Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0354-C0001
Номер на проект: 26-М-150
Наименование: "Енергийно ефективна дейност по производство на метални изделия в Машин Индъстри ЕООД"
Бенефициент: "Машин Индъстри" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: "Енергийно ефективна дейност по производство на метални изделия в Машин Индъстри ЕООД"
Дейности: Дейност 7: Визуализация на проекта
Дейност 8: Закриване на проекта
Дейност 6: Изготвяне на доклад от одитор
Доставка на оборудването, монтаж, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Дейност 4: Извършване на строително-монтажни работи (СМР), които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятието
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕНЕРКОН"
"ОГРАДНИ СИСТЕМИ" ЕООД
ИМАК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 955 749 BGN
Общ бюджет: 3 911 497 BGN
БФП: 1 955 749 BGN
Общо изплатени средства: 1 955 749 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 955 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 494 873 BGN
2015 1 460 876 BGN
1 955 749 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 662 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 420 642 BGN
2015 1 241 744 BGN
1 662 386 BGN
В т.ч. Национално финансиране 293 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 74 231 BGN
2015 219 131 BGN
293 362 BGN
Финансиране от бенефициента 1 955 749 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване
Индикатор 7 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно непроизводствено оборудване
Индикатор 8 (Д) Брой на разкрити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз