Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.02-0003-C0001
Номер на проект: А08-14-42/30.07.2008
Наименование: Повишаване на административния капацитет на общинските администрации в Созопол, Приморско и Царево за прилагане на ПЧП за местно развитие
Бенефициент: Община Созопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 09.02.2009
Дата на приключване: 09.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет на общините Созопол, Приморско и Царево за прилагане на различни форми на ПЧП и оптимизиране използването на публични ресурси
Дейности: 1 Проучване на възможните форми на ПЧП на местно ниво, вкл. анкетно проучване
2 Проучване и анализ на цялостната дейност на общините във връзка с ПЧП и определяне на специфични дейности на общинските администрации с възможност за аутсорсинг
3 Проучване на опита в аналогични административни структури в две други европейски страни с цел прилагане на доказани европейски практики за ПЧП, вкл. аутсорсинг
4 Анализиране на действащите Устройствени правилници на трите общини и изготвяне на предложение за включване в тях на тематичен раздел за ПЧП
5 Изготвяне на Процедурни наръчници за ПЧП на местно ниво за общините Созопол, Приморско и Царево
6 Организиране и провеждане на специализирани обучителни семинари за ПЧП за администрациите на трите общини
7 Създаване на специализирани методически звена за ПЧП за всяка една от трите общини, вкл. определяне на техните функции и правила за работа
8 Разработване и внедряване в съществуващите Интернет-страници на трите общини на тематични раздели за ПЧП (многоезична версия)
9 Анализиране на възможностите за формиране на общи насоки за ПЧП и местно развитие и създаване на Координационен съвет за провеждане на обща политика за трите общини, в т.ч. определяне на правилата и условията за неговата работа
Дейности за информация и публичност
10 Дейности за информация и публичност
11 Одит на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 544 213 BGN
Общ бюджет: 472 859 BGN
БФП: 472 859 BGN
Общо изплатени средства: 472 859 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 472 859 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 185 060 BGN
2010 66 395 BGN
2011 0 BGN
2012 221 404 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
472 859 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 401 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 157 301 BGN
2010 56 436 BGN
2011 0 BGN
2012 188 194 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
401 930 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 27 759 BGN
2010 9 959 BGN
2011 0 BGN
2012 33 211 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 929 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1 бр. аналитичен доклад
Индикатор 2 Попълнени 300 анкетни карти
Индикатор 3 1 бр. списък с определени форми на ПЧП
Индикатор 4 1 бр. аналитичен доклад за цялостната дейност на администрациите в трите общини
Индикатор 5 1 бр. списък на дейностите за аутсорсинг
Индикатор 6 2 бр. учебни програми
Индикатор 7 2 бр. програми за учебни пътувания
Индикатор 8 Два броя обобщени аналитични доклади с изводи и насоки за развитие на ПЧП на местно ниво
Индикатор 9 Преведени аналитични материали от практиката на три европейски страни в сферата на ПЧП – общ обем до 500 стр.
Индикатор 10 3 броя предложения (по едно за всяка община) за изменение и допълнение на Устройствените правилници
Индикатор 11 3 броя Процедурни наръчници за ПЧП – по един за всяка община
Индикатор 12 Презентация (3 броя) на Процедурния наръчник за ПЧП – по един за всяка община
Индикатор 13 Изготвена учебна програма за провеждане на специализираните семинари
Индикатор 14 Обучени 45 общински служители за ефективно прилагане на ПЧП
Индикатор 15 Изготвен доклад за резултатите от проведеното обучение
Индикатор 16 Изготвени и съгласувани 3 правилника за създаване и функциониране на специализирани методически звена (по един за всяка от трите общини
Индикатор 17 3 бр. решения на Общинските съвети (ОС)
Индикатор 18 3 бр. проекти за тематични раздели на интернет страниците
Индикатор 19 3 бр. тематични секции в съществуващи Интернет-страници
Индикатор 20 Изготвени анализ и методическо ръководство за формиране на общи политики за ПЧП и местно развитие
Индикатор 21 1 бр. правилник за дейността на Координац. съвет
Индикатор 22 Протокол от заседанието на Координац. съвет
Индикатор 23 1 бр. проведена прес-конференция
Индикатор 24 4 бр. изготвени мултимедийни продукти и 195 разпространени копия
Индикатор 25 1500 бр. разпространени брошури
Индикатор 26 1 бр. проведен заключителен семинар


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз