Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0007-C0001
Номер на проект: A13-22-7
Наименование: „Повишаване компетентността и оперативната съвместимост на администрацията в РИО - София-град“
Бенефициент: Регионален инспекторат по образованието - София град
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 19.05.2014
Дата на приключване: 19.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в РИО – София-град, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1 Организация и реализация на ефективно обучение и сертификация по информационни технологии (ИКТ) Дейността е фокусирана върху провеждане на обучение за служителите от централна администрация РИО – София-град по ИКТ умения, придобиване на европейски и световен компютърен, независим откъм производител на софтуер и приложения сертификат. Обученията ще се реализират на място, в сградата на РИО – София-град
Дейност 2 Организация и реализация на ефективно обучение и сертификация по чуждоезиково обучение (английски език) Дейността е фокусирана върху провеждане на чуждоезиково обучение за служителите от централна администрация РИО – София-град и придобиване на европейски сертификат съгласно Европейска матрица за чуждоезикови нива (CEFR). Обученията ще се реализират на място, в сградата на РИО – София-град
Дейност 3 Организация и реализация на обучение ИПА Емоционална интелигентност в управлението • Управление на времето и стреса • Етичност в комуникациите • Процес на вземане на решения Специализираното обучение ще бъде извършено като се използва материалната база, методологията и регламента на Институт по публична администрация.
Дейност 4 Информация и публичност Дейността по информация и публичност е свързана с популяризирането на целите и резултатите от проекта. Изборът на този вид дейности, от една страна е обоснован от необходимостта за информиране на целевите групи, а от друга чрез средствата за масова информация, да се даде гласност на предвидените дейности и на резултатите от проекта. Заедно с това ще се даде публичност за финансовата помощ осигурена от ЕС. Изпълнението на тази дейност е насочено към максимална прозрачност на дейностите по реализацията на проекта. Това е съобразено изцяло със задълженията на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност по ОПАК. Организация и провеждане на две пресконференции. Първата пресконференция ще се обяви официалния старт на проекта, общите и специфични цели, предвидените дейности, аспектите на реализация и очакваните резултати. Основният акцент ще бъде поставен върху факта относно финансовата подкрепа на ОПАК и съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Втора и заключителна пресконференция - представяне на резултатите от проекта.; Изработване на 2 /два/ подвижни рекламно-информационни елемента (информационни пана). Отпечатване на листовка с резюме на проведените проучвания и установените добри практики в областта на ИКТ и чуждоезиковите обучения – тираж 200 бр.; Отпечатване на листовка с резултатите от реализацията на проекта - тираж - 200 бр.; Изработване на стационарно информационно табло. Информационното табло ще бъдат поставено в административната сграда на РИО – София-град. Публикуване на 1 /една/ платена публикация в регионалната преса, които ще информират обществеността за проекта и постигнатите резултати. Изготвяне на работни материали с логото изискващо се по проекта и логото на РИО – София-град – папки – 100 бр., химикали 100 бр., листове 1000 бр., USB флаш-памет – 50 бр. Публикуване на информация за дейностите и резултатите от проекта на сайта на РИО – София-град
Дейност 5 Управление на проекта Организационно-управленската дейност стартира веднага след сключване на Договора за финансиране на проекта между Договарящия орган и Бенефициента и включва следните поддейности:  Сключване на договори с екипа на проекта. Екипът на проекта ще включва следните позиции: ръководител на проекта; координатор от бенефициента; счетоводител;  Изготвяне на работен план с подробен график с функциите и отговорностите на екипа. Екипът ще се събира на регулярни работни срещи.. Срещите ще служат за оценка на развитието на проекта и осъществяване на вътрешен мониторинг. Ще се изготвят протоколи за всяка среща.;  Членовете на екипа ще изготвят текущата документация – финансова, техническа, доклади от срещи, мониторинг и др.;  Провеждане на работни разяснителни срещи с представителите на целевите групи в РИО – София-град
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕЗА" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 30 663 BGN
Общ бюджет: 17 399 BGN
БФП: 17 399 BGN
Общо изплатени средства: 17 399 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 133 BGN
2015 11 266 BGN
17 399 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 213 BGN
2015 9 576 BGN
14 789 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 920 BGN
2015 1 690 BGN
2 610 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Обучени служители
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Сертификати
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Сертификати
Индикатор 8 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 4 - платени публикации
Индикатор 10 (Д) По Дейност 4 - листовки за ИКТ и език
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - листовки с резултата от проекта
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - Инф. Табло
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - папки
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз