Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0061-C0001
Номер на проект: A13-22-61
Наименование: „Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката“
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 19.05.2014
Дата на приключване: 19.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката
Дейности: Дейност 3: Компютърно обучение по ГИС Дейност 3: Компютърно обучение по ГИС, ще включи следните поддейности: 1.1 Въвеждащо обучение в ГИС – Въвеждащото обучение в ГИС ще осигури основа за разбиране на същността на географските информационни системи, какви са техните възможности и как да се използват за нуждите на държавната администрация. Служителите ще се запознаят с основните функции на ГИС, предимствата на ГИС базата от данни и същността на координатните системи и картографските проекции, както и тяхното значение. Служителите на администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката ще визуализират географски данни, създават карти, извършват заявки към ГИС база от данни, извършват пространствен анализ и решават географски проблеми чрез системен подход. Въвеждащото обучение ще се проведе на 2 етапа: • Дистанционно обучение - Развитието на съвременните информационни технологии дават възможност за провеждането на този метод на обучение. Дистанционното обучение е интерактивно обучение, което използва компютри или технологии за комуникация, като средство за преподаване. Този вид обучение има редица предимства, някои от които са: спестява време, може да се провежда в удобно за обучаващите се време, географското разстояние е без значение. Дистанционното онлайн обучение ще осигури интерактивност в процеса на обучение с използването на най-съвременните средства за нагледност, визуализация и схематично представяне. Дистанционното обучение ще бъде съпроводено с възможността за получаване на навременна помощ на курсистите в процеса на тяхното обучение в реално време. Ще бъдат осигурени всички необходими условия за провеждането на дистанционното онлайн обучение, с използването на интерактивни форми на обучение. Тази дейност ще се осъществи посредством онлайн базирана система за електронно обучение с включен лекционен материал и упражнения, които обучаемите трябва да изпълнят в определен срок. Присъствено обучение • Присъствено обучение - Обучението ще бъде структурирано под формата на модули, всеки от които ще включва теоретична и практическа част. Теоретичната част ще бъде представена под текстова форма, на достъпен език, обогатена с подходящ илюстративен материал. Упражненията ще са представени под формата на работа със софтуер. Всяко упражнение ще е организирано в последователни стъпки. След изпълнението на всяка стъпка, обучаващия ще може да сравни работата си с реалният резултат, представен чрез илюстративен материал. 1.2 Обучение за напреднали потребители / по наличния в Министерството на икономиката и енергетиката базов софтуер/: • Присъствено обучение - Обучението за напреднали потребители по наличния в Министерството на икономиката и енергетиката базов софтуер ще представи на служителите основните концепции на ГИС и ще включва следните стъпки на обучение:  Изобразяване на данни;  Заявка към данни;  Работа с пространствени данни;  Работа с таблици;  Редакция на данни;  Анализ на пространствени взаимовръзки; За провеждането на всички обучения ще бъдат изработени и предоставени учебни материали, които служителите на администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката ще могат да използват по време и след провеждане на обучението.
Дейност 2: Обучение от каталога на ИПА за 2014 година Дейност 2, Обучението от ИПА, ще включи обучителни курсове:„Електронно управление (базов курс)” ЕП-1; „Управление на информационни системи” УИС-1 и „Оперативна съвместимост и стандарти за обмен на Бази Данни” УИС-2, който ще обхванат общо 20 служители на администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката
Дейност 1: Управление на проекта. Организация на дейността на екипа. Процедури по ЗОП. Наблюдение и контрол на проектните дейности и действия за превенция на рисковете за изпълнение на проекта. Отчети. (Управление на проект) Дейността ще бъде реализирана чрез следните поддейности: 1.1. Организация на дейността на екипа Ще се сформира екип, ще се назначат експерти и ще се разработи подробен и текущо актуализиран план график за действие с конкретни задачи, срокове, роли и задължения на екипа. Ще се координира работата на екипа по проекта с тази на изпълнителите на дейностите, които ще бъдат избрани чрез процедури по ЗОП. Всяка една от процедурите, които предстои да бъдат обявявани по ЗОП, ще се фиксира във времето, в логическата последователност на взаимно обвързаните и следващи една от друга дейности. Ще се разработи детайлен план за мониторинг и контрол на дейностите, човешките ресурси и бюджета, с ясно формулирани индикатори, които да позволяват ранна диагностика на проблеми и бързи дейности за тяхната превенция. Екипът ще разработи начален доклад, който при необходимост ще актуализира и ще оптимизира предложената в проектното предложения методология. 1.2. Процедури по ЗОП Екипът ще подготви тръжна документация, включително техническо задание и методика за оценка, в съответствие с изискванията на ЗОП за две процедури за избор на изпълнители по дейности, както следва: • Дейност 3 • Дейност 4 Ще се проведат две процедури за избор на изпълнител. 1.3. Наблюдение и контрол Ще бъде разработен план за текущо наблюдение и контрол, както и оценка на междинните и крайни резултати от проекта. Екипът ще подготви първоначален доклад по проекта и ще го представи на вниманието на ръководството на Министерството на икономиката и енергетиката. Ще се осъществява текущо наблюдение и контрол над проектните дейности, още от подготвителната фаза, когато екипът ще разработи вътрешни процедури и правила за мониторинг на дейностите спрямо целите и резултатите, както и финансовите ресурси. Ще се подготвят междинни отчети за изпълнението на проекта съгласно изискванията на ОПАК. Ще се гарантира изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на договора по ОПАК.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Чрез дейностите за информация и публичност, обученията ще бъдат оповестени и същевременно ще бъде извършено популяризиране на възможностите, които новите обучения от ИПА и ГИС технологиите предоставят на администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката. Ще се извършат следните дейности: o Организиране и провеждане на първоначална и заключителна пресконференция по проекта в зала на Министерството на икономиката и енергетиката. Осигурени печатни материали, минерална вода и кафе пауза за 30 участника. o Изработване на Интернет банер с името на проекта и източниците на финансиране: Дизайн, изработка и инсталация на flash банер, с размери 320х240; съдържащ 2 броя хипер-препратки; ротация на три изображения и текст. o Изработка и поставяне на 2 постоянни разяснителни табели за проекта и неговите източници с формат 50/70 см: Дизайн, изработка и доставка и монтаж на 2 броя разяснителни табели за проекта и неговите източници на финансиране, размери 50/70 см., изработени от метализирана пластмаса, лазерно гравиране и боя, обща дебелина минимум 5 мм., възможност за външен и вътрешен монтаж на стена с 4 бр. дистанционери, графично и текстово съдържание – текст и лога, предоставени допълнително от Възложителя, съгласно изискванията на програмата. o Изработване на рекламен информационен банер - изработен от винил с размери 100см х 200см, едностранен пълноцветен печат, включително свободностояща алуминиева стойка с възможност за сгъване и лек транспорт. o Дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на информационни брошури/листовки - 200 бр., хартия 90 гр офсет, пълноцветен печат, сгъване на две места.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 321 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Съставени и подписани договори с членовете на екипа
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Подготвени план за действие, план график и план за текущо наблюдение
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Изготвена тръжна документация по ЗОП за избор на изпълнител на Дейност 3 и Дейност 4
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Договори
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Изготвени междинни и окончателни технически доклади
Индикатор 9 (Д) По Дейност 1 - Изготвена тръжна документация по ЗОП за избор на изпълнител на Дейност 4
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Издадени сертификати
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Издадени сертификати
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Изработен 1 бр. Интернет банер с името на проекта и източниците на финансиране
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Поставяне на 2 бр. разяснителни табели за проекта и неговите източници в сградата на Министерство на икономиката и енергетиката
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Информационни брошури
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Изработен 1 бр. рекламен информационен банер, размер 100см х 200см


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз