Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0056-C0001
Номер на проект: А13-22-56
Наименование: Повишаване на квалификацията и разширяване компетентността на служителите от ДПП „Витоша”, чрез обучения
Бенефициент: Дирекция на Природен Парк „Витоша”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 09.05.2014
Дата на приключване: 09.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и придобиване на специфични познания за укрепване на капацитета на ДПП „Витоша”
Дейности: Дейност 1: Подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки по ЗОП  Подготовка на техническо задание, методика за оценка и правна рамка за провеждане на обществени поръчки, с оглед реализация на дейности 2, 3, 4, 5, 6 и дейност 7;  Приемане на документацията;  Провеждане на процедури, съгласно българското законодателство;  Избор на изпълнител;  Сключване на договори с изпълнители.
Дейност 5 Организация и провеждане на обучение за работа с геопространствени данни (GIS), от външна обучителна организация. В рамките на тази дейност ще бъде проведено обучение на служители от парка за работа с геопространствени данни (GIS). Дирекция на Природен парк „Витоша” разполага с ГИС софтуер приложение. Необходимо е обучение на служителите за работа с него. Примерни теми, които да бъдат включени в обучението: - Въведение в геоинформационни системи за изясняване на модела на работа на геоинформационните системи и демонстриране на общите възможности на системата. - Обучение на служителите за запознаване с възможностите, които дава системата в частта, която служебно ги засяга – възможностите на определени слоеве (въвеждане, редактиране, георефериране, генериране на справки, отчети, графични материали и др.) В обучението ще участват по 9 експерти, служители на парка, в съответствие с функциите в длъжностните им характеристики. Обучението ще е в рамките на 3 дни, на територията на гр. София. Организацията и провеждането на обучението ще бъдат на външна обучителната организация и ще се съгласуват с бенефициента. Чрез реализацията на тази дейност, служителите на ДПП „Витоша” ще придобият специфични умения и познание за работа с геопространствени данни.
Дейност 4. Организация и провеждане на специализирано обучениe с примерна тема „Музейна и туристическа анимация”, от външна обучителна организация. В рамките на тази дейност ще се проведе специализирано обучениe за придобиване на умения за: интерпретация на музейна експозиция, организация и провеждане на пешеходни турове на туристическите забележителности, намиращи се на територията на природен парк, от външна обучителна организация. Продължителността на обучението е 3 дни. Примерни теми, които да бъдат включени в това обучение: видове анимация, функции на анимацията, планиране и провеждане на анимационни програми, представяне на музейна експозиция и информация, организация и провеждане на пешеходни турове на туристическите забележителности, намиращи се на територията на природен парк. В обученията ще участват 12 експерти, служители на парка, в съответствие с функциите в длъжностните им характеристики. Организацията и провеждането на курса ще бъдат на външна обучителната организация и ще се съгласуват с бенефициента.
Дейност 0: Управление на проекта  Сформиране на екип за управление на проекта  Изготвяне на граждански договори с екипа на проекта и разпределение на задълженията и отговорностите;  Изготвяне на граждански договор с външен експерт за подготовка на документация за провеждане на процедури по ЗОП  Изготвяне на правила за изготвяне и съхранение на документите;  Изготвяне на график на обществените поръчки.
Дейност 6. Провеждане на специализирано компютърно обучение Adobe Photoshop за придобиване на специфични познания и разширяване на компетентността, от външна обучителна организация. В рамките на тази дейност ще се проведе специализирано компютърно обучение, за придобиване на специфични познания с примерна тема: - Adobe Photoshop – запознаване с принципната концепция на Adobe Photoshop за създаване и редактиране на графични изображения. В обучението ще участват общо 8 експерти, служители на парка, в съответствие с функциите в длъжностните им характеристики. Обучението е с продължителност 10 работни дни, на територията на гр. София. Организацията и провеждането на обучението ще бъдат на външна обучителната организация и ще се съгласуват с бенефициента.
Дейност 7: Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се:  проведе откриваща конференция за представяне на целите на проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни. За участниците ще се подготвят и предоставят необходимите рекламни и информационни материали.  проведе заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни. За участниците ще се подготвят и предоставят необходимите рекламни и информационни материали.  изготвят банер, рекламни и информационни материали (папки, химикалки) за постигане на публичност на проекта и неговото финансиране;  публикуват съобщения за проекта и неговите резултати на интернет страницата на ДПП „Витоша”.
Дейност 3. Организация и провеждане на обучения за развитие на умения за работа в екип с примерна тема: „Изграждане, управление, развитие и работа в екип”, от външна обучителна организация. Планираното в тази дейност обучение ще се организира и проведе от външна обучителна организация. В рамките на тази дейност ще бъде проведено обучение на служители ДПП „Витоша”, което ще се организира от външна обучителна организация и ще е с продължителност 3 дни, с откъсване от работата. Общият брой на служителите, които ще участват в този курс на обучение е 18. При невъзможност служителите да се обучат в рамките на едно обучение и за да не се нарушава нормалната работа на администрацията ще се проведат 2 обучения по 9 човека. Организацията и провеждането на обучението ще бъдат на външна обучителната организация и ще се съгласуват с бенефициента.
Дейност 2. Провеждане на обучения за професионално развитие от Института по публична администрация. Обученията заложени в рамките на тази дейност са по следните направления: Управленски умения - Курс „Управление на човешките ресурси, сигнатура (УА-3); - Курс „Емоционална интелигентност в управлението: управление на времето и стреса; етичност в комуникациите, процес на вземане на решения”, (сигнатура УА-5); Публични политики - Курс „Прилагане на административно процесуалния кодекс” (сигнатура ПП-5-2, неюристи); Е-правителство - Семинар „Електронни документи и електронен подпис” (сигнатура ЕП-5); Компютърни компетенции - Курс „Електронни тaблици с MS EXCEL” (надграждащ ), (сигнатура ИТО-3); - Курс „Презентационни умения MS POWER POINT (базов курс), (сигнатура ИТО-7); Езикови обучения - Курс „Презентационни умения” на английски език (сигнатура З-14-4-1, 10). В рамките на тази дейност ще бъдат проведени обучения, които ще се организират от Института по публична администрация. В планираните курсове на обучение ще участват 18 служители на ДПП „Витоша”. Продължителността на курсовете варира от 1,5 дни до 10 дни, като същите ще се провеждат на територията на гр. София и в учебната база на Института по публична администрация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 44 713 BGN
Общ бюджет: 41 329 BGN
БФП: 41 329 BGN
Общо изплатени средства: 41 329 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 41 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 943 BGN
2015 32 387 BGN
41 329 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 601 BGN
2015 27 529 BGN
35 130 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 341 BGN
2015 4 858 BGN
6 199 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Изготвени документации за обществена поръчки
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Обявени обществени поръчки по ЗОП
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Общ брой участници в обученията
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Брой проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - % от обучените, получили сертификат
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - Общ брой участници в обученията
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Брой проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - -% от обучените, получили сертификат
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - Общ брой участници в обученията
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Брой проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - -% от обучените, получили сертификат
Индикатор 15 (Д) По дейност 5 - Общ брой участници в обученията
Индикатор 16 (Д) По дейност 5 - Брой проведени обучения
Индикатор 17 (Д) По дейност 5 - -% от обучените, получили сертификат
Индикатор 18 (Д) По дейност 6 - Общ брой участници в обученията
Индикатор 19 (Д) По дейност 6 - Брой проведени обучения
Индикатор 20 (Д) По дейност 6 - -% от обучените, получили сертификат
Индикатор 21 (Д) По дейност 7 - Проведении конференции
Индикатор 22 (Д) По дейност 7 - Разпространени прессъобщения
Индикатор 23 (Д) По дейност 7 - Изработени банери
Индикатор 24 (Д) По дейност 7 - Публикувани съобщения на интернет страницата на ДПП «Витоша»
Индикатор 25 (Д) По дейност 7 - Разработени и разпространени информационни и рекламни материали (презентации, папки химикалки).


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз