавателни срещи в СИ и една опознавателна среща в новите социални услуги. 4.2.2. по 1 пътуване за преместване на младежи в ЗЖ, общо 16 пътувания - посещение – 5 лица от персонала. Предвидени са и посещения и престои за запознаване на децата и младежите в новото място за живеене и персонала. По време на пребиваването за децата и младежите които ще бъдат настанени в новите услуги ще се осигури пълноценно хранене, осигурени ща са и необходимите консумативи и материали, предвидени са хигиенни и санитарни материали и постелъчен инвентар, нужни за първото посещение за децата и младежите в новата услуга. 4.2.3. Закупуване на работно облекло и лични предпазни средства за персонала.
Дейност 2: Информационна кампания Със стартирането на проекта ще се проведе информационна кампания, която ще информира обществеността за целите и дейностите предвидени за изпълнение, целевите групи, към които е насочен проекта. Чрез информационната кампания ще се популяризира ОП „РЧР” и конкретната схема, със заложените цели, финансовата подкрепа на ЕС, съфинансирана чрез ЕСФ, както и дейността на разкритите социални услуги. Ще бъдат проведени • две пресконференции – встъпителна и заключителна. Ще бъдат направени • три публикации в местен вестник, по повод стартиране на проекта, откриване на социалните услуги с тържествена церемония и приключване на проекта; • пет публикации на сайта на Община Мездра, по повод стартиране на проекта, обявяване на свободните работни места, откриване на социалните услуги с тържествена церемония и приключване на проекта; • една публикация в национален ежедневник за стартиране на проекта. Ще бъдат изработени 5 информационни табели, по една за всяка социална услуга и 1 за Община Мездра, информационен банер със статив, който ще се поставя по време на пресконференции и събития свързани с изпълнението на проекта. 250 броя информационни брошури, които ще бъдат раздавани за популяризиране на проекта. За участниците в пресконференциите и откриването на услугите са предвидени 250 броя папки с блок листи, 200 броя химикалки, 200 чаши и 200 тениски. При стартиране на социалните услуги ще се проведе церемония по отриването им. Тя ще включва официално откриване /рязане на лента/, програма която ще бъде изнесена от деца и младежи с увреждания и кетъринг за гостите участници в събитието. Всички гости ще бъдат поканени с ръчно изработени покани изработени от деца и младежи от Трудотерапевтичната работилница.
Дейност 3: Подбор и назначаване на персонал Персоналът ще бъде избран чрез провеждане на конкурс, съгласно КТ. Съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01-864/30.10.2012г. на министъра на труда и социалната политика. Предвид възрастта на децата и необходимостта от 24 часова грижа, ЦНСТ ще работи с обща численост на персонала 26 лица, а за ЗЖ с 10 лица, общо 36 лица. Персонала нает в социалните услуги ще работи на месечен график. Разработване на Процедура за подбор на персонала на ЦНСТ/ЗЖ. Чрез обяви в Дирекция „Бюро по труда”, вестник „Мездра 21 век”, информационно табло на Център за услуги и информация на гражданите и сайта на Община Мездра. В офиса на проекта ще се приемат заявления за работа, СV, мотивационно писмо, копие от диплома за завършено образование, свидетелство за съдимост, удостоверение от Психо диспансер, че лицето не се води на учет , удостоверение от Районна прокуратура, че срещу лицето няма заведени до съдебни производства. Подборът ще се осъществи на два етапа: Първи етап подбор и наемане на управител. Втори етап подбор и наемане на персонал на социалните услуги ЦНСТ и ЗЖ. Управителят и персонала на услугите ще бъдат наети чрез провеждане на подбор по документи и интервю, въз основа на изготвени процедури. Одобрените кандидати ще бъдат допуснати до интервю с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа с деца и младежи с увреждания. Ще се прецени до колко дадения кандидат е способен да взема решения в критични ситуации, устойчивост на стрес и напрежение, познания за целевата група, както и мотивация за работа с деца и младежи с увреждания. Комисия, назначена със Заповед на кмета на общината, прави подбора съгласно процедура за подбор на персонала на ЦНСТ /ЗЖ. Комисията взима своите решения за одобрените кандидати като дава равни възможности на всички, без ограничения на пол, вероизповедания и етническа принадлежност, семейно приложение, възраст и други. С избраните кандидати ще бъде сключен договор за изпълнение на възложените им дейности. Всички служители подписват длъжностна характеристика, в която детайлно ще бъдат описани задълженията им за заеманата длъжност. Задължителното въвеждащо обучение на персонала ще бъде проведено от ДАЗД в рамките на Проект „Детство за всички”. Подбор на лица за експерти и подкрепящи дейности. Консултант – методисти – 2 лица: За обезпечаване на качественото изпълнение на процеса на извеждане на децата и младежите от СИ се предвижда да бъдат наети консултант – методисти с образование в областите специална педагогика, психология и от сферата на социалните дейности, с ревалентен опит не по малко от 2 години в областта на предоставяне на социални услуги от резидентен тип или услуги в общността. Консултант – методистите предоставят компетентен съвет, актуална информация, споделят знания и опит спрямо конкретните потребности на децата и младежите от целевата група, всеки от своята област. Подпомагат и индентифицират варианти за действие и дават препоръки. Изготвят Методика за преместването в новите социални услуги, детайлна програма и план график за извършването им. Дават указания за изготвяне на необходимата документация в отделната услуга ЗЖ или ЦНСТ. Приложните специалисти осъществяват успешното реализиране на децата и младежите и осигуряват необходимата им специализирана подкрепа съответстваща на здравословното, емоционално и психическо състояние, както и за подготовка на услугите за тяхното приемане в преходния период на подготовка. Необходимо е да бъдат ангажирани в услугите на следните приложни специалисти – педиатър, психиатър, рехабилитатори, педагози и психолог. Те ще бъдат пряко ангажирани в работата по преместването, подготовка на преместването, като съдействат и осигуряват дейностите да бъдат осъществени така, че напълно се отчитат специфичните потребности на децата и младежите, като използват специализиран подход към всеки един от потребителите за здравна, емоционално поведенческа, психотренинг, възпитателна и социална гледна точка. Подборът на всички лица приложни специалисти и консултанти ще се осъществи по предварително изготвени критерии, съобразно очаквания резултат. Наемането на лицата ще е съгласно нормите на българското законодателство. Приложни специалисти: Психиатър – 1 лице Подпомага успешното реализиране на преместването на децата и младежите. Запознава се с психо- здравословното състояние от раждането до момента на подготовката за преместване. В периода на функциониране на услугата оказва съдействие за проследяване на психичното състояние на децата и младежите и за установяване на психичните проблеми неиндентифицирани до момента на настаняването им в новите услуги. Дават препоръки и насоки на личния лекар и мед. персонал на услугата са извършване на специализирани изследвания с цел подобряване и поддържане на психичното състояние на децата и младежите с цел на покриване на Критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги. Педиатър – 1 лице Подпомага успешното реализиране на преместването на децата и младежите. Запознава се със здравословното състояние от раждането до момента на подготовката за преместване. В периода на функциониране на услугата оказват съдействие за проследяване на здравословното състояние на децата и младежите и за установяване на здравословни проблеми не индентифицирани до момента на настаняването им в новите услуги. Дават препоръки и насоки на личния лекар и медицински персонал на услугата са извършване на специализирани изследвания с цел подобряване и поддържане на здравословното състояние на децата и младежите с цел на покриване на Критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги. Рехабилитатори – 2 лица Работи в екип от подкрепящи специалисти и персонал на ЦНСТ. Ангажирани са в работа по подготовка на преместване, съдействат и осигуряват дейностите да бъдат осъществени по начин който напълно да отчита специфичните потребности на децата и младежите. Рехабилитаторите ще изследват всяко дете и младеж преди настаняване в услугата на ЦНСТ, с цел установяване на двигателните функции, парези, парализи. Запознаване с медицинската история, с цел осигуряване на най -пълна степен на процеса на преместване. На база събраната информация изготвят индивидуални и групови програми за възстановяване и подобряване на двигателните функции с оглед на постигане на самостоятелност и независимост в ежедневния живот съобразно индивидуалните възможности на всяко дете и младеж настанено в ЦНСТ. Използват рехабилитационни, кинезитерапевтични и ерготерапевтични методи на работа. Извършват процедури, масажи и различни видове манипулации, изготвят индивидуални комплексни упражнения и ги прилагат с цел подобряване и поддържане на двигателната активност на потребителите. Води необходимата документация и отчетност. Необходимо е да имат професионален опит за работа с деца и младежи с увреждания не по малко от две години. Педагог – 2 лица Установява познавателните и образователните потребности и дефицити на децата и младежите и планира и организира тяхното компенсиране. Използва алтернативни форми за работа с образователна насоченост с цел ограмотяване и развитие. Подпомага децата и младежите в подготовката им за училище. Участва при изработването и изпълнението на плана за грижа за всяко дете и младеж. Оказва педагогическа помощ и подкрепа на възпитаниците в ЗЖ и ЦНСТ. Съдейства за включване на потребителите от ЦНСТ и ЗЖ в дейности по интереси, събития със занимателна, развлекателна и обучителна цел. Работи в екип с подкрепящите приложни специалисти и персонала на ЦНСТ и ЗЖ. Води необходимата документация и отчетност. Необходим професионален опит при работа с деца и младежи от СИ, не по малко от 2 години. Психолог – 1 лице Работи в екип с приложните специалисти и със специалистите в ЗЖ. Осъществява психологическа оценка и психотерапевтична дейност преди настаняване в услугата ЗЖ. Съдейства за успешното реализиране на преместването на младежите и осигуряване на необходимата подкрепа, съответстваща на психо - емоционалното им състояние. Отчита специфичните потребности на потребителите на услугата и осигурява в пълна степен подходяща грижа в процеса на преместване и реализиране на функционирането на услугата. Оказва психологическа помощ в подкрепа за адаптиране към новите условия и среда за живот. Дейностите които осъществява са в съответствие с психологическата етика и имат ясно дефинирани рамки и граници. Организира и провежда групови и индивидуални занимания подпомагащи младежите в ЗЖ, за тяхното цялостно личностно, емоционално и социално развитие и умения да се свързват с околните и да общуват ефективно. Помощен персонал: Огняри - поддръжка – 2 лица Следи за правилната работа и поддържа в изправност парната инсталация в ЦНСТ и ЗЖ. Следи работата на устройствата и съоръженията и извършва профилактика. Осигурява надеждна и без аварийна работа, правилна експлоатация на оборудването, инсталации, комуникации и приспособления за които отговаря. Следи за състоянието изправността на предоставяните му техника, инструменти и материали и се грижи за правилното им използване. При възникнала необходимост от ремонт, както и при аварийна ситуация информира прекият ръководител. Отговаря за поддържането на сградния фонд и дворното място в ЦНСТ и ЗЖ. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняваната длъжност. Касиер – 1 лице Изпълнява задачи свързани с правилното водене на първичните счетоводни документи, разходването на парични средства. Отговаря за приемане, предаване, съхранение и отчитане на парични средства с документи, като задължително спазва инструкциите обезпечаващи опазването им. Извършва касови операции по приходно- разходните документи, като спазва въведената финансова дисциплина. Домакин – 1 лице Организира снабдяването, съхранението и отпускането на стоки, материали, инвентар, канцеларски принадлежности и ги предоставя на длъжностните за ползване. Води имуществена книга за постъпилите материали, стоки, инвентар, обзавеждане, работно облекло като спазва въведената финансова отчетност. Контролира качеството на доставените хранителни стоки и материали, организира товаро - разтоварната дейност, като оформя съпровождащата документация. Отговаря за правилното им съхранение и разходване. Отчита ежемесечно разхода на материали които не са ДМА. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с всички работници, служители и с финансово счетоводния отдел и с външните фирми и организации по линия на осигуряване на необходимите стоки и материали. Носи отговорност за допусната загуба, поради пропуски в организация по съхранение, отпускане и отчитане на стоково материални ценности, в това число и на констатирани липси. Човешки ресурси – 1 лице Води, поддържа и съхранява личните досиета на персонала. Администрира първични документи – отпуски, заповеди, форми и други. Завежда регистъра на болничните листи за временна неработоспособност. Съдейства при изготвяне на длъжностните характеристики. Картотекира, подрежда и поддържа масивите от документи, съобразно изискванията на работодателя. Предоставя достъп до документацията при спазване на изискванията за сигурност и правила за достъп. При необходимост изпълнява и други задачи свързани с дейността. Хигиенист – 4 лица Извършва почистване и дезинфекция на помещенията ЦНСТ и ЗЖ – спални, дневни, санитарни възли, кухненски бокс и трапезария, перално помещение, както и на прилежащия двор. Сменя замърсеното спално бельо, изнася събраните отпадъци на определените места за събиране на сметта, като съблюдава те да не бъдат разпилявани. Подпомага персонала на ЦНСТ при извършване на личен тоалет. Периодично зарежда с необходимите санитарно - хигиенни материали помещенията. Необходимо е да познава правилата и да следва инструкциите за работа с хигиенните и дезинфекционни препарати. Осъществява връзка и взаимоотношения с всички работещи в услугата ЦНСТ и ЗЖ и с потребителите на съответната услуга. Получава инструкции от дежурния служител.
Дейност 6: Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Социалната услуга ЗЖ ще се предоставя и управлява от Община Мездра. Услугите, предоставяни в ЗЖ ще отговарят на критериите и стандартите, предвидени в Правилника за прилагане на ЗСП: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи, образователни услуги и информация, организация на свободното време и личните контакти, от квалифициран персонал. За всеки потребител се извършва оценка на риска на потребностите и планиране при предоставяне на социалната услуга, като се зачита мнението на потребителя и възможността му за самостоятелно вземане на решение. Бюджетът на социалната услуга ще се изработи в съответствие на стандартите за делегираните от държавата дейности през 2014г. Управлението на бюджета ще се извършва от Община Мездра – доставчик на социалната услуга, като относно ефективното и целесъобразно разходване на средствата, функции ще има и управителя на социалната услуга. В ЗЖ с младежите ще се работи за изграждане на умения за самостоятелен живот, ще се включват в дейности за самостоятелно приготвяне на храната, поддържане на необходимата хигиена и прилежащите и дворни площи. Необходимо е услугите да бъдат основани на социална работа при прилагане на индивидуален подход и да бъдат съобразени с конкретните потребности на всяко лице. На всеки потребител ще бъде изготвена индивидуална програма в съответствие с плана за грижа. При съставяне на програмата следва да се търси начин за интегриране чрез съвместен живот. В началото е задължително пълноценно придружаване както в жилището така и при изпълнение на дневната програма. След адаптивния период които е различен за всеки потребител ще се използва метод за „съвет” и „подкрепа”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 457 905 BGN
Общ бюджет: 365 752 BGN
БФП: 365 752 BGN
Общо изплатени средства: 365 747 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 365 752 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 91 581 BGN
2015 274 166 BGN
365 747 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 310 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 77 844 BGN
2015 233 041 BGN
310 885 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 737 BGN
2015 41 125 BGN
54 862 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкриване на резидентни и съпътстващи услуги в общността, за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз